Toi­mit­ta­jal­ta: Kesä­työn­te­ki­jä ansait­see kilt­tiä käytöstä

Täl­lä vii­kol­la perus­kou­lu­lai­set, lukio­lai­set ja ammat­ti­kou­lu­lai­set pää­se­vät kir­maa­maan ansai­tus­ti kou­lun pen­kil­tä kesä­lai­tu­mil­le. Usea nuo­ri ei kui­ten­kaan jää lomai­le­maan, vaan monien kesä kuluu eri­lais­ten kesä­töi­den parissa.

Monil­le nuo­ril­le kesä­työ on ihan ensim­mäi­nen kos­ke­tus työ­elä­mään sekä sii­hen toi­mia­laan, jol­le nuo­ri kesäk­si työllistyy.

Myös minun ensim­mäi­nen työ­paik­ka­ni usei­ta vuo­sia sit­ten oli kesä­työ – olin kesä­työ­se­te­lil­lä töis­sä Koi­te­lin Tun­nel­ma­tu­val­la. Kah­den vii­kon työ­ru­pea­ma oli muka­va, ja seu­raa­va­na vuon­na kesä­töi­den hake­mi­nen ei jän­nit­tä­nyt enää yhtään niin pal­joa. Kesä­työ­paik­ka on monel­le nuo­rel­le siis äärim­mäi­sen tär­keä ja mie­leen­pai­nu­va koke­mus, jon­ka soi­si ole­van sel­lai­nen pel­käs­tään posi­tii­vi­ses­sa mielessä.

Työ­nan­ta­jal­la on toki suu­ri mer­ki­tys sii­nä, mil­lai­sen koke­muk­sen nuo­ri kesä­työ­pai­kas­taan saa. Riit­tä­vä pereh­dy­tys, avoin ilma­pii­ri ja sel­keät sekä joh­don­mu­kai­set peli­sään­nöt työ­pai­kal­la ovat avai­na­se­mas­sa kesä­työn­te­ki­jän viih­ty­vyy­den kannalta.

Lisäk­si työ­nan­ta­jan, työ­ka­ve­rei­den sekä mei­dän mah­dol­li­ses­ti kesä­työ­pai­koil­la käy­vien asiak­kai­den on hyvä muis­taa, että eten­kin ensim­mäis­ten päi­vien aika­na nuo­ret vas­ta har­joit­te­le­vat työ­teh­tä­vi­ään. Työ voi tun­tua jän­nit­tä­väl­tä ja vir­hei­tä voi sat­tua. Mei­dän aikuis­ten on ymmär­ret­tä­vä, että tius­ki­mi­nen, huu­ta­mi­nen, vähät­te­ly tai pilk­kaa­mi­nen eivät nopeu­ta nuo­ren oppi­mis­ta. Aikui­sen epä­asial­li­nen käy­tös syö sekä nuo­ren var­muut­ta omas­ta osaa­mi­ses­taan että oppi­mi­sen mie­lek­kyyt­tä. Kesä­työs­tä saat­taa tul­la kau­hu­ko­ke­mus, jon­ka takia seu­raa­van kesän työ­paik­ka voi jää­dä hakematta.

Muis­te­taan siis kaik­ki – kilt­ti käy­tös ei mak­sa meil­le mitään. Jokai­nen nuo­ri ansait­see mah­dol­li­suu­den kiin­nit­tyä työ­elä­mään. Anne­taan siis jokai­sel­le nuo­rel­le omal­ta osal­tam­me arvo­kas, posi­tii­vi­nen koke­mus omas­ta kesätyöstään.

Ter­hi Ojala

terhi.ojala(at)rantapohja.fi