Val­tuus­to hyväk­syi Vir­pi­nie­men loma-asun­to­kaa­van muutoksen

Pit­kään pui­ta­va­na ollut ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko Vir­pi­nie­men Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den kort­te­leis­sa Kel­lon kau­pun­gin­osas­sa hyväk­syt­tiin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa äänin 55–10, kaksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan lii­kun­ta­pai­kat raken­ne­taan hajau­te­tul­la mallilla

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus sai val­miik­si tiis­tai­na vuo­den 2024 talous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä val­tuus­tol­le, joka käsit­te­lee talous­ar­vio­ta kokouk­ses­saan 27.11. Lop­pu­kä­sit­te­ly val­tuus­tos­sa on 11.12. Esi­tys sisäl­tää myös talous­suun­ni­tel­mat vuo­sil­le 2025–2026.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syr­ji­mi­nen ei ole oikein

Vähem­mis­tö­jen syr­ji­mi­nen ei ole oikein, kos­ka ihmi­set eivät voi vali­ta ihon­vä­ri­ään, sek­su­aa­li­suut­taan tai sai­rauk­si­aan. Jos jou­dut onnet­to­muu­teen ja hal­vaan­nut osak­si, et voi asial­le mitään, mut­ta sil­ti ihmi­set voi­vat tul­la nau­ra­maan sinul­le ja puhua selän taka­na pahaa. Rak­kau­des­ta keramiikkaan

Kii­min­ki­läi­nen Mar­ja Hei­no­nen iski käten­sä saveen ensim­mäi­sen ker­ran jo 1990-luvul­la, ja ihas­tui kera­mii­kan teke­mi­seen heti. Tek­nii­kois­ta eri­tyi­ses­ti raku tun­tui nai­ses­ta heti omal­ta jutul­ta. Upei­ta teok­sia on syn­ty­nyt vuo­sien var­rel­la pal­jon. Hei­no­sen käsis­tä on syn­ty­nyt niin humo­ris­ti­sia eläin­hah­mo­ja kuin upei­ta taidemaljakoitakin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kult­tuu­ri­mat­ka meänkielellä

Kävim­me luo­kan kans­sa Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­mal­la ret­kel­lä Haa­pa­ran­nas­sa. Läh­dim­me loka­kui­se­na aamul­la Val­ta­rin kou­lul­ta bus­sil­la Haa­pa­ran­taa koh­ti ja mat­kal­la sin­ne pysäh­dyim­me Tor­nios­sa kat­so­maan Koja­mo-veis­tos­ta. Kävim­me myös Can­dy Worl­dis­sa ennen Her­man­so­nil­le saa­pu­mis­ta, jos­sa saim­me ohja­tun kier­rok­sen meän­kie­lel­lä. Lopuk­si kävim­me syö­mäs­sä Ikeas­sa, jon­ka jäl­keen läh­dim­me takai­sin Iihin. 


Lupa-asioin­tia pyy­de­tään ennakoimaan

Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­sia­se­mien lupa­pal­ve­lu­jen ajan­va­raus­ti­lan­ne on var­sin hyvä, mut­ta Oulus­sa aikaa voi jou­tua odot­ta­maan yli kuu­kau­den. Ensim­mäi­nen vapaa aika on jou­lu­kuun puo­len­vä­lin tienoilla.

Oulun lupayk­si­kön joh­ta­ja, komi­sa­rio Ari-Pek­ka Kou­va kehot­taa ihmi­siä enna­koi­maan lupa-asioi­den hoitamista. 


Laa­ja kuva­kat­taus Pate­nie­men sahan historiaan

Mar­tin­nie­mes­sä ja Pate­nie­mes­sä tun­tuu ole­van käyn­nis­sä todel­li­nen saha­buu­mi, kun muis­to­merk­ke­jä jul­kais­taan ja saha­se­mi­naa­re­ja pide­tään. Pate­nie­mi-Seu­ra jul­kis­ti 17.6. Pate­nie­men sahan muis­to­mer­kin ja piti saha­se­mi­naa­rin Hon­ka­pir­til­lä 2.9. Tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­ton Saha­työn muis­to­merk­ki jul­kais­tiin vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na ja nyt on vuo­ros­sa Pate­nie­mi-Seu­ran laa­ja valo­ku­va­näyt­te­ly Jatu­lis­sa Pate­nie­men sahan historiasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mik­si leik­kaam­me tulevaisuudeltamme?

Opis­ke­li­joil­le sosi­aa­li­tur­van tar­joa­ma apu on kuin pelas­tus­ren­gas vai­kei­na aikoi­na, mut­ta miten käy, kun ren­kaas­ta tyh­jen­ne­tään ilma? Sosi­aa­li­tur­va on ollut väsy­neil­le opis­ke­li­joil­le pelas­tus, kun toi­meen­tu­lon hank­ki­mi­nen kou­lun­käyn­nin lisäk­si on haas­ta­vaa. Täs­tä tur­vas­ta leik­kaa­mi­nen jät­tää monet opis­ke­li­jat köy­hyy­teen ja suu­riin velkoihin.


Valon­juh­la valai­see Iin ensi viikolla

Iis­sä vie­te­tään Valon­juh­laa val­ta­kun­nal­li­sen Mie­len­ter­veys­vii­kon aika­na 22.–26.11. Valoa pimey­teen tuo­daan ympä­ri Iitä kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den sekä pai­kal­lis­ten kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den yhteistyönä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus