Kan­sain­vä­li­set mat­kai­li­jat naut­ti­vat Iis­sä hil­jai­suu­des­ta ja puh­taas­ta ilmasta

Iin Kar­hus­sa sijait­se­van Uoma-mökin piha­maal­le saa­pues­sa moni ulko­maa­lai­nen mat­kaa­ja vetää ensim­mäi­sek­si keuh­kot täy­teen puh­das­ta poh­joi­sen ilmaa ja huo­kai­see. Iis­­land-yrit­­tä­­jä Christan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Voi­tos­ta toi­seen koi­rien ehdoilla

Tii­na Haka­la kisa­si lop­piai­se­na Nor­jas­sa Hamar Hun­dekjø­rer­fes­ti­val ‑kisois­sa, jois­ta mukaan kotiin läh­ti kirk­kain mita­li. Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­va Haka­la voit­ti kaksipäiväisessä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alexan­der Stubb ja Pek­ka Haa­vis­to kisaa­vat jän­nit­tä­väl­lä toi­sel­la kierroksella.Rehn ja Hal­la-aho pre­si­den­tin­vaa­lien kär­ki­kak­sik­ko Ran­ta­poh­jan alueella

Jos pre­si­den­tin­vaa­lit oli­si­vat rat­ken­neet Oulun vaa­li­pii­rin ja Ran­ta­poh­jan alu­eel­la anne­tuil­la äänil­lä, oli­si toi­sel­la kier­rok­sel­la kisaa­mas­sa Olli Rehn ja Jus­si Hal­la-aho. Oulun vaa­li­pii­ris­sä valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja kes­kus­tan ehdo­kas Rehn kerä­si 25 ja perus­suo­ma­lais­ten Hal­la-aho 22,4 pro­sent­tia äänistä.

Kol­man­nek­si suo­si­tuin oli valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja vih­rei­den Pek­ka Haa­vis­to 22,1 pro­sen­tin ja nel­jäs kokoo­muk­sen Alek­san­der Stubb 20 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Vii­den­nek­si kipusi vasem­mis­to­lii­ton Li Anders­son, joka sai 4,1 pro­sent­tia vaa­li­pii­rin äänistä.


Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­nil­le ja voi­mis­te­lul­le Tähtiseurapalkinto

Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­ti ja voi­mis­te­lu pal­kit­tiin Vuo­den Täh­ti­seu­ra­pal­kin­nol­la Poh­jois-Poh­jan­maan Urhei­lu­gaa­las­sa Oulus­sa per­jan­tai­na 26.1. Gaa­las­sa pal­kit­tiin lii­kun­nan ja urhei­lun menes­ty­jiä, muun muas­sa maa­kun­nan paras urhei­li­ja ja vuo­den urhei­luseu­ra sekä jaet­tiin Elämänura-palkinto.


Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­työ­maal­la käy jo kova kuhi­na – Voi­ma­loi­den asen­nus alkaa loppukesällä

Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton maan­ra­ken­nus­työt ovat käyn­nis­ty­neet. Alu­een tie­verk­koa, kaa­pe­loin­tia ja niin sanot­tu­ja nos­to- eli asen­nusa­luei­ta sekä voi­ma­loi­den perus­tuk­sia raken­ne­taan kesään saak­ka, jon­ka jäl­keen lop­pu­ke­säs­tä pääs­tään asen­ta­maan itse tuu­li­voi­ma­loi­ta. Asen­nus jat­kuu läpi tal­ven 2024–2025.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­ti- ja voi­mis­te­lu­jaos­tot valit­tiin Vuo­den las­ten ja nuor­ten Täh­ti­seu­rak­si 2023

Olym­pia­ko­mi­tea on myön­tä­nyt vuo­den las­ten ja nuor­ten Täh­ti­seu­ra 2023 ‑pal­kin­non oulu­lai­sen Hau­ki­pu­taan Heit­to ‑moni­la­ji­seu­ran uin­ti- ja voi­mis­te­lu­jaos­toil­le. Gasu­min lah­joit­ta­ma 5 000 euron pää­pal­kin­to luo­vu­tet­tiin seu­ral­le Poh­jois-Poh­jan­maan Urhei­lu­gaa­las­sa 26.1.2024.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Limin­gan mie­het keu­lil­la Testijuoksussa

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan vii­des kisa aloit­ti sar­jan toi­sen puo­lis­kon, ja koko kau­den muka­na olleil­le ojen­net­tiin osan­ot­to­mi­ta­li nel­jäs­tä ker­ras­ta. Vie­lä joku­nen päi­vä ennen kil­pai­lua jän­nit­ti jär­jes­tä­jiä, lauh­tuu­ko pak­ka­nen. Pak­ka­set hel­lit­ti­vät, mut­ta juok­si­joi­ta se ei hel­pot­ta­nut. Yöl­lä ja aamul­la sata­nut lumi teki rei­tis­tä huo­nos­ti pitä­vän ja paluu­mat­kan kova vas­ta­tuu­li hil­lit­si lop­pu­ki­re­jä. Sama kai­kil­le, tote­si moni, mut­ta ennä­tyk­sis­tä ei haa­veil­lut kukaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTär­ke­ää tie­toa moot­to­ria­jo­neu­vo­jen peli­sään­nöis­tä maastoliikenteessä

Kovat pak­ka­set ovat mah­dol­lis­ta­neet sen, että hou­ku­tus jääl­lä liik­ku­mi­seen moot­to­ria­jo­neu­voil­la on suuri.

Aja­mi­nen jääl­lä on sal­lit­tua ja perus­tuu ylei­seen kul­kuoi­keu­teen; tosin omal­la vas­tuul­la. Maas­to­lii­ken­ne­la­ki kos­kee kui­ten­kin myös jääl­lä ajoa sil­loin kun tar­koi­tuk­se­na on ava­ta esi­mer­kik­si jää­ra­ta tois­tu­vaa moot­to­ria­jo­neu­voil­la tapah­tu­vaa ajoa var­ten. Perus­tee­na ovat vai­ku­tuk­set, ”jos­ta koh­dis­tuu vai­ku­tuk­sia asu­tuk­sel­le tai alu­een ylei­sel­le vir­kis­tys­käy­töl­le tai jos jää­ra­ta aiheut­taa mui­ta maas­to­lii­ken­ne­lain 5 §:n tar­koit­ta­mia haittoja”. 


Ten­nis­ken­tät säi­ly­tet­tä­vä Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taal­le on suun­nit­teil­la eri­näi­siä jär­jes­te­ly­jä lii­kun­ta­paik­ko­jen suh­teen. Nykyi­nen ylei­sur­hei­lu­kent­tä on suun­ni­tel­mien mukaan siir­ty­mäs­sä toi­saal­le nykyi­ses­tä sijain­nis­taan joki­ran­nas­ta. Olen luke­nut suun­ni­tel­mia moni­nai­sis­sa miet­teis­sä. On hie­noa, että suun­ni­tel­laan uut­ta mutta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus