Oulun kau­pun­gin tule­via vuo­sia lei­maa­vat suu­ret investoinnit

Tule­vi­na vuo­si­na Oulus­sa tapah­tuu pal­jon. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­lan mukaan vauh­ti kiih­tyy inves­toin­tien suh­teen seu­raa­vien kol­men vuo­den ajan. Kaik­ki­aan Oulun kau­pun­gin inves­toin­tien tar­ve on noin 200 mil­joo­naa euroa vuo­sit­tain. Suu­rim­mat inves­toin­nit ovat uusia kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja sekä ole­mas­sa ole­vien raken­nus­ten peruskorjauksia. 

Lue lisää

Maa­il­man­ti­lan­ne näkyy Poh­jois-Suo­mes­sa­kin voi­mak­kaa­na maanpuolustustahtona

Noin 200 vapaa­eh­tois­ta maan­puo­lus­ta­jaa kokoon­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na Oulun Hiuk­ka­vaa­raan kehit­tä­mään osaa­mis­taan Hiuk­ka syk­sy 2022 ‑har­joi­tuk­seen. Kysees­sä oli Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen (MPK) Poh­jois-Suo­men maan­puo­lus­tus­pii­rin Oulun kou­lu­tus­pai­kan toi­nen suu­ri vuo­sit­tai­nen har­joi­tus­ta­pah­tu­ma. Pai­kal­la Hiuk­ka­vaa­ras­sa oli run­saas­ti osal­lis­tu­jia Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Har­joi­tuk­sen joh­ta­ja­na toi­mi kel­lo­lai­nen Samu­li Romp­pai­nen. Har­joi­tus toteu­tet­tiin reser­vi­läis­ten voi­min ja tär­keä osa har­joi­tus­ta oli kou­lut­taa lisää kou­lut­ta­jia MPK:n organisaatioon.


Huip­pu­päi­vä kala­tie­tou­den parissa

Onpa ollut aivan huip­pu­päi­vä, kom­men­toi­tiin Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lul­la vii­me tors­tai­na vie­te­tyn kalas­tus­ta­pah­tu­man antia. Koko kou­lun oppi­laat ykkös­luok­ka­lai­sis­ta kuu­to­siin opet­ta­ji­neen sekä vie­rei­sen päi­vä­ko­din väki osal­lis­tui­vat kalas­tus­päi­vään, jon­ka mer­keis­sä kou­lun ken­täl­le oli pys­ty­tet­ty tie­to- ja tehtävärasteja. 

Pis­teis­sä voi­tiin ope­tel­la teke­mään sol­mu­ja, tun­nis­ta­maan kuvis­ta kala­la­je­ja, tutus­tua kalas­tus­vä­li­nei­siin ja osal­lis­tua uis­ti­men tark­kuus­heit­toon. Kalan käsit­te­lyyn saa­tiin oppia ja hui­pen­nuk­sek­si mais­tiai­si­na pais­tet­tua ahventa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä otet­tiin maa-ainek­sia luvat­to­man syvältä

Iin Olha­vas­sa sijait­se­val­ta maa-aines­­ten ottoa­lu­eel­ta on otet­tu maa-ainek­­sia luvan­vas­tai­ses­ti. Ympä­ris­tö­tar­kas­ta­ja on kes­keyt­tä­nyt yrit­tä­jäl­tä maa-aines­­lu­­van vas­tai­sen otta­mi­sen. Luvan­mu­kais­ta maa-aines­­ten otta­mis­ta voidaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLuot­ta­mus­hen­ki­löi­tä vaih­tuu Iissä

Iin kun­nan­val­tuus­to valit­si uusia jäse­niä joh­­to- ja lau­ta­kun­tiin paik­ka­kun­nal­ta pois­muut­ta­neen Juuso Pyö­rä­län tilal­le.  Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­taan valit­tiin Jari-Juk­­ka Joke­la. Opetus-…


Iin Syys­soi­tos­sa jul­kis­te­taan uut­ta musiikkia

Iin Lau­lu­pe­li­man­nit jär­jes­tää sun­nun­tai­na 9.10. kel­lo 14 kan­­san­­musiik­­ki- ja kuo­ro­kon­sert­ti Syys­soi­ton Val­ta­rin kou­lun salis­sa. Ennen var­si­nai­sen kon­ser­tin alkua kaik­ki esiintyvät…


IIK!!-festivaali jär­jes­te­tään nyt Oulussa

Kak­si­kym­men­tä vuot­ta Iis­sä jär­jes­tet­ty IIK!!-kauhuelokuvafestivaali siir­tyy aina­kin täk­si vuo­dek­si Ouluun.  Kau­hue­lo­ku­va­fes­ti­vaa­lit jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­set yhdek­sän­tois­ta vuot­ta Iin työ­väen­ta­lol­la. Työ­väen­ta­lo jou­dut­tiin kuitenkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus