Väliai­kai­nen päi­vä­ko­ti­rat­kai­su poi­ki­mas­sa vali­tuk­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le – Taus­tal­la neli­vuo­ti­aan katoa­mi­nen päi­vä­ko­ti­päi­vän aikana

Alun perin väliai­kais­rat­kai­suk­si tar­koi­tet­tu päi­vä­ko­ti Kii­min­gin enti­sel­lä kun­nan­ta­lol­la on toi­mi­nut pai­kal­laan jo yli kol­me vuot­ta. Tilo­jen käyt­töä päi­vä­ko­ti­na on Kii­min­gis­sä ihme­tel­ty laa­jas­ti. Nyt kii­min­ki­läi­nen San­na Paka­nen har­kit­see tart­tu­van­sa vii­mei­seen oljen­kor­teen ja teke­vän­sä toi­min­nas­ta vali­tuk­sen aluehallintovirastolle.

Lue lisää

Hyvo­nin Teh­taan Tytöt tapaa­vat jälleen

Monet muis­ta­vat vie­lä Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­neet Hyvon Kude­neu­le Oy:n, joka työl­lis­ti sato­ja pai­kal­li­sia ja kau­em­paa Hau­ki­pu­taal­le muut­ta­nei­ta nai­sia. Hyvo­nin tulo käyn­nis­ti uuden teol­lis­ta­mis­kau­den ja kehi­tyk­sen Haukiputaalla.Maa­ta­lous elää odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa – Koti­mai­nen ruu­an­tuo­tan­to on tär­keä huoltovarmuustekijä

MTK:n Iin­seu­dun yli-iiläi­nen puheen­joh­ta­ja Mar­kus Mik­ko­la ker­too, että niin Ran­ta­poh­jan alu­een maa­ti­loil­la, kuin muu­al­la­kin Suo­mes­sa ele­tään täl­lä het­kel­lä var­sin odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa. Maa­ta­lous­tuot­ta­jat odot­ta­vat sitä, mihin suun­taan maa­ta­lous­po­li­tiik­ka tulee jat­kos­sa ohjaa­maan ruu­an tuotantoa. Johan­nes Tuo­me­lal­le Suo­men Lei­jo­nan ansioristi

Iin kun­nan­val­tuus­ton kokous 12.2. aloi­tet­tiin juh­lal­li­ses­ti kak­ku­kah­vien ja pal­kit­se­mi­sen mer­keis­sä. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen kiin­nit­ti tasa­val­lan pre­si­den­tin, Suo­men Val­koi­sen Ruusun ja…Mark­ku Koho­nen jat­kaa Hau­Pan johdossa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon vuo­si­ko­kous pidet­tiin 11.2.2024. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Mark­ku Koho­nen ja vara­pu­heen­joh­ta­ja­na Tuo­mo Sora­kan­gas sekä jäse­ne­nä Jari Noke­la. Muut joh­to­kun­nan jäse­net ovat seu­ra­sih­tee­ri Min­na Sar­ve­la sekä Kari Pura­nen ja Jar­mo Körk­kö.


Met­sä­va­ra­tie­to­ja päi­vi­te­tään nyt hak­kuu­ko­neil­ta saa­ta­vil­la tiedoilla

Suo­men met­sä­kes­kus on sopi­nut met­sä­alan orga­ni­saa­tioi­den kans­sa mer­kit­tä­väs­tä yhteis­työs­tä met­sä­va­ra­tie­to­jen päi­vi­tyk­ses­sä. Met­sis­sä puu­ta kor­jaa­vat hak­kuu­ko­neet välit­tä­vät nyt Met­sä­kes­kuk­seen tie­toa hak­kuun rajauk­ses­ta, toteu­tus­ta­vas­ta ja ajan­koh­das­ta. Näi­den tie­to­jen avul­la Met­sä­kes­kus voi pitää met­sä­va­ra­tie­to­ja entis­tä parem­min ajan tasal­la, mis­tä on hyö­tyä met­sä­no­mis­ta­jil­le ja koko metsäalalle.