Raken­nus­pe­rin­töä teh­tiin tutuk­si Haukiputaalla

Poro­pu­dak­sen per­he osal­lis­tui Hau­ki­pu­das-seu­ran Put­taan piha­pii­rit ‑tapah­tu­maan koti­seu­tu­museol­la lauantaina.

– Raken­nus­pe­rin­tö­päi­vän tapah­tu­ma on kiva perin­ne Hau­ki­pu­taal­la. Tääl­lä on pal­jon kat­sot­ta­vaa ja kuul­ta­vaa. Tapah­tu­ma hou­kut­te­lee var­sin­kin van­hem­paa väkeä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti aihe­pii­ri kiin­nos­taa yhä enem­män myös nuo­rem­pia, tote­si Tii­na Poro­pu­das.

Lue lisää

Komp­pa­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lue tut­ki­muk­sen kent­tä­nä – Ennal­lis­ta­mi­nen ja jat­ko­käyt­tö kiin­nos­ta­vat oijärvisiä

Komp­pa­suo Oijär­vel­lä, liki Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin maa­kun­tien rajaa, on Mer­lin-hank­keen tur­ve­tuo­tan­nos­ta pois­tu­nut tark­kai­lusuo. Komp­pa­suo on ensim­mäi­nen laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa toteu­tet­ta­va suo­kas­vil­li­suu­den palau­tus­han­ke Suo­mes­sa, ja sen toteut­ta­mis­ta ja tulok­sia seu­raa laa­ja jouk­ko asiantuntijoita.


Kylän tule­vai­suus poru­kal­la kuntoon

Olha­va­lai­set kut­sui­vat vii­me vii­kol­la kylä­läi­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja kun­nan viran­hal­ti­joi­ta toi­min­nal­li­seen semi­naa­riin, joka jär­jes­tet­tiin Olha­van kou­lul­la. Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys ry:n jär­jes­tä­mäs­sä tilai­suu­des­sa kuul­tiin alus­tuk­sia ja puheen­vuo­ro­ja, mut­ta pääs­tiin myös yhdes­sä ideoi­maan, miten Olha­van tule­vai­suut­ta saa­tai­siin ohjat­tua halu­tuil­le suuntaviivoille.


Annik­ki Ant­ti­lan muistolle

Kert­tu Annik­ki Ant­ti­la o.s. Vas­ki­vuo syn­tyi 17.9. vuon­na 1932 Top­pi­las­sa. Top­pi­las­sa vie­tet­tyä lap­suut­ta var­jos­ti sota-aika, jos­ta Annik­ki ker­toi usein mustojaan.…


Mar­tin­nie­men rait­tia ennen vanhaan

Näky­mä Mar­tin­nie­men rai­til­la oli eri­lai­nen 1940-luvul­­la kun ver­taa nyky­päi­vään. Etua­lal­la näky­vä raken­nus on polii­si­var­tio­kont­to­ri eli put­ka, ker­too kuvan omis­ta­ja Pentti…


Hau­Pa 2–0 voit­toon sar­ja­kär­ki Roi Utd:ia vastaan

Ennak­koon vah­vak­si jouk­ku­eek­si tie­det­ty Rova­nie­men Uni­ted tar­jo­si Hau­Pan kans­sa viih­dyt­tä­vän Kol­mo­sen otte­lun Län­si­tuu­len ken­täl­lä lau­an­tai­na. Molem­piin suun­tiin jouk­ku­eet esit­ti­vät hyvää hyök­käys­pe­liä, ja var­tin koh­dal­la Hau­Pan Luu­kas Syr­jä­lä koli­sut­te­li jo ylä­ri­maa­kin ja het­keä myö­hem­min Saku Sipo­lan lau­kauk­sen Uni­te­din maa­li­vah­ti Alek­si Suti­nen vai­voin tor­jui kulmaksi.


Hau­Pan nai­sil­le tasa­pe­li derbystä

Hau­Pan nais­ten edus­tus­jouk­kue nap­pa­si tär­keän pis­teen Oulun Työ­väen­pal­loa (OTP) vas­taan pela­tus­ta der­bys­tä. Otte­lu Hei­nä­pään teko­nur­mel­la päät­tyi tasa­pis­tei­siin 2–2.Teks­ta­rit

Ihmet­te­len minä tätä Siva­kan tupak­ka­po­li­tiik­kaa, ensin kiel­le­tään tupa­koin­ti omal­la pihal­la ja sit­ten lai­te­taan tupak­ka­paik­ka joka nur­kal­le, kun ei nämä mum­me­lit jak­sa kävel­lä muu­ta­maa askel­ta ja tal­vel­la on kyl­mä men­nä yöpai­ta­sil­laan tupakalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus