Oulu tekee ennä­tyk­sel­li­set inves­toin­nit tule­vi­na vuo­si­na – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perus­kor­ja­taan ja raken­ne­taan kouluja

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän jul­kai­se­ma talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2024 on noin 33,7 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Suun­nit­te­lu­kau­del­la vuon­na 2026 tili­kau­den tulos palau­tuu yli­jää­mäi­sek­si, mikä­li kau­pun­gin vero­tu­lot kehit­ty­vät edel­leen posi­tii­vi­ses­ti. Tasees­sa on vuo­del­ta 2022 yli­jää­mää 997 miljoonaa.Vuosikate on noin 54,6 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti näyt­tä­väs­ti 30-vuo­tis­ta futistaivaltaan

Kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten perus­tet­tu Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti merk­ki­vuot­taan tapah­tu­ma­rik­kaas­ti vii­me vii­kon­vaih­tees­sa seu­ra­väel­le ja ylei­söl­le. Seu­ras­sa läh­de­tään luot­ta­vai­sin mie­lin ja hyväs­sä iskus­sa koh­ti seu­raa­vaa vuo­si­kym­men­tä. Hui­pen­nuk­sek­si Hau­Pas­sa rikot­tiin syys­kuus­sa ensim­mäi­sen ker­ran seu­ran his­to­rias­sa 800 rekis­te­röi­dyn pelaa­jan raja. 

– Hau­Pan veto­voi­ma­te­ki­jät perus­tu­vat laa­jaan pal­ve­lu­tar­jon­taan ja laa­duk­kaa­seen teke­mi­seen. Hau­Pal­la on iso jouk­ko tuki­joi­ta. Yhtä lail­la talou­del­li­sen tuen lisäk­si pai­kal­li­sil­ta saa­tu hen­ki­nen tuki on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, mis­tä kuu­luu iso kii­tos kai­kil­le. Haluam­me olla jat­kos­sa­kin tuen saan­nin arvoi­sia kump­pa­nei­ta ja vas­tuul­li­sia toi­mi­joi­ta paik­ka­kun­nan hyväk­si, luot­saa Hau­Pan puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin alku­vuo­den talous pysy­nyt budjetissa

Iin kun­nan­val­tuus­to tar­kas­te­li syys­kau­den ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na talou­den osa­vuo­tis­kat­saus­ta. Kun­nan talous oli kesä­kuun lop­puun men­nes­sä tar­kas­tel­tu­na noin 345 000 euroa ylijäämäinen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNyt teh­dään iäs­tä numero

Van­hus­ten vii­kon tämän vuo­den tee­ma­na on Teh­dään iäs­tä nume­ro. Tee­mal­la ja koko vii­kol­la halu­taan kiin­nit­tää huo­mio­ta arvok­kaa­seen van­huu­teen. Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1954 lähtien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yri­ty­se­lä­mää: Stu­dio Sala­man uudis­tu­mis­ta juh­lis­tet­tiin bur­ge­rien parissa

Vii­me vii­kon per­jan­tai­na 22.9. Iin Mic­ro­po­lik­sen taka­pi­ha suo­ras­taan kuhi­si ihmi­siä, kun kan­sa oli saa­pu­nut ihai­le­maan uudis­tu­nut­ta Valo­ku­vaa­mo Sala­maa. Yrit­tä­jä Juho “Sala­ma” Tau­riai­nen oli tilan­nut pai­kan pääl­le J&S Bur­ge­rin bur­ger­kär­ryn, jos­sa San­na ja Jus­si Savo­lai­nen oli­vat val­mis­tau­tu­neet pyö­räyt­tä­mään 50 bur­ge­ria ensim­mäi­sil­le saa­pu­neil­le. Bur­ge­rit tar­joil­tiin Tau­riai­sen piik­kiin vie­rail­le, ja kaik­ki 50 bur­ge­ria meni­vät parem­piin sui­hin vain tunnissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Työt­tö­myys kas­vaa edel­leen Pohjois-Pohjanmaalla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli elo­kuun lopus­sa 19 800 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 2 200 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten. Poh­jois-Poh­jan­maan työt­tö­mis­tä työn­ha­ki­jois­ta kokoai­kai­ses­ti lomau­tet­tu­ja oli lähes 1 500.


IIjo­ki-sopi­mus sai Iin kun­nal­ta rahoi­tuk­sen jatkokaudelle

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti yksi­mie­li­ses­ti hyväk­syä pää­tö­seh­do­tuk­sen, jon­ka mukaan Iin kun­ta hyväk­syy esi­te­tyn Iijo­ki-sopi­muk­sen 2024–2028 ja sitou­tuu rahoit­ta­maan sopi­muk­sen mukai­sia toi­men­pi­tei­tä 11000 euron (+ alv) vuo­tui­sel­la rahoituksella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan arvontoja

Ran­ta­poh­jan kesä­ris­ti­kon pal­kin­toar­von­ta on suo­ri­tet­tu. Ran­ta­poh­jan vuo­si­ker­ran voit­ti Johan­na Vii­ta­la Kii­min­gis­tä ja 50 euron lah­ja­kor­tin Ris­to Sipo­la Iis­tä. Pal­kin­not on toi­mi­tet­tu voittajille.


Tär­keät urheiluseurat

Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­li vii­me vii­kon­lop­pu­na näyt­tä­väs­ti toi­min­tan­sa ensim­mäis­tä 30 vuot­ta ja jul­kai­si myös his­to­rii­kin. Toi­nen hau­ki­pu­taa­lais­seu­ra Hau­ki­pu­taan Heit­to täyt­tää tänä vuon­na 90 vuot­ta. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het saa­vut­ti vii­me vuon­na 100 vuo­den raja­pyy­kin. Yli-Iin Nase­va aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 1931, Kii­min­gin Urhei­li­joi­den perus­ta­mis­vuo­dek­si las­ke­taan vuo­si 1938. Iin Urhei­li­jat on toi­mi­nut vuo­des­ta 1945 läh­tien. Lis­ta oli­si pit­kä, jos tähän kerät­täi­siin kaik­ki alu­een urhei­luseu­rat ja nii­den toimintavuodet.