Kii­min­gin ja Iin veren­luo­vu­tuk­set sai­vat ihmi­set liikkeelle

Joka arki­päi­vä tar­vi­taan Suo­mes­sa 800 veren­luo­vut­ta­jaa, jot­ta poti­laat saa­vat tar­vit­se­man­sa veri­val­mis­teet. Kii­min­gis­sä jär­jes­tet­tiin pit­käs­tä aikaa veren­luo­vu­tus, ja tapah­tu­ma osoit­tau­tui menes­tyk­sek­si. Päi­vän aika­na ver­ta kävi luo­vut­ta­mas­sa 59 hen­gen­pe­las­ta­jaa. Myös Iis­sä luo­vu­tet­tiin ver­ta heti vuo­den 2023 alkaes­sa, kun seu­ra­kun­ta­ta­lol­la jär­jes­tet­tiin kier­tä­vän veri­pal­ve­lun tilai­suus. Iis­sä ver­ta luo­vut­ti perä­ti 60 henkilöä.

Lue lisää

Pel­ti­myl­lyl­lä uudet yrittäjät

Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­la toi­mi­vas­sa Pel­ti­myl­ly Oy:ssä tapah­tui omis­ta­jan­vaih­dos mar­ras­kuus­sa. Uusi­na yrit­tä­ji­nä ovat aloit­ta­neet Pau­li Pent­ti­lä ja Esa-Pek­ka Vauh­ko­nen, jot­ka tart­tui­vat ohjak­siin hyväl­lä fii­lik­sel­lä ja intoa täyn­nä. Niin yri­tys kuin ala­kin ovat molem­mil­le tut­tu­ja, sil­lä Pau­li Pent­ti­lä on työs­ken­nel­lyt Pel­ti­myl­lys­sä vuo­des­ta 2008 läh­tien ja Esa-Pek­ka Vauh­ko­nen­kin pari vuotta.


Tam­men­leh­vä yllä­pi­tää vete­raa­niyh­dis­tys­ten perinnettä

Sotiem­me vete­raa­nien jouk­ko har­ve­nee koko ajan enem­män, ja tähän saak­ka toi­min­nas­sa ollei­den vete­raa­niyh­dis­tys­ten toi­min­ta alkaa tul­la tien­sä pää­hän. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mi­vat Sotain­va­li­dien Vel­jes­liit­to, Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­liit­to ja Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­liit­to ovat suun­ni­tel­leet toi­min­tan­sa alas aja­mis­ta vuo­teen 2025 mennessä.


Hau­ki­pu­taan joki­ran­nan vir­kis­tys­reit­te­jä selvitetään

Hau­ki­pu­taal­la on ollut pit­kään vireil­lä ja haa­vee­na Kii­min­ki­jo­ki­ran­taa myö­täi­le­vä vir­kis­tys­reit­ti, joka avai­si kai­kil­le mah­dol­li­suu­den jal­kau­tua jokirantaan. 

Syk­syl­lä 2018 oltiin jo niin pit­käl­lä, että Oulun kau­pun­ki esit­te­li vir­kis­tys­rei­tin yleis­suun­ni­tel­maa ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa Hau­ki­pu­taan kou­lul­la. Vir­kis­tys­reit­ti suun­ni­tel­tiin kul­ke­maan kir­kon koh­dal­ta Mikae­lin­ran­nas­ta Kii­min­ki­joen sil­lan alit­se ran­taa myö­täil­len koh­ti itää ja Joke­lan­tien urhei­lua­luet­ta. Osay­leis­kaa­van mukai­ses­ti vir­kis­tys­reit­ti sijoit­tuu Kii­min­ki­joen kir­kon­ky­län puo­lei­sel­le rannalle.


40. Hau­ki­pu­das­hiih­to helmikuussa

Hau­ki­pu­das­hiih­dot kisa­taan 18.–19. helmikuuta.

Vii­des las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään Tor­pan­mäel­lä lau­an­tai­na 18.2. ja jär­jes­tyk­ses­sään jo 40. Hau­ki­pu­das­hiih­to sun­nun­tai­na 19.2.Kesä­lam­mas kan­nat­taa aina vuo­kra­ta – byro­kra­tian mää­rä on pal­jon pie­nem­pi, jos kesä­ka­ve­ri on vain käymässä

Kesä­ka­no­jen pito on saa­nut vil­lai­sen haas­ta­jan kesä­lam­pais­ta. Sii­vek­käi­tä parem­min aina­kin tera­piae­läi­mek­si sopi­va ja lap­siin­kin enem­män kon­tak­tia otta­va lam­mas on myös vähem­män sään­nel­ty kesä­lem­mik­ki, jos lam­mas­ta ei ereh­dy osta­maan itsel­leen. Jos lam­paan omis­tus säi­lyy lam­paan koti­ti­lal­la, viran­omais­vaa­ti­muk­sien täyt­tä­mi­seen riit­tää uuden pito­pai­kan perus­ta­mi­nen ja rekis­te­ri­kir­jan­pi­don mer­kin­tä lam­pu­rin toimesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElo­ku­va: Sat­tu­mal­ta ajan­koh­tai­nen maalaiskomedia

Kun Peter Franzén täh­dit­tää Mark­ku Pölö­sen ohjaa­maa elo­ku­vaa, joka perus­tuu Veik­ko Huo­vi­sen romaa­niin, kysees­sä on välit­tö­mäs­ti kiin­nos­ta­va elo­ku­va­ta­paus. Vuon­na 2004 Koi­ran­kyn­nen­leik­kaa­ja sulat­ti niin kat­so­jien kuin krii­ti­koi­den­kin sydä­met. Nyt, kol­me vuo­si­kym­men­tä myö­hem­min, vakiin­tu­nut näyt­te­li­jä-ohjaa­ja ‑kak­sik­ko palaa Huo­vi­sen teks­tin ääreen, kun kome­diae­lo­ku­va Hams­te­rit saa­puu elokuvateattereihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­ven tuomaa

Mies aikai­sin aamul­la koto­na ähki. Puki kauh­ta­nan ylleen, kul­ki oves­ta ja läh­ti. Suun­nis­ti tal­liin tum­maan tuh­rui­seen, takoi tuur­nal­la tule­van veden. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus