Var­hais­kas­va­tuk­ses­ta vah­vat juu­ret tulevaisuuteen

Var­hais­kas­va­tuk­sen Opet­ta­jien Lii­ton perin­teis­tä Val­ta­kun­nal­lis­ta var­hais­kas­va­tus­päi­vää vie­tet­tiin 16.3. Tänä vuon­na tee­ma­na oli ”Var­hais­kas­va­tuk­ses­ta vah­vat juu­ret tulevaisuuteen”.

Var­hais­kas­va­tus­päi­vään liit­tyen oulu­lai­sia päi­vä­ko­te­ja haas­tet­tiin kut­su­maan päät­tä­jiä käy­mään. Me saim­me Päi­vä­ko­ti Jatu­lin Tar­haan vie­rai­lul­le Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan Juha Hän­ni­sen. Hän aloit­ti vie­rai­lun­sa tutus­tu­mal­la Vih­reän Kam­ma­rin 4–5‑vuotiaisiin lap­siin ja hei­dän toi­min­taan­sa. Lap­sil­la oli aihee­na toi­ve­ruo­ka­ää­nes­tys, joten he pää­si­vät näyt­tä­mään mal­lia, kuin­ka demo­kraat­ti­nen äänes­tä­mi­nen toi­mii päiväkotikonteksissa.

Lue lisää

Kym­me­nien tupail­to­jen vaalikiertue

Kii­min­ki­läi­sen kan­san­edus­ta­jan ja kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaan Pek­ka Ait­ta­kum­mun vaa­li­kam­pan­join­ti on jat­ku­nut aktii­vi­se­na jo viik­ko­ja. Mies ryh­mi­neen on kul­ke­nut laa­jaa vaa­li­pii­riä läpi jär­jes­täen eri­lai­sia tilai­suuk­sia monen­lai­sis­sa ympäristöissä. Työ­voi­ma­pu­laan on ole­mas­sa ratkaisuja

Suo­mes­sa on pula osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta, eri­tyi­ses­ti ongel­ma koros­tuu meil­lä Kai­nuus­sa. Mit­kään veto- ja pito­voi­man paran­ta­mi­set eivät lopul­ta rii­tä, kun väkeä on yksin­ker­tai­ses­ti lii­an vähän tar­pee­seen näh­den. Me tar­vit­sem­me työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa, enem­män kuin koskaan.Tule­vai­suu­te­ni Suomi!

Talous. Suo­men talout­ta rasit­taa yli­suu­ri, moni­por­tai­nen ja monel­ta osal­taan pääl­lek­käi­nen hal­lin­to sekä sii­hen nivou­tu­va teho­ton osto­pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus. Val­tion, kun­nan ja nyt myös aluei­den tulee kye­tä muut­ta­maan toi­min­ta­mal­le­jaan sekä orga­ni­saa­tioi­taan vir­ta­vii­vai­sem­mik­si ja aidos­ti ihmi­siä ja yri­tyk­siä pal­ve­le­vik­si kokonaisuuksiksi.Vaa­li­pa­ne­lis­tit puhui­vat poh­joi­sen puo­les­ta Vepsällä

Vep­sän kylä­ta­lol­la per­jan­tai-ilta­na pidet­tyyn vaa­li­pa­nee­liin osal­lis­tui kah­dek­san kan­san­edus­ta­jan paik­kaa tavoit­te­le­vaa ehdo­kas­ta. Yli­kii­min­ki­läi­sy­lei­sön eteen ten­tat­ta­vak­si oli­vat saa­pu­neet Kai­su Heik­ki­nen (Lii­ke­Nyt), Mer­ja Hurs­kai­nen (KD,) Joni Meri­läi­nen (SDP), Lau­ri Niku­la (Kesk.), Olga Oinas-Panu­ma (Kesk.), Juha Rich­ter (PS), Pek­ka Siner­vo (RKP) ja Mar­jo Tapa­ni­nen (Vihr.).Opin­not kes­keyt­ti 7 % opiskelijoista

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kaik­ki­aan 6,7 % tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jois­ta kes­keyt­ti opin­ton­sa eikä jat­ka­nut tut­kin­toon joh­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa luku­vuon­na 2020/2021. Nuo­ril­le suun­na­tus­sa lukio­kou­lu­tuk­ses­sa kes­keyt­tä­mis­pro­sent­ti oli 4,0, amma­til­li­ses­sa perus­tut­kin­to­kou­lu­tuk­ses­sa 12,6, ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tuk­ses­sa (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­not) 7,4 ja yli­opis­to­kou­lu­tuk­ses­sa (alem­mat ja ylem­mät kor­kea­kou­lu­tut­kin­not) 5,7.