Koh­ti uusia haas­tei­ta – Ari­nal­ta ken­kää saa­nut Aila Paso alkaa myy­dä koti­mai­sia pat­jo­ja ja tyynyjä

Kun apu­lais­ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Aila Paso sai läh­tö­pas­sit Kii­min­gin LähiS­to­pil­ta sen sul­keu­dut­tua, ei nai­nen jää­nyt lepäi­le­mään niil­le sijoil­leen. Aikaan­saa­val­ta Pasol­ta kysel­tiin Kii­min­gis­sä, voi­si­ko hän alkaa pitä­mään jotain lii­ke­toi­min­taa tyh­jik­si jää­neis­sä Ari­nan tilois­sa, mut­ta sii­hen hän ei halun­nut ryhtyä.

Lue lisää

Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le moto­ris­teil­le pai­kal­lis­leh­tien Antti-patsas

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan MKKV ry on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2022 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si ansiok­kaas­ta, koko Suo­meen ulot­tu­vas­ta yhtei­söl­li­ses­tä ja kon­kreet­ti­ses­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiusaa­mis­ta vastaan. 


Iin joh­ta­jat jal­kau­tu­vat huoltoasemille

Iin kir­jas­ton demo­kra­tia­han­ke aloit­taa hel­mi­kuus­sa Kysy mitä vaan! ‑kier­tu­een, jos­sa kun­ta­lai­sil­la on mah­dol­li­suus tava­ta kun­nan joh­to­ryh­män jäse­niä iiläi­sil­lä huoltoasemilla. 


Tuu­li­voi­man poten­ti­aa­lin hyö­dyn­tä­mi­nen vaa­tii toi­mi­joil­ta yhteistyötä

Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­mao­saa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ‑hank­keen lop­puse­mi­naa­ri käy­tiin ver­kos­sa vii­me per­jan­tai­na. Poh­jois-poh­jan­maan lii­ton tilaa­man sel­vi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na oli tun­nis­taa parem­min maa­kun­taan täl­lä het­kel­lä koh­dis­tu­van tuu­li­voi­ma­buu­min tar­joa­mat alue­ta­lous- ja työl­li­syys­po­ten­ti­aa­lit sekä löy­tää kei­no­ja tuu­li­voi­ma­sek­to­ria ja maa­kun­taa hyö­dyt­tä­vän osaa­mi­sen kehittämiseksi.


Oomi las­kee hintojaan

Val­ta­kun­nal­li­nen säh­kön­myyn­tiyh­tiö Oomi las­kee tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vien eli mää­rä­ai­kais­ten Kes­to ja Jat­ku­va ‑tuot­tei­den­sa hin­to­ja kah­des­sa vai­hees­sa huh­­ti- ja tou­ko­kuus­sa. Hintojen…


Val­tio­neu­vos­to esit­tää seu­ran­ta­loil­le energia-avustusta

Val­tio­neu­vos­to on sopi­nut lisä­ta­lous­ar­vios­saan seu­ran­ta­lo­ja yllä­pi­tä­vien yhtei­sö­jen tuke­mi­ses­ta val­lit­se­van ener­gia­krii­sin aika­na. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­le ehdo­te­taan 2,3 mil­joo­naa euroa avus­tuk­siin yhtei­söl­li­siä talo­ja eli seu­ran­ta­lo­ja omis­ta­vil­le yhtei­söil­le kohon­nei­den säh­kö- ja läm­mi­tys­kus­tan­nus­ten nousun johdosta.Tar­koit­ta­vat­ko Suo­mi ja Fin­land samaa?

Olen jo aikai­sem­min selit­tä­nyt Ran­ta­poh­jas­sa, miten Suo­mi-nimi on syn­ty­nyt ja mitä se tar­koit­taa. Tul­kit­se­mat­ta on jää­nyt, miten Suo­men ruot­sin­kie­li­nen nimi­tys Fin­land on syn­ty­nyt ja mitä se merkitsee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kah­dek­san eduskuntavaaliehdokasta

Vapau­den lii­ton puo­lue­hal­li­tus on nimen­nyt edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­seen mate­ri­aa­li­tek­nii­kan diplo­mi-insi­nöö­ri Pent­ti Kupa­rin Yli-Iis­tä. Vuon­na 2019 Kupa­ri oli edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­na Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä Seit­se­män täh­den liik­kees­sä. Vapau­den liit­to on vii­me kevää­nä rekis­te­röi­ty puo­lue, joka ajaa muun muas­sa eroa EU:sta eikä kan­na­ta Suo­men Nato-jäsenyyttä.