Oulu tekee ennä­tyk­sel­li­set inves­toin­nit tule­vi­na vuo­si­na – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perus­kor­ja­taan ja raken­ne­taan kouluja

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän jul­kai­se­ma talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2024 on noin 33,7 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Suun­nit­te­lu­kau­del­la vuon­na 2026 tili­kau­den tulos palau­tuu yli­jää­mäi­sek­si, mikä­li kau­pun­gin vero­tu­lot kehit­ty­vät edel­leen posi­tii­vi­ses­ti. Tasees­sa on vuo­del­ta 2022 yli­jää­mää 997 miljoonaa.Vuosikate on noin 54,6 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nyt teh­dään iäs­tä numero

Van­hus­ten vii­kon tämän vuo­den tee­ma­na on Teh­dään iäs­tä nume­ro. Tee­mal­la ja koko vii­kol­la halu­taan kiin­nit­tää huo­mio­ta arvok­kaa­seen van­huu­teen. Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1954 lähtien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti näyt­tä­väs­ti 30-vuo­tis­ta futistaivaltaan

Kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten perus­tet­tu Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti merk­ki­vuot­taan tapah­tu­ma­rik­kaas­ti vii­me vii­kon­vaih­tees­sa seu­ra­väel­le ja ylei­söl­le. Seu­ras­sa läh­de­tään luot­ta­vai­sin mie­lin ja hyväs­sä iskus­sa koh­ti seu­raa­vaa vuo­si­kym­men­tä. Hui­pen­nuk­sek­si Hau­Pas­sa rikot­tiin syys­kuus­sa ensim­mäi­sen ker­ran seu­ran his­to­rias­sa 800 rekis­te­röi­dyn pelaa­jan raja. 

– Hau­Pan veto­voi­ma­te­ki­jät perus­tu­vat laa­jaan pal­ve­lu­tar­jon­taan ja laa­duk­kaa­seen teke­mi­seen. Hau­Pal­la on iso jouk­ko tuki­joi­ta. Yhtä lail­la talou­del­li­sen tuen lisäk­si pai­kal­li­sil­ta saa­tu hen­ki­nen tuki on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, mis­tä kuu­luu iso kii­tos kai­kil­le. Haluam­me olla jat­kos­sa­kin tuen saan­nin arvoi­sia kump­pa­nei­ta ja vas­tuul­li­sia toi­mi­joi­ta paik­ka­kun­nan hyväk­si, luot­saa Hau­Pan puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin alku­vuo­den talous pysy­nyt budjetissa

Iin kun­nan­val­tuus­to tar­kas­te­li syys­kau­den ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na talou­den osa­vuo­tis­kat­saus­ta. Kun­nan talous oli kesä­kuun lop­puun men­nes­sä tar­kas­tel­tu­na noin 345 000 euroa ylijäämäinen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Se koru­tont’ ol kertomaa!

Nimit­täin arvio Poh­teen kulu­van vuo­den tulok­ses­ta, joka on täl­lä het­kel­lä n. 60 M€ ali­jää­mäi­nen. Toki tilan­ne elää ja muu­tok­sia voi vie­lä tul­la puo­leen jos toi­seen. Tämä asia mm. nousi esil­le vii­me vii­kon lopul­la pide­tys­sä Poh­jois Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­ton talous­se­mi­naa­ris­sa Raa­hes­sa. Sain mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua semi­naa­riin, kos­ka olen alue­val­tuus­to­ryh­mäm­me toi­nen varavaltuutettu.


Iiläi­set hyvänteossa

Ran­ta­poh­jas­ta 19.12.1974: Kak­si poti­las­ta istui sai­raa­lan olo­huo­nees­sa kat­se­le­mas­sa tv:stä jal­ka­pal­lo-otte­lua. Aikan­sa kat­sot­tu­aan pelaa­jien taus­te­lua pal­los­ta tuu­ma­si toi­nen: “Näyt­tää käy­vän vähäk­si yksi pal­lo noin monel­le mie­hel­le.” M.T.Kiiminki

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Kenen isä on kaik­kein vahvin?

Kenen isä on vah­vin? Kenen auto kul­kee kai­kis­ta nopeim­min? Ihmis­ten kysy­myk­siä – niin kuin sekin, jon­ka ope­tus­lap­set esit­ti­vät Jee­suk­sel­le: Kuka on suu­rin tai­vas­ten valtakunnassa?


Pank­ki­hol­veis­sa maa­il­man­kuu­lua taidetta

Kult­tuu­ri­pank­ki. Olim­me onnek­kai­ta ja pää­sim­me vie­rai­le­maan luok­kam­me kans­sa tai­de­näyt­te­lyyn, johon oli koot­tu teok­sia maa­il­man­kuu­lul­ta Andy War­ho­lil­ta sekä koti­mai­sel­ta rok­ki­täh­del­tä Andy McCo­yl­ta. Oulun kult­tuu­ri­pan­kin näyt­te­ly sijait­si enti­sen Suo­men Pan­kin tilois­sa Lyseon ja Tuo­mio­kir­kon naa­pu­ris­sa. Näyt­te­ly­lip­pu­jam­me oli­vat spon­so­roi­neet oulu­lai­set yri­tyk­set – kii­tok­set heille!


Teke­mis­tä ja toi­min­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le Hau­ki­pu­taan nuok­ka­ril­la Jatulissa

Näi­nä aikoi­na kuu­luu vies­tiä monil­ta suun­nil­ta, että nuo­ri­so ei voi kovin hyvin, eikä nuo­ril­le ole tar­jol­la teke­mis­tä eikä paik­kaa, mihin men­nä. Kyl­lä on! halua­vat vies­tit­tää las­ten ja nuor­ten paris­sa Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­las­sa Jatu­lis­sa työs­ken­te­le­vät alan ammat­ti­lai­set. Nuok­ka­ri tavoit­taa kyl­lä lap­set ja nuo­ret, mut­ta monet van­hem­mat ja huol­ta­jat tai kylä­läi­set eivät tie­dä pai­kan ole­mas­sao­los­ta ja toi­min­nas­ta. Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen yllä­pi­tä­mä nuo­ri­so­ti­la toi­mii lii­kun­ta­kes­kus Jatu­lis­sa. Nuo­ri­so­ti­lan kans­sa samas­sa yhtey­des­sä jär­jes­te­tään myös nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen iltapäivätoiminta.