Iis­sä juh­lat seurakuntatalolla

Iin ja Kui­va­nie­men kir­kois­sa pide­tään itse­näi­syys­päi­vän juma­lan­pal­ve­luk­set tiis­tai­na kel­lo 10. Juma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen las­ke­taan sep­pe­leet san­ka­ri­hau­doil­le. Oijär­ven ja Olha­van hau­taus­mail­la seppeleet…Pos­tin käyt­tä­mi­nen on sen säi­ly­mi­sen edel­ly­tys – Ran­ta­poh­jan alu­een Pos­tit ovat Iis­sä ja Jäälissä

Täy­den pal­ve­lun pos­ti­toi­mi­pai­kat on lope­tet­tu Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta niin, että nii­tä on enää Iin Met­ka­tuot­tees­sa ja K‑Supermarket Jää­lis­sä. Taval­lis­ten pos­ti­lä­he­tys­ten lisäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tor­pan­mäen ja urhei­lu­ken­tän rat­kai­suis­ta saa­ta­neen vii­mein päätöksiä

Rat­kai­su Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen alu­een suun­ni­tel­mien toteut­ta­mi­ses­ta tai nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­ses­ta nykyi­sel­le pai­kal­leen saa­ta­neen pää­tök­siä 12.12, jol­loin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää jat­ko­ko­kouk­ses­sa vuo­den 2023 talous­ar­vios­ta ja tule­vien vuo­sien inves­toin­neis­ta. Vai ote­taan­ko asias­sa vie­lä aikalisä?


Kel­lon asu­kas­tu­val­ta haet­tiin esi­merk­kiä Kempeleeseen

Kel­lon Asu­kas­tu­val­le saa­tiin vie­rai­ta Kem­pe­leen asu­kas­tu­val­ta, mis­tä tul­tiin tutus­tu­maan kel­lo­lais­ten toi­min­taan ja saa­maan uusia ideoi­ta. Vii­me per­jan­tai­na toteu­tu­nee­seen vie­rai­luun osal­lis­tui vapaa­eh­toi­sia, asu­kas­tu­val­la kävi­jöi­tä ja yhdis­tys­ten hal­li­tuk­sen jäse­niä yhteen­sä pari­kym­men­tä henkilöä. Onnek­si olkoon, Esko!

Ran­ta­poh­jas­ta 20.12.1973: Vuo­kra­lai­nen kysyi vuo­krai­sän­näl­tään myi­si­kö tämä peru­noi­ta. Isän­tä vas­ta­si, että eihän sii­nä sopi­muk­ses­sa ollut sel­lais­ta koh­taa, että peru­nat kuu­lu­vat talos­ta. Jokin aika myö­hem­min talon isän­tä puto­si jäi­hin ja vuo­kra­lai­nen, joka kuu­li isän­nän avun­huu­dot, vas­ta­si että minä käyn kat­so­mas­sa onko sii­nä vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa sel­lais­ta koh­taa, että isän­tä on autet­ta­va jäis­tä pois. A‑P.P. Oulu

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus