Kui­va­nie­men kau­ko­läm­pö­toi­min­ta siir­tyy kunnalle

Iin kun­ta ja Bio­ter­mo Oy ovat laa­ti­neet esi­so­pi­muk­sen ja neu­vot­te­le­vat kau­ko­läm­pö­toi­min­nan siir­tä­mi­ses­tä Iin kun­nal­le. Asias­ta tie­do­tet­tiin tänään Iin kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Iin kun­ta on otta­nut kau­ko­läm­mön toi­mit­ta­mi­sen teh­tä­väk­seen, kun­nes lii­ke­toi­min­ta­kaup­pa toteutuu. 

Lue lisää

Koi­te­li­kes­kuk­sel­le etsi­tään jäl­leen uut­ta toteuttajaa

Koi­te­liin valit­tiin vuon­na 2018 Koi­te­li­kes­kus­ta toteut­ta­maan kii­min­ki­läi­nen GoArc­tic Oy. Yri­tyk­sen varaus­ta jat­ket­tiin vuo­sien aika­na use­aan ottee­seen, mut­ta nyt varaus on rau­en­nut, sil­lä suun­ni­tel­mat eivät kon­kre­ti­soi­tu­neet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi kokouk­ses­saan täl­lä vii­kol­la Koi­te­lin mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­kes­kuk­sen toteut­ta­jan uudel­leen hake­mi­sen. Hakuai­ka on tou­ko­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun saakka.


Arvoi­tus sata vuot­ta van­han pii­rus­tuk­sen teki­jäs­tä ratkesi

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin 21.3. jut­tu, jos­sa ker­rot­tiin van­han kou­lu­kir­jan välis­tä löy­ty­nees­tä pii­rus­tuk­ses­ta, jon­ka oli teh­nyt Putaan­ky­län kou­lun oppi­las sata vuot­ta sit­ten. Mai­se­maa kuvaa­van pii­rus­tuk­sen taka­na oli sig­nee­raus: V.J. Meri­läi­nen 1923. 

Piir­tä­jän tytär, 83-vuo­tias Aila Leh­ti­nen tun­nis­ti pii­rus­tuk­sen taka­na ole­van isän­sä sig­nee­rauk­sen. Kysees­sä on Vil­ho Jal­ma­ri Meri­läi­nen (s. 1908, k. 1981). Iin tilin­pää­tös ylijäämäinen

Iin kun­nan tilin­pää­tös vuo­del­ta 2022 on 336.109,43 euron ver­ran yli­jää­mäi­nen. Alun perin kun­nal­le odo­tet­tiin vuo­den 2021 talous­ar­vion perus­teel­la 1,8 miljoonan…


Ase­ma­kaa­van muu­tok­sel­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Kiviniemeen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti aset­taa näh­tä­vil­le ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­to­seh­do­tuk­sen, joka kos­kee kah­ta raken­ta­ma­ton­ta kort­te­lia Kel­lon Kivi­nie­mes­sä Nie­lu­tiel­lä. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sal­li­vak­si. Kort­te­lei­hin voi­daan raken­taa yksi­ker­rok­si­sia pien- ja rivitaloja.Muis­to­kir­joi­tus: Eino Iisa­kan muistolle

Eino Iisak­ka kuo­li 12.3.2023 Oulus­sa pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den uuvut­ta­ma­na. Hän oli syn­ty­nyt 11.9.1946 Kii­min­gis­sä. Eino Iisak­ka oli maa­ta­lon poi­ka Poh­jois-Poh­jan­maal­ta, Kii­min­gin Hut­tu­ky­läs­tä. Koti­ta­lon jokai­ses­ta ikku­nas­ta näkyi Kii­min­ki­jo­ki, joka uur­si jäl­ken­sä pysy­väs­ti myös Iisa­kan mielenmaisemaan.