Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen koh­ta­lo on avoin – Sisäil­man ongel­mat ovat vähen­tä­neet käyt­töä merkittävästi

Noin 30-vuo­tias­ta Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kus­ta ovat jo pit­kään rasit­ta­neet raken­teel­li­set ongel­mat, jois­ta on seu­ran­nut se, että raken­nuk­sen sisäil­ma ei enää aikoi­hin ole ollut hyväl­lä tolal­la. Muun muas­sa upea kat­seen­van­git­si­ja, iso ikku­na kir­kon suun­taan on kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­län mukaan vuo­sien var­rel­la vuo­ta­nut vet­tä sisäl­le usei­ta ker­to­ja vuo­des­sa, jos­ta joh­tuen sen lähei­set alu­eet ovat kosteusongelmaisia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kult­tuu­ria ja koh­taa­mi­sia Haukipudas-päivillä

Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vät moni­ne tapah­tu­mi­neen oli­vat jäl­leen mit­ta­va, monen tahon yhtei­nen voi­main­pon­nis­tus. Ohjel­ma tar­jo­si kult­tuu­ria ja koh­taa­mi­sia kai­ken ikäi­sil­le vii­me kes­ki­vii­kos­ta sunnuntaihin…


Hyvän­te­ke­väi­syyt­tä neuloen

Putaan Vilk­kaat ‑par­tio­lip­pu­kun­nan jäse­net ovat perus­ta­neet oma­toi­mi­ses­ti lip­pu­kun­nan oman neu­lon­ta­ker­hon, jon­ka tavoit­tee­na on neu­loa vil­la­suk­kia lah­joi­tet­ta­vak­si Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan syn­ny­tys­osas­tol­le sekä ensi- ja turvakotiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valo­kui­dun raken­ta­mi­nen ete­nee Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy:n valo­kui­dun Yli­kii­min­gis­sä tilan­neet talou­det on kaa­pe­loi­tu. Tavoit­tee­na on saa­da kaik­ki loput liit­ty­mät asen­net­tua ja käyt­töön vie­lä tämän vuo­den lop­puun men­nes­sä. Maan jää­ty­mi­ses­tä ja lumes­ta joh­tuen osas­sa koh­teis­ta jou­du­taan teke­mään ulko­sei­nus­tal­la vii­meis­te­ly­töi­tä vie­lä ensi kesänä.
Poti­las varas­ti ambu­lans­sin Haukiputaalla

Sai­raan­kul­je­tuk­sen kyy­dis­sä ollut noin 40-vuo­tias mies otti luvat­ta käyt­töön­sä ambu­lans­sin var­hain lau­an­tai­aa­mu­na. Poti­las­ta oltiin kul­jet­ta­mas­sa Nelos­tiel­lä Hau­ki­pu­taan koh­dil­la päi­vys­tys­po­likli­ni­kal­le Ouluun, kun tämä muut­tui aggres­sii­vi­sek­si ja ensi­hoi­ta­jat jou­tui­vat pysäyt­tä­mään auton.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Näyt­tä­vä tulis­how hui­pen­si Valonjuhlan

Kes­ki­viik­koi­sen ilta­päi­vän pime­tes­sä kut­sui­vat Kui­va­nie­mi-talon ympä­ril­le ja piha­pii­riin sjoi­te­tut lyh­dyt valol­laan ylei­söä mukaan vii­me vii­kol­la pidet­tyyn Valon­juh­laan. Sisä­ti­lois­sa pää­si­vät kiin­nos­tu­neet osal­lis­tu­maan Satu Vää­nä­sen ohjaa­maan askar­te­lu­het­keen, jon­ka tuo­tok­se­na kukin sai kotiin vie­mi­sik­seen hel­mil­lä koris­tel­lun himmelin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus