Kui­va­nie­men Yrit­tä­jil­le kunniamaininta

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Yrit­tä­jät pal­kit­si Kui­va­nie­men Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kun­nia­mai­nin­nal­la pit­kä­jän­tei­ses­tä ja tasai­sen tulok­sek­kaas­ta pai­kal­li­syh­dis­tys­työs­tä. Kun­nia­mai­nin­ta jaet­tiin tors­tai­na jär­jes­te­tys­sä Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Yrit­tä­jien Start­ti­se­mi­naa­ris­sa, joka käynnistää…

Lue lisää

Toi­min­ta­ra­han jako­pe­rus­tei­siin uusia ehdo­tuk­sia Hau­ki­pu­taal­ta. Yhdis­tyk­set tai­pui­vat nipis­tä­mään hakemuksiaan

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon aluei­den yhtei­ses­sä asu­ka­sil­las­sa tiis­tai­na kuul­tiin yhdis­tys­ten toi­min­ta­suun­ni­tel­mis­ta alueil­la. Pui­ta­va­na oli yhdis­tys­ten teke­mät toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­set vuo­del­le 2023 ja yhtei­sen esi­tyk­sen teke­mi­nen niis­tä Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nal­le. Lopul­li­set pää­tök­set rahan­jaos­ta toi­mi­kun­ta tekee hel­mi­kuun lopulla.


Oli­si­ko sinus­ta ystäväksi?

Ystä­vä­toi­min­nan idea­na on välit­tää vapaa­eh­toi­sia ystä­viä yksi­näi­syyt­tä koke­vil­le ihmi­sil­le. Ystä­vää voi­vat kai­va­ta eri­lai­sis­sa elä­män­vai­heis­sa esi­mer­kik­si ikäih­mi­set, maa­han­muut­ta­jat, nuo­ret tai mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat. Ystä­vän kans­sa voi viet­tää aikaa esi­mer­kik­si kah­vi­tel­len tai urheil­len. Ystä­vä­toi­min­nan paris­sa vai­kut­taa noin 7000 vapaa­eh­tois­ta ympä­ri Suomen.


40:s Hau­ki­pu­das­hiih­to on vih­doin toteutumassa

Hau­ki­pu­das­hiih­to pääs­tään kisaa­maan toi­von mukaan vih­doin 40-vuo­tis­juh­la­hiih­don mer­keis­sä sun­nun­tai­na 19. hel­mi­kuu­ta. Hau­ki­pu­das­hiih­to ja hyvän tuu­len latu­ret­ki on voi­tu jär­jes­tää vii­mek­si 2019 lumi- ja koro­na­ti­lan­teen takia ja juh­la­hiih­toa on jou­dut­tu siirtämään.

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to viet­tää sekin juh­la­vuot­ta. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt vii­den­nen ker­ran Tor­pan­mäel­lä lau­an­tai­na 18. helmikuuta.


Ala­ky­läl­lä uut­ta kou­lua odo­te­taan malttamattomana

Ala­ky­län uuden kou­lun raken­ta­mi­nen pää­see suun­ni­tel­mien mukaan käyn­nis­ty­mään tämän vuo­den aika­na. Kou­lus­sa ja kyläl­lä on pää­tös­tä uuden kou­lun raken­ta­mi­ses­ta odo­tet­tu jän­ni­tyk­sel­lä sii­tä saak­ka, kun van­ha kou­lu­ra­ken­nus paloi kesäl­lä 2020. Alus­sa kau­pun­ki oli teke­mäs­sä pää­tös­tä parak­ki­kou­lun pys­tyt­tä­mi­ses­tä, mut­ta lopul­ta pää­dyt­tiin uuden raken­nuk­sen raken­ta­mi­seen ilman väli­vai­het­ta. Hank­keen kus­tan­nusar­vio on 3,69 mil­joo­naa euroa.


Jää­lin hau­taus­maan pyö­rä­tiel­le löy­tyi ylläpitäjä

Ran­ta­poh­jaan otti yhteyt­tä jää­li­läi­nen leh­den luki­ja, joka ker­toi, että Kuusa­mon­tiel­tä Jää­lin hau­taus­maal­le kul­ke­vaa pyö­rä­tie­tä ei ole lain­kaan yllä­pi­det­ty tal­ven aika­na. Tämä on tar­koit­ta­nut sitä, että hau­taus­maal­le ei ole kävel­len, pol­ku­pyö­räl­lä tai pot­ku­ril­la pääs­syt turvallisesti.


Tupa­tii­min toi­min­ta Yli­kii­min­gis­sä loppuu

Yli­kii­min­gin asu­ka­syh­dis­tys päät­ti maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan, että se ei voi alle­kir­joit­taa han­kin­ta­so­pi­mus­ta kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä Yli­kii­min­gis­sä hyvin­voin­tia­lue Poh­teen kanssa. 


Vie men­nes­säs, tuo tullessas

Ran­ta­poh­jas­ta 28.2.1974: Ker­sant­ti sil­mäi­li mur­haa­vas­ti munauk­sen teh­nyt­tä alo­kas­ta. – Kuul­kaa­pas mies, mikä te muu­ten olet­te sivii­lis­sä, äräh­ti hän. – Onnel­li­nen, her­ra ker­sant­ti, vas­ta­si alo­kas. H.H. Oulu

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuus­toa­loi­te lähilääkäripalveluista

Perus­suo­ma­lais­ten alue­val­tuu­tet­tu Juha Rich­ter on jät­tä­nyt Poh­jois Poh­jan­maan alue­val­tuus­tol­le val­tuus­toa­loit­teen, jos­sa hän ehdot­taa hyvin­voin­tia­lu­een pie­niin hyvin­voin­ti­pis­tei­siin tai ‑ase­miin jär­jes­tet­tä­väk­si lähi­lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta. Aloit­tees­saan hän mai­nit­see Yli-Iin, Yli­kii­min­gin ja Oulun kes­kus­tan hyvinvointipisteet.