Hyvin­voin­tia ja huo­mio­ta kylil­le – Kylä­kum­mi­toi­min­ta käyn­nis­tyy Pohjois-Pohjanmaalla

Kii­min­gis­sä, Han­nuk­sen kylä­ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä Kylä­pal­ve­luis­ta hyvin­voin­tia- ilta­päi­väs­sä pureu­dut­tiin kylien hyvin­voin­tiin ja elin­voi­mai­suu­teen sekä etsit­tiin vas­taus­ta sii­hen, miten kylil­lä voi­tai­siin entis­tä parem­min ja saa­tai­siin uusia kylä­läi­siä mukaan yhdis­tys­toi­min­taan. Päi­vän aika­na todet­tiin, että kukas se kylän hän­nän nos­tai­si, jos eivät itse kyläläiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­pi­nie­men uuden meri­var­tio­ase­man raken­ta­mi­nen käynnissä.

Val­tion toi­mi­ti­lois­ta vas­taa­va Senaat­ti-kiin­teis­töt raken­nut­taa uuden meri­var­tio­ase­ma­ra­ken­nuk­sen Raja­var­tio­lai­tok­sen käyt­töön Vir­pi­nie­meen. Hank­keen raken­nus­työt alkoi­vat alu­een infran raken­ta­mi­sel­la ja van­han ase­ma­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­la elo­kuus­sa. Var­si­nai­nen raken­ta­mi­nen alkoi mar­ras­kuus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus val­mis­tuu vuo­den 2024 lopulla.


Jou­lu­tun­nel­man jäljillä

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lon piha-alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na koko per­heen jou­lu­pol­ku, jos­sa per­heet pää­si­vät muun muas­sa tont­tu­jump­pai­le­maan, pelaa­maan muis­tio­pe­liä ja arvuut­te­le­maan oikei­ta vas­tauk­sia Yli­kii­min­ki-aihei­siin kysy­myk­siin. Pihal­la oli myös poroa­je­lua ja tar­jol­la oli mak­ka­raa sekä mehua. Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ra julis­ti eläin­ten jou­lu­rau­han jou­lu­aa­tok­si ja joulupäiväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhtei­set jou­lu­myy­jäi­set Yli-Iissä

Yli-Iin kou­lul­la jär­jes­te­tään Yli-Iin Punai­sen Ris­tin, kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen ja mart­to­jen yhtei­set jou­lu­myy­jäi­set tiis­tai­na 5.12. kel­lo 16–19. Myyn­nis­sä on pal­jon käsi­töi­tä ja jou­lui­sia tuot­tei­ta sekä lei­von­nai­sia. Jou­lu­puk­ki vie­rai­lee myy­jäi­sis­sä, ja Tier­na­po­jat ovat pai­kal­la kel­lo 17.30. Punai­nen Ris­ti tar­jo­aa rii­si­puu­roa ja man­te­lin löy­tä­jäl­le on luvas­sa pal­kin­to. Mar­tat myy­vät kah­vi ja pullaa.


Kap­tee­ni Oika­ri­nen joh­dat­ti Kii­Rin voittoon

Lai­va­kan­kaan koris­kes­kuk­ses­sa alue­sar­jas­sa pelaa­va Kii­min­gin Rien­to koki pelin­sä aika­na upei­ta het­kiä, mut­ta myös rai­la­kas­ta lep­sui­lua, johon kat­so­mo­kin alkoi her­mos­tua. Voit­toon kui­ten­kin eväät riit­ti­vät oulu­lai­ses­ta Tön­köt-seu­ras­ta korein 83–42 (48–12). Vaik­ka ero onkin sel­vä, niin Kii­Rin heik­ko het­ki sat­tui samaan aikaan kuin usein ennen­kin. Tauol­ta tul­taes­sa asen­ne oli lep­su kuin vaah­to­kark­ki hii­ru­lai­sen suussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Anna ja Lau­ri Kar­vo­nen Iis­tä ovat saa­neet suloi­sen pik­ku­mie­hen (4 215 gram­maa ja 53 sent­tiä) koko per­heen iloksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö­pal­kin­to aktii­vi­sel­le vie­ras­la­jien kitkijälle

Iin ympä­ris­töyh­dis­tys jakoi syys­ko­kouk­sen­sa yhtey­des­sä ympä­ris­tö­pal­kin­non, jon­ka saa­jak­si tänä vuon­na vali­koi­tui aktii­vi­se­na vie­ras­la­jien kit­ki­jä­nä kun­nos­tau­tu­nut Tar­ja Back­man. Pal­kin­non perus­te­luis­sa ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des tote­si Back­ma­nin sekä kerän­neen itse ahke­ras­ti eten­kin lupii­nia pois maas­tos­ta että toi­mi­neen myös yhdis­tyk­sen orga­ni­soi­mien kit­ken­tä­tal­koi­den aktii­vi­se­na innos­ta­ja­na ja järjestelijänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­ken­ne­va­hin­ko­jen mää­rä väheni

Lii­ken­ne­va­kuu­tuk­ses­ta kor­vat­tiin 89 959 lii­ken­ne­va­hin­koa vuon­na 2022, mikä on noin 1 500 vahin­koa vähem­män kuin vuon­na 2021. Lii­ken­ne­va­hin­ko­jen mää­rä las­ki kaik­ki­aan kak­si pro­sent­tia. Eri­tyi­ses­ti hen­ki­lö­va­hin­got vähe­ni­vät, ja vai­keas­ti vam­mau­tu­nei­den mää­rä oli ennä­tyk­sel­li­sen alhai­nen. Tie­dot ilme­ne­vät Onnet­to­muus­tie­toins­ti­tuu­tin jul­kai­se­mas­ta liikennevahinkotilastosta.


Kiusan­te­ki­jän uhreja

Peli­sil­mä ja sen puu­te. Saa­pas näh­dä saa­daan­ko kos­kaan tie­tää, kenen älyn­vä­läys oli hää­tää Oulus­sa asu­via ukrai­na­lai­sia pois asun­nois­taan ja kul­jet­taa hei­tä esi­mer­kik­si Kemi­jär­vel­le. Tilaa oli­si pitä­nyt saa­da Venä­jän Suo­meen väki­sin pus­ke­mil­le ihmisille.


Hyvä Riit­ta-Lii­sa!

Ran­ta­poh­jas­ta 3.3.1977: Savo­lai­suk­ko saa­pui yöju­nal­la Hel­sin­kiin ja kysäi­si erääl­tä pit­kä­tu­kal­ta, että pal­jon­ko kel­lo. Kave­ri hui­tai­si ukkoa päin pärs­tää ja sanoi, että löi juu­ri yksi. Ukko sanoi, että oli­pa hyvä etten kysy­nyt tun­tia aikai­sem­min. V.K. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus