Vii­kin­kien ja mam­mut­tien markkinat

Mui­nais­mark­ki­nat ovat perin­tei­ses­ti Kie­rik­ki­kes­kuk­sen vuo­den pää­ta­pah­tu­ma, jos­sa par­haim­pi­na vuo­si­na on käy­nyt tuhan­sia vie­rai­li­joi­ta. Tänä vuon­na mark­ki­na­lau­an­tain huo­no keli rokot­ti kävijämäärää,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus“Jou­taa­han nuo opet jo töihin”

Olen kuul­lut kym­me­niä ker­to­ja, kun opet­ta­ja­na toi­mi­vien ystä­vie­ni kesä­lo­man pituut­ta ihme­tel­lään, kadeh­di­taan sekä jos­kus jopa hal­vek­su­taan. Aivan kuin he eivät oli­si juu­ri olleet kas­vat­ta­mas­sa 10 kuu­kaut­ta mei­dän mui­den jäl­ki­kas­vua tut­kin­non vaa­ti­vuu­teen näh­den huo­nol­la pal­kal­la. Opet­ta­jien työ ei lopu kel­lo 13, kun osa lap­sis­ta pää­see kou­lus­ta. Sen jäl­keen vas­ta­taan Wil­ma-vies­tei­hin, suun­ni­tel­laan seu­raa­vat tun­nit val­miik­si ja jos aikaa jää, opet­ta­ja voi jopa kere­tä ensim­mäis­tä ker­taa päi­vän aika­na vessaan. Hir­si­päi­vä­ko­ti Iihin

Pil­ke päi­vä­ko­tien uusi hir­si­päi­vä­ko­ti avat­tiin Iihin Kaup­pa­tiel­le. Tah­dik­si kut­sut­tuun musiik­ki­pai­not­tei­seen päi­vä­ko­tiin mah­tuu nel­jä ryh­mää ja 72 0–5‑vuotiasta las­ta.  Kun­nan entisen…


Valo­kui­tu ete­nee Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy jär­jes­ti valo­kui­tuil­lan Nui­ja­mies­ten laval­la. Muka­na oli myös maa­ra­ken­nuk­ses­ta vas­taa­via ura­koit­si­joi­ta sekä hank­keen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, jot­ka hoi­ta­vat lai­te­puol­ta ja inter­net-yhteyk­siä. Kevääl­lä vas­taa­vas­sa illas­sa asu­kas­tu­pa osoit­tau­tui lii­an pie­nek­si kiin­nos­tu­neil­le ja nyt tilai­suus oli jär­jes­tet­ty lavan disco­ra­ken­nuk­seen, joka sekin uhka­si käy­dä ahtaak­si väkimäärälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Kyl­lä Ukon­kai­vok­sen nuo­ril­la fris­bee­gol­fia har­ras­ta­vil­la pojil­la har­mit­taa ja ottaa pääs­tä kis­san pilaa­mat kal­liit kiek­ko­re­put. Ei tar­vit­se kuin yhdek­si yök­si unoh­taa rep­pu por­tail­le, niin hämä­räl­lä ulos pääs­tet­ty kis­sa saas­tut­taa ja pilaa pis­sal­la sen. Haju on kamala!K issan omis­ta­jat, kan­ta­kaa vas­tuu lem­mi­keis­tän­ne. Ne eivät saa olla irti!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus