Yhdes­sä olem­me enemmän

Kun kat­se­lem­me tämän päi­vän sano­ma­leh­tio­en jär­jes­tö­pals­to­ja, on hie­noa huo­ma­ta, miten eri yhdis­tyk­set ja jär­jes­töt ilmoit­te­le­vat toi­min­nas­taan ja tapah­tu­mis­taan. On siis uskot­ta­va, että pan­de­mia­vuo­det ovat jää­neet taka­va­sem­mal­le ja nor­maa­li elä­mä on alka­nut. Voim­me siis jäl­leen kokoon­tua poru­koi­hin, tava­ta siel­lä toi­siam­me ja suun­ni­tel­la toi­min­taa ja tapah­tu­mia ja elä­vöit­tää tätä taval­lis­ta arkielämäämme.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJuh­la­hu­mua Vesi-Jatulissa

Uima­hal­li Vesi-Jatu­li on toi­mi­nut 20 vuot­ta. Juh­lan kun­niak­si tors­tai­na 1.6. ohja­tus­sa vesi­voi­mis­te­lus­sa kel­lo 7.45 soi­vat lis­ta­hi­tit vuo­del­ta 2003. Ilta­päi­väl­lä kel­lo 15 ohjel­mas­sa on vir­tu­aa­li­ve­si­voi­mis­te­lua. Tors­tai­na aamu­päi­vän ajan Vesi-Jatu­lin kävi­jöil­le tar­joil­laan myös kakkukahvit. 


Bän­di­har­ras­ta­jien tilaon­gel­ma lähem­pä­nä ratkaisua

Iin kun­nan päät­tä­jät ja iiläi­set bän­di­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen Iisi-aree­nal­le vii­me vii­kol­la kym­me­ni­sen osal­lis­tu­jan voi­min. Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den tar­koi­tuk­se­na oli kek­siä yhdes­sä rat­kai­su­ja har­ras­tus­ti­lo­jen puutteelle.Hau­Pa vuo­kra­si Vir­pi­nie­men kentän

Hau­ki­pu­taan Pal­lo on vuo­kran­nut Vir­pi­nie­men jal­ka­pal­lo­ken­tän kesä­kau­del­le 2023. Hau­Pal­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta ken­tän vuo­krauk­seen OSAOn tahol­ta. Vuo­kra­so­pi­mus pitää sisäl­lään jal­ka­pal­lo­ken­tän ja lii­kun­tao­pis­ton sisä­ti­lo­jen pukuhuoneet.Kevät­hu­li­na veti väkeä kir­kon­mäel­le Ylikiimingissä

Vil­poi­sa puhu­ri ja nava­kat tuu­len­puus­kat vii­len­si­vät aurin­kois­ta kevä­til­taa per­jan­tai­na Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä. Seu­ra­kun­nan kevät­hu­li­naan saa­pu­nut väki jou­tui välil­lä juok­se­maan tuu­len muka­naan vie­mien lau­tas­lii­no­jen ja kah­vi­kup­pien peräs­sä, itki­pä joku pie­ni tikus­ta irron­neen hat­ta­ran­kin jälkeen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan put­ka­ti­lat sul­je­taan vuon­na 2026, uusi tur­va­kam­pus val­mis­tuu Oulun Ruskoon

Oulun pää­po­lii­sia­se­ma ja Oulun van­ki­la val­mis­tu­vat kovaa vauh­tia Rus­kon­sel­kään. Raken­nus­työt on pääs­ty aloit­ta­maan, ja pää­po­lii­sia­se­ma alkaa jo hah­mot­tu­maan 13 heh­taa­rin ton­til­le. Pää­po­lii­sia­se­man on tar­koi­tus val­mis­tua vuo­den 2024 lopul­la ja vuot­ta myö­hem­min myös van­ki­lan on tar­koi­tus olla val­mii­na. Van­ki­lan val­mis­tut­tua ja toi­min­to­jen siir­tyes­sä Rus­kon­sel­kään Hau­ki­pu­taan toi­mi­pis­te sul­je­taan kokonaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus