Val­tuus­to hyväk­syi Vir­pi­nie­men loma-asun­to­kaa­van muutoksen

Pit­kään pui­ta­va­na ollut ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko Vir­pi­nie­men Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den kort­te­leis­sa Kel­lon kau­pun­gin­osas­sa hyväk­syt­tiin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa äänin 55–10, kaksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan lii­kun­ta­pai­kat raken­ne­taan hajau­te­tul­la mallilla

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus sai val­miik­si tiis­tai­na vuo­den 2024 talous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä val­tuus­tol­le, joka käsit­te­lee talous­ar­vio­ta kokouk­ses­saan 27.11. Lop­pu­kä­sit­te­ly val­tuus­tos­sa on 11.12. Esi­tys sisäl­tää myös talous­suun­ni­tel­mat vuo­sil­le 2025–2026.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRak­kau­des­ta keramiikkaan

Kii­min­ki­läi­nen Mar­ja Hei­no­nen iski käten­sä saveen ensim­mäi­sen ker­ran jo 1990-luvul­la, ja ihas­tui kera­mii­kan teke­mi­seen heti. Tek­nii­kois­ta eri­tyi­ses­ti raku tun­tui nai­ses­ta heti omal­ta jutul­ta. Upei­ta teok­sia on syn­ty­nyt vuo­sien var­rel­la pal­jon. Hei­no­sen käsis­tä on syn­ty­nyt niin humo­ris­ti­sia eläin­hah­mo­ja kuin upei­ta taidemaljakoitakin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kult­tuu­ri­mat­ka meänkielellä

Kävim­me luo­kan kans­sa Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­mal­la ret­kel­lä Haa­pa­ran­nas­sa. Läh­dim­me loka­kui­se­na aamul­la Val­ta­rin kou­lul­ta bus­sil­la Haa­pa­ran­taa koh­ti ja mat­kal­la sin­ne pysäh­dyim­me Tor­nios­sa kat­so­maan Koja­mo-veis­tos­ta. Kävim­me myös Can­dy Worl­dis­sa ennen Her­man­so­nil­le saa­pu­mis­ta, jos­sa saim­me ohja­tun kier­rok­sen meän­kie­lel­lä. Lopuk­si kävim­me syö­mäs­sä Ikeas­sa, jon­ka jäl­keen läh­dim­me takai­sin Iihin. 


Syr­ji­mi­nen ei ole oikein

Vähem­mis­tö­jen syr­ji­mi­nen ei ole oikein, kos­ka ihmi­set eivät voi vali­ta ihon­vä­ri­ään, sek­su­aa­li­suut­taan tai sai­rauk­si­aan. Jos jou­dut onnet­to­muu­teen ja hal­vaan­nut osak­si, et voi asial­le mitään, mut­ta sil­ti ihmi­set voi­vat tul­la nau­ra­maan sinul­le ja puhua selän taka­na pahaa. 


Valon­juh­la valai­see Iin ensi viikolla

Iis­sä vie­te­tään Valon­juh­laa val­ta­kun­nal­li­sen Mie­len­ter­veys­vii­kon aika­na 22.–26.11. Valoa pimey­teen tuo­daan ympä­ri Iitä kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den sekä pai­kal­lis­ten kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den yhteistyönä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


MORTTELI jul­kai­see rakkausballadin

Kii­min­ki­läis­tä jäse­nis­töä sisäl­lään pitä­vä MORT­TE­LI-yhtye jul­kai­see lähiai­koi­na uut­ta musiik­kia. Tuo­re single kan­taa nimeä 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElo­ku­va: Nuo­ril­le suun­nat­tu kevyt kau­hue­lo­ku­va huo­mioi yleisönsä

Vuo­si 2023 näyt­täi­si muo­dos­tu­van video­pe­lei­hin perus­tu­vien elo­ku­va­so­vi­tus­ten merk­ki­vuo­dek­si. Kevääl­lä Super Mario ‑ani­maa­tio­seik­kai­lu rik­koi ennä­tyk­siä lip­pu­luu­kuil­la ja HBO:n Last of Us ‑sar­ja sai jopa krii­ti­koi­den kii­tok­set. Har­va oli­si kui­ten­kaan usko­nut, että vuo­den kovim­mas­ta ensi-ilta­vii­kon tulok­ses­ta vas­taa pie­neen indie­pe­liin perus­tu­va kau­hue­lo­ku­va Five Nights at Freddy’s.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus