Toi­mit­ta­jal­ta: Kää­ri­jä toi kesän!

Kevät­tal­ven kyl­myys kaik­ko­si kun Euro­vii­sut ja Kää­ri­jä toi­vat kesän ja vih­rey­den ker­ta­hei­tol­la. Enpä muis­ta, mil­loin täl­lais­ta vil­li­tys­tä on koet­tu. Kää­ri­jä eli Jere Pöy­hö­nen innos­ti ja roh­kai­si kan­saa hul­lut­te­le­maan ja puhal­ta­maan yhtei­seen hii­leen Cha cha cha:n tah­dis­sa. Tämä tuli niin tar­pee­seen! Hän on meil­le mes­ta­ri ja voit­ta­ja, vaik­ka kak­kos­si­ja tulikin.


Sil­loin, kun mie­het oli­vat rau­taa – Kun­nia­no­soi­tus Iijoen lauttaajille

Yli-Iin Maa­lis­maal­la raken­ne­taan toi­se­na kevää­nä peräk­käin tal­koil­la mas­sii­vis­ta tuk­ki­laut­taa, jol­la las­ke­taan 11 mie­hen voi­min jokea alas 17 kilo­met­rin mat­kan tou­ko­kuun 21. päi­vä­nä. Raken­net­ta­va tuk­ki­laut­ta koos­tuu noin 70 suu­res­ta tukis­ta ja lau­tan koko­nais­pai­no on noin 30 ton­nia. Suu­res­ta koos­taan huo­li­mat­ta laut­ta on pal­jon pie­nem­pi kuin ne, joil­la aika­naan 1700- ja 1800-luvuil­la las­ket­tiin Iijo­kea alas jopa Puo­lan­gal­ta saak­ka. Lisäk­si val­mis­tus­me­ne­tel­mät oli­vat sil­loin mel­koi­sen eri­lai­set, kone­voi­maa ei ollut apuna. 


Hau­ki­pu­taal­la vaa­li­taan rakennusperintöä

Hau­ki­pu­das-seu­ra jär­jes­tää kevään ja syk­syn aika­na Put­taan piha­pii­rit ‑raken­nus­pe­rin­tö­päi­vän tapah­tu­mia. Ne liit­ty­vät Euroo­pan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vien vuo­den 2023 tee­maan Elä­vä perintö.Tirin­ky­län kevät­kar­ke­lot oli­vat yleisömenestys

Pai­nia sumo­pu­vuis­sa, pol­kuau­to­ja, pomp­pu­lin­no­ja, onnen­pyö­rää, myyn­ti- ja kirp­pis­pöy­tiä, herk­ku­ja ja upe­aa yhtei­söl­li­syyt­tä koko kylän sekä lähia­luei­den ihmis­ten kes­ken oli tar­jol­la Tirin­ky­län kou­lul­la aurin­koi­ses­sa sääs­sä vii­me lau­an­tain kevät­kar­ke­lois­sa. Kylä huo­kui elinvoimaa. Har­taus: Koro­tet­tu Herra

Hela­tors­tain yksi evan­ke­liu­mi­kat­kel­ma on Johan­nek­sen evan­ke­liu­min luvus­ta 17:24–26, joka päät­tää Jee­suk­sen niin sano­tun jää­hy­väis­ru­kouk­sen, siis rukouk­sen, jon­ka hän piti oltu­aan vii­meis­tä ker­taa kool­la ope­tus­las­ten­sa kans­sa ennen tie­tään ris­til­le ja sen taka­na jo hää­möt­tä­vään ylös­nouse­muk­seen ja taivaaseenastumiseen.KTU nol­la­si FC Raahen

Solei Solei, tuo Lea Lave­nin 70-luvul­la esit­tä­mä hit­ti­kap­pa­le rai­kui täy­sin rin­noin lau­let­tu­na Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den puku­ko­pis­sa lau­an­tai­na Raa­hen Koi­vu­luo­dos­sa voi­te­tun nelos­di­vi­sioo­nan otte­lun jäl­keen. Jouk­ku­een voi­ma­bii­si­nä jo vii­me kau­del­ta tutuk­si tul­lut tapa sai näin jatkoa.