Val­tuus­toa­loi­te Lap­siys­tä­väl­li­ses­tä kunnasta

Iin perus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä, Pet­ri Hyvö­nen, Veli­heik­ki Hyvä­ri­nen ja Kirs­ti Kerä­nen oli­vat jät­tä­neet val­tuus­toa­loit­teen, jos­sa se esit­tää, että Iin kun­ta hakee mukaan Uni­se­fin Lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta­mal­liin ja aloit­taa kehit­tä­mis­työn tavoit­tee­naan Lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta ‑tun­nuk­sen saaminen. 


Alexan­der Stub­bis­ta Suo­men 13. pre­si­dent­ti – Oulu­lai­set oli­si­vat valin­neet Pek­ka Haa­vis­to pre­si­den­tik­si, iiläis­ten enem­mis­tö Stub­bin kannalla

Kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb valit­tiin Suo­men pre­si­den­tik­si his­to­rian niu­kim­mal­la nyky­mal­lis­ten pre­si­den­tin­vaa­lien äänie­rol­la. Stubb sai anne­tuis­ta äänis­tä 51,6 pro­sent­tia ja Pek­ka Haa­vis­to puo­les­taan 48,4 pro­sent­tia. Kaik­ki­aan Stubb voit­ti rei­lul­la 98 000 äänel­lä. Lop­pu­tu­los oli tiu­kem­pi, kuin gal­lu­pit ennustivat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Stubb ykkö­nen kai­kil­la Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­la pait­si Martinniemessä

Suo­men tasa­val­lan pre­si­den­tik­si valit­tu kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb kerä­si isoim­man ääni­po­tin myös Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­ta A ja B sekä Ase­ma­ky­län, Kel­lon ja Kel­lon Kivi­nie­men äänes­ty­sa­lueil­ta. Valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja vih­rei­den Pek­ka Haa­vis­to oli Sub­bia suo­si­tum­pi ainoas­taan Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la, mis­sä Haa­vis­to sai 57,1 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä. Myös Pate­nie­mes­sä Haa­vis­to oli ykkönen.


Äänes­ty­sin­to las­ki Iissä

Pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la Iis­sä niu­kan voi­ton vei kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb ennen valit­si­jayh­dis­tyk­sen Pek­ka Haa­vis­toa. Stub­bin nume­ron äänes­tys­lap­puun kir­joit­ti 50,6 prosenttia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pre­si­dent­tiä äänes­tet­tiin ren­nois­sa tunnelmissa

Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lul­la aamu alkoi rau­hal­li­ses­ti vaa­li­huo­neis­ton avau­dut­tua kel­lo yhdek­sän. Tah­ti kui­ten­kin vil­kas­tui puol­ta päi­vää koh­ti men­täes­sä, kun pak­ka­nen­kin hie­man hel­lit­ti paris­ta­kym­me­nes­tä astees­ta ja aurin­ko­kin näyttäytyi.

Aamun ensim­mäi­nen äänes­tä­jä oli saa­pu­nut kel­lo 9.08, ja hän oli ensim­mäi­nen äänes­tä­jä myös pre­si­den­tin­vaa­lien 1. kier­rok­sel­la, vaa­li­toi­mit­si­jat kertoivat.


Yli­kii­min­gin äänes­tys­pro­sent­ti jäi alhaiseksi

Yli­kii­min­ki­läi­set kävi­vät Ran­ta­poh­jan alu­een enti­sis­tä kun­nis­ta lais­kim­min uur­nil­la samoin kuin ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Äänes­tys­pro­sent­ti jäi perä­ti 59,2 pro­sent­tiin, joka on kym­me­nen pro­sent­tiyk­sik­köä ensim­mäis­tä kier­ros­ta pienempi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lit viik­ko 6

Lot­to: 3, 10, 13, 18, 23, 29, 35. Lisä­nu­me­ro: 9. Plus­nu­me­ro: 21. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 586 403,53 e, 6 oikein 1 906,12 e, 5 oikein 47,46 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.


Lak­ko vai­kut­taa Oulun kau­pun­gin päi­vä­ko­tien toimintaan

Ammat­ti­liit­to­jen poliit­ti­nen lak­ko vai­kut­taa Oulun kau­pun­gin päi­vä­ko­tien toi­min­taan 13.–14.2. Lak­ko kos­kee var­hais­kas­va­tuk­ses­sa osaa hen­ki­lös­tös­tä. Oulun kau­pun­gil­la ei ole etu­kä­teen tark­kaa tie­toa lak­koon osal­lis­tu­van hen­ki­lö­kun­nan määrästä. 


Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi Oulun lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man ja Poh­teen yhteistyösopimuksen

Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi kokouk­ses­saan 5.2. Poh­jois-poh­jan­maan kun­tien, hyvin­voin­tia­lu­een ja maa­kun­ta­lii­ton stra­te­gi­sen yhteis­työ­so­pi­muk­sen. Hyvin­voin­tia­lu­een yhdys­pin­ta­lau­ta­kun­ta esit­ti sopi­muk­sen hyväk­sy­mis­tä alue­hal­li­tuk­sil­le, kun­nil­le ja maa­kun­ta­lii­tol­le. Sopi­muk­sen tavoit­tee­na on tukea asuk­kai­den hyvin­voin­tia, ter­veyt­tä ja tur­val­li­suut­ta ja lisäk­si tehos­taa osa­puol­ten välis­tä toi­min­nal­lis­ta yhteis­työ­tä. Kun­nan­hal­li­tus koros­ti, että kon­kreet­ti­sen yhteis­työn edel­leen kehit­tä­mi­nen on myös ensiar­voi­sen tär­ke­ää ja tätä tuke­maan Poh­teen oli­si hyvä perus­taa työ­ryh­mä, jos­sa oli­si kun­tien hyvin­voin­ti- ja yhdys­pin­ta­työs­tä vas­taa­vat ja Poh­teen edustajat.

Oulun seu­dun lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­ma 2040 on Oulun seu­dun kun­tien, Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­sen ja Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton val­mis­te­le­ma ja se on nyt val­mis­tu­nut. Pit­kän aika­vä­lin suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa seu­dun asian­tun­ti­joi­den, päät­tä­jien ja elin­kei­noe­lä­män edus­ta­jien kans­sa. Suun­ni­tel­mas­sa käsi­tel­lään sitä, miten seu­dun lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää tul­laan kehit­tä­mään eri liik­ku­ja­ryh­mien, logis­tii­kan ja liik­ku­mis­muo­to­jen näkökulmasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus