Raken­nus­pe­rin­töä teh­tiin tutuk­si Haukiputaalla

Poro­pu­dak­sen per­he osal­lis­tui Hau­ki­pu­das-seu­ran Put­taan piha­pii­rit ‑tapah­tu­maan koti­seu­tu­museol­la lauantaina.

– Raken­nus­pe­rin­tö­päi­vän tapah­tu­ma on kiva perin­ne Hau­ki­pu­taal­la. Tääl­lä on pal­jon kat­sot­ta­vaa ja kuul­ta­vaa. Tapah­tu­ma hou­kut­te­lee var­sin­kin van­hem­paa väkeä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti aihe­pii­ri kiin­nos­taa yhä enem­män myös nuo­rem­pia, tote­si Tii­na Poro­pu­das.

Lue lisää

Komp­pa­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lue tut­ki­muk­sen kent­tä­nä – Ennal­lis­ta­mi­nen ja jat­ko­käyt­tö kiin­nos­ta­vat oijärvisiä

Komp­pa­suo Oijär­vel­lä, liki Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin maa­kun­tien rajaa, on Mer­lin-hank­keen tur­ve­tuo­tan­nos­ta pois­tu­nut tark­kai­lusuo. Komp­pa­suo on ensim­mäi­nen laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa toteu­tet­ta­va suo­kas­vil­li­suu­den palau­tus­han­ke Suo­mes­sa, ja sen toteut­ta­mis­ta ja tulok­sia seu­raa laa­ja jouk­ko asiantuntijoita.


Kylän tule­vai­suus poru­kal­la kuntoon

Olha­va­lai­set kut­sui­vat vii­me vii­kol­la kylä­läi­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja kun­nan viran­hal­ti­joi­ta toi­min­nal­li­seen semi­naa­riin, joka jär­jes­tet­tiin Olha­van kou­lul­la. Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys ry:n jär­jes­tä­mäs­sä tilai­suu­des­sa kuul­tiin alus­tuk­sia ja puheen­vuo­ro­ja, mut­ta pääs­tiin myös yhdes­sä ideoi­maan, miten Olha­van tule­vai­suut­ta saa­tai­siin ohjat­tua halu­tuil­le suuntaviivoille.


Annik­ki Ant­ti­lan muistolle

Kert­tu Annik­ki Ant­ti­la o.s. Vas­ki­vuo syn­tyi 17.9. vuon­na 1932 Top­pi­las­sa. Top­pi­las­sa vie­tet­tyä lap­suut­ta var­jos­ti sota-aika, jos­ta Annik­ki ker­toi usein mustojaan.…


Mar­tin­nie­men rait­tia ennen vanhaan

Näky­mä Mar­tin­nie­men rai­til­la oli eri­lai­nen 1940-luvul­­la kun ver­taa nyky­päi­vään. Etua­lal­la näky­vä raken­nus on polii­si­var­tio­kont­to­ri eli put­ka, ker­too kuvan omis­ta­ja Pentti…


Juh­la­hu­mua Vesi-Jatulissa

Uima­hal­li Vesi-Jatu­li on toi­mi­nut 20 vuot­ta. Juh­lan kun­niak­si tors­tai­na 1.6. ohja­tus­sa vesi­voi­mis­te­lus­sa kel­lo 7.45 soi­vat lis­ta­hi­tit vuo­del­ta 2003. Ilta­päi­väl­lä kel­lo 15 ohjel­mas­sa on vir­tu­aa­li­ve­si­voi­mis­te­lua. Tors­tai­na aamu­päi­vän ajan Vesi-Jatu­lin kävi­jöil­le tar­joil­laan myös kakkukahvit. 


Bän­di­har­ras­ta­jien tilaon­gel­ma lähem­pä­nä ratkaisua

Iin kun­nan päät­tä­jät ja iiläi­set bän­di­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen Iisi-aree­nal­le vii­me vii­kol­la kym­me­ni­sen osal­lis­tu­jan voi­min. Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den tar­koi­tuk­se­na oli kek­siä yhdes­sä rat­kai­su­ja har­ras­tus­ti­lo­jen puutteelle.Hau­Pa vuo­kra­si Vir­pi­nie­men kentän

Hau­ki­pu­taan Pal­lo on vuo­kran­nut Vir­pi­nie­men jal­ka­pal­lo­ken­tän kesä­kau­del­le 2023. Hau­Pal­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta ken­tän vuo­krauk­seen OSAOn tahol­ta. Vuo­kra­so­pi­mus pitää sisäl­lään jal­ka­pal­lo­ken­tän ja lii­kun­tao­pis­ton sisä­ti­lo­jen pukuhuoneet.