Eri­lai­set näke­myk­set jäte­uu­dis­tuk­sen onnistumisesta

Bio- ja pak­kaus­jät­teen keräyk­sen siir­ty­mi­nen Kier­to­kaa­rel­le on aiheut­ta­nut ongel­mia talo­yh­tiöil­le. Jää­li­läi­nen isän­nöit­si­jä Vesa Oja­la ker­too, että uudis­tus näkyy talo­yh­tiöis­sä ja nii­den jäte­ka­tok­sis­sa muun muas­sa pur­sui­le­vi­na jäteas­tioi­na tai lisään­ty­vi­nä kustannuksina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uudis­tus hei­ken­tää pai­kal­li­sia jäte­huol­toa­lan toimijoita

Jäte­uu­dis­tuk­sen mer­ki­tys jäte­huol­toa­lan toi­mi­joil­le on ollut mer­kit­tä­vä ja talou­del­li­ses­ti toi­min­taa hei­ken­tä­vä muun muas­sa asiak­kuuk­sien mene­tys­ten myö­tä. Toi­mi­joi­den mukaan karuim­mil­laan luvas­sa on jopa konkursseja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Hal­li­tus­oh­jel­ma ja ihmisarvo

Kaik­kien ihmi­sien hyväk­sy­mi­nen lie­nee vai­kea asia toteu­tet­ta­vak­si ja ymmär­ret­tä­väk­si. Muu­hun joh­to­pää­tök­seen on mah­do­ton­ta pää­tyä lukies­saan Orpon-Pur­ran hal­li­tus­oh­jel­maa. Ihmis- ja tasa-arvon kan­nal­ta hal­li­tus­oh­jel­ma on raken­net­tu kään­tei­ses­ti Robin Hoo­din mal­lil­le: Ote­taan köy­hil­tä, pie­ni­tu­loi­sil­ta ja apua tar­vit­se­vil­ta. Vas­taa­vas­ti anne­taan lisää parem­mas­sa ase­mas­sa oleville.Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät valit­si hallituksen

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät valit­si pitä­mäs­sään sään­tö­mää­räi­ses­sä vuo­si­ko­kouk­ses­sa hal­li­tuk­seen ero­vuo­rois­ten tilal­le seu­raa­vat hen­ki­löt vuo­sik­si 2024–2025: Hans­ki Pia, Kem­pe­le; Heik­ki­lä Har­ri, Pyhä­jär­vi; Läh­teen­mä­ki Mika, Tyr­nä­vä; Pal­da­nius Kir­si, Raa­he; Puu­ru­nen Joo­nas, Oulu. Hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat vuon­na 2024: Huo­vi­nen Ris­to, Oulu; Kuk­ko­ho­vi Mik­ko, Tyr­nä­vä; Kää­riäi­nen Annuk­ka, Oulu; Määt­tä Mar­jo-Riit­ta, Kuusa­mo ja Saa­ri­nen Har­ri, Kiiminki.


Hau­ki­pu­taan urku­ma­ra­to­nin päät­tää sävel­tä­jä Mar­ko Hakanpää

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään näyt­tä­vä urku­ma­ra­ton per­jan­tai­na 10.11.2023 klo 19–22. Kon­ser­tis­sa esiin­ty­vät urku­rit Jen­ni Lau­ri­la, Elias Nie­me­lä, Mar­kus Wargh ja Mar­ko Hakan­pää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Teks­ta­rit

Liha­vuus, elin­tas­osai­rau­det ja rapa­kun­toi­suus ovat räjäh­tä­neet sil­mil­le epi­de­mian lail­la vii­meis­ten parin vuo­si­kym­me­nen aika­na. Mikä mei­tä oikein vai­vaa?! Län­si­mai­nen elä­män­ta­pa pika­ruo­ka einek­si­neen, herk­kui­neen ja jat­ku­vi­ne napos­te­lui­neen sekä makei­ne juo­mi­neen yhdis­tet­ty­nä pas­sii­vi­seen lii­kun­ta­kult­tuu­riin teke­vät tuho­jaan. Emme­kö todel­la tie­dä, ymmär­rä, viit­si tai ken­ties jopa väli­tä ter­vey­des­täm­me? Kan­sa on jakau­tu­mas­sa jenk­ki­tyy­liin entis­tä vah­vem­min kah­tia elä­män­ta­poi­neen “pelaa­jiin ja kat­so­jiin”. Jokai­nen joka tun­tee koh­dal­laan tar­vet­ta, voi ottaa itse­ään “nis­kas­ta kiin­ni” akti­voi­tu­mal­la ja pie­nil­lä päi­vit­täi­sil­lä arjen valin­noil­laan vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti hyvinvointiinsa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Saha­työl­le-muis­to­merk­ki pys­ty­tet­tiin Mar­tin­nie­men raitille

Iiläi­sen kuva­tai­tei­li­jan San­na Koi­vis­ton suun­nit­te­le­ma Saha­työl­le-muis­to­merk­ki kul­je­tet­tiin Iin Kone­pa­jal­ta Mar­tin­nie­meen vii­me tors­tai­aa­mu­na ja pys­ty­tet­tiin pai­koil­leen beto­ni­ja­lus­tal­le. Muis­to­merk­ki sijait­see Mar­ti­nie­men­tien ja Kur­tin­tien ris­teyk­ses­sä. Muis­to­merk­ki on nyt val­mii­na pai­koil­laan huo­men­na kes­ki­viik­ko­na pidet­tä­vää jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus var­ten ja on siten ehti­nyt olla jo tovin kylä­läis­ten makusteltavana.