Hyvin­voin­tia ja huo­mio­ta kylil­le – Kylä­kum­mi­toi­min­ta käyn­nis­tyy Pohjois-Pohjanmaalla

Kii­min­gis­sä, Han­nuk­sen kylä­ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä Kylä­pal­ve­luis­ta hyvin­voin­tia- ilta­päi­väs­sä pureu­dut­tiin kylien hyvin­voin­tiin ja elin­voi­mai­suu­teen sekä etsit­tiin vas­taus­ta sii­hen, miten kylil­lä voi­tai­siin entis­tä parem­min ja saa­tai­siin uusia kylä­läi­siä mukaan yhdis­tys­toi­min­taan. Päi­vän aika­na todet­tiin, että kukas se kylän hän­nän nos­tai­si, jos eivät itse kyläläiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­pi­nie­men uuden meri­var­tio­ase­man raken­ta­mi­nen käynnissä.

Val­tion toi­mi­ti­lois­ta vas­taa­va Senaat­ti-kiin­teis­töt raken­nut­taa uuden meri­var­tio­ase­ma­ra­ken­nuk­sen Raja­var­tio­lai­tok­sen käyt­töön Vir­pi­nie­meen. Hank­keen raken­nus­työt alkoi­vat alu­een infran raken­ta­mi­sel­la ja van­han ase­ma­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­la elo­kuus­sa. Var­si­nai­nen raken­ta­mi­nen alkoi mar­ras­kuus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus val­mis­tuu vuo­den 2024 lopulla.


Jou­lu­tun­nel­man jäljillä

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lon piha-alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na koko per­heen jou­lu­pol­ku, jos­sa per­heet pää­si­vät muun muas­sa tont­tu­jump­pai­le­maan, pelaa­maan muis­tio­pe­liä ja arvuut­te­le­maan oikei­ta vas­tauk­sia Yli­kii­min­ki-aihei­siin kysy­myk­siin. Pihal­la oli myös poroa­je­lua ja tar­jol­la oli mak­ka­raa sekä mehua. Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ra julis­ti eläin­ten jou­lu­rau­han jou­lu­aa­tok­si ja joulupäiväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kiusan­te­ki­jän uhreja

Peli­sil­mä ja sen puu­te. Saa­pas näh­dä saa­daan­ko kos­kaan tie­tää, kenen älyn­vä­läys oli hää­tää Oulus­sa asu­via ukrai­na­lai­sia pois asun­nois­taan ja kul­jet­taa hei­tä esi­mer­kik­si Kemi­jär­vel­le. Tilaa oli­si pitä­nyt saa­da Venä­jän Suo­meen väki­sin pus­ke­mil­le ihmisille.


Hyvä Riit­ta-Lii­sa!

Ran­ta­poh­jas­ta 3.3.1977: Savo­lai­suk­ko saa­pui yöju­nal­la Hel­sin­kiin ja kysäi­si erääl­tä pit­kä­tu­kal­ta, että pal­jon­ko kel­lo. Kave­ri hui­tai­si ukkoa päin pärs­tää ja sanoi, että löi juu­ri yksi. Ukko sanoi, että oli­pa hyvä etten kysy­nyt tun­tia aikai­sem­min. V.K. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sel­le uusi puheenjohtaja

Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin 16.11.2023 Iin seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin sään­tö­jen mukai­set toi­min­ta­suun­ni­tel­ma- ja talous­ar­vio­esi­tyk­set. Toi­min­ta­vuo­si 2023 pys­tyt­tiin vie­mään yhdis­tyk­sen toi­min­to­jen kan­nal­ta hyvin läpi, ja koro­na­pan­de­mian jäl­keen jäse­nis­tön muka­nao­lo kokoon­tu­mi­siin on palau­tu­nut ja lisään­ty­nyt kovasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olet­ko miet­ti­nyt hamsteria?

Hams­te­rin käsit­te­lys­sä ei ole mikään kii­re, mut­ta aloi­ta mie­lel­lään käsit­te­ly kun hams­te­ri on pie­ni. Kun aloi­tat käsit­te­lyn kos­ke­ta ensin hams­te­ria joka päi­vä ker­ran. Kun hams­te­ri tot­tuu sili­tyk­seen totu­ta hänet seu­raa­vak­si nos­toon. Pal­kit­se hams­te­ria nos­ton jäl­keen, esim her­kuil­la. Kun hams­te­ri tot­tuu nos­toon totu­ta hänet seu­raa­vak­si käteen.

Hoi­to-ohjei­ta

• Veden vaih­to joka päi­vä tai joka toi­nen päivä. 

• 3 tl ruokaa.

• Hams­te­ri tar­vit­see virikkeitä .

• Totu­ta hams­te­ri sili­tyk­seen ennen kuin aloi­tat käsittelyn. 

• Pesu­hiek­ka on hyväk­si hamsterille.

• Tar­joa hams­te­ril­le tur­val­li­nen koti.

Tar­vik­keet

• Juok­su­pyö­rä.

• Sopi­van­ko­koi­nen mökki.

• Pii­lo­paik­ko­ja.

• Virik­kei­tä.

• Tot­ta­kai juomakippo/ juo­ma­pul­lo ja ruokakippo.

• Tun­ne­lei­ta.


Päät­tä­jäl­tä: Odo­tuk­sen aikaa

Ennen jou­lua on aina nel­jä advent­ti­sun­nun­tai­ta. Adven­tin aika on odo­tuk­sen ja val­mis­tau­tu­mi­sen aikaa. Moni on kir­joit­ta­nut tai kir­joit­taa kir­jei­tä jou­lu­pu­kil­le. Toi­vei­ta ja odo­tuk­sia lada­taan näi­hin kirjeisiin.


Herk­ku­ja halloween-puffetissa

Kivi­nie­men kou­lul­la on jär­jes­tet­ty jo mone­na vuon­na Hal­loween-puf­fet­ti. Yleen­sä sen ovat jär­jes­tä­neet 5.–6.-luokkalaiset. Puf­fe­tis­sa oli myy­tä­vä­nä, kark­kia, lim­saa, mehua, mok­ka­pa­lo­ja, muf­fins­se­ja, pul­laa, popcor­ne­ja ja pal­jon muu­ta. Puf­fe­tis­sa kävi koko kou­lun väki.


Kau­pun­gin­joh­ta­ja yrit­tä­jien jututettavana

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä pii­pah­ti vii­me vii­kol­la Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n hal­li­tuk­sen vie­raa­na kuu­le­mas­sa pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien miet­tei­tä ja toi­vei­ta. Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Sep­po Pek­ka­lan mukaan yhdis­tyk­ses­sä halut­tiin viri­tel­lä taval­lis­ta asu­ka­sil­taa tii­viim­pää kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä kau­pun­gin suun­taan sekä tuo­da yrit­tä­jien näke­myk­siä lähem­min esiin suo­raan kau­pun­gin­joh­ta­jan tie­toi­suu­teen. Mää­tän ohel­la kau­pun­kia edus­ti tilai­suu­des­sa hänen tuo­re eri­tyi­sa­vus­ta­jan­sa, aiem­min Busi­nes­sOu­lun teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Eija Hämä­läi­nen.