Kesä on Hui­lin­gin aikaa

Hui­lin­gin laval­la riit­ti kii­ret­tä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Per­jan­tain ylei­söä viih­dyt­ti­vät Kesä­po­jat stan­­dup-kier­­tu­eel­­laan, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na laval­la näh­tiin Kui­va­nie­men Roo­lin­vaih­ta­jien Uunon kuumat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Uusi yrit­tä­jä, uudet tuulet

Yli­kii­min­gin SEO vaih­toi omis­ta­jaa noin kuu­kausi sit­ten. Tai­ja Käh­kö­sel­lä yrit­tä­jyys on ollut mie­les­sä jo tovin. Entis­ten omis­ta­jien myyn­ti­suun­ni­tel­mis­ta hän sai…


Kar­hun­saa­ren lava elää pai­kal­lis­ten muistoissa

Kar­hun­saa­ren lava oli ennen van­haan Poh­­jois-Iin veto­nau­la. Tans­sit päät­tyi­vät 1975, kun aluet­ta ei enää vuo­krat­tu lavan omis­ta­neel­le Iin Jär­jes­töyh­dis­tyk­sel­le. Tanssien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ei vesi­pos­tia vuo­sien pyyn­tö­jen jälkeenkään

Iin kun­nan Yli-Olha­van kyläs­sä on ryh­mä ihmi­siä, kesä­asuk­kai­ta­kin, pyy­tä­neet kun­nan vesi­lai­tos­ta lait­ta­maan vesi­pos­tin Oijär­ven ja Vaa­rao­jan tien­ris­teyk­ses­sä jo ole­mas­sao­le­van pump­pu­ra­ken­nuk­sen yhtey­teen. Vuo­si­kausia kes­tä­nyt asian käsit­te­ly kokouk­sis­sa näyt­tää olleen tur­haa, kiel­tä­vä pää­tös on tul­lut joka ker­ta. On tul­lut ilmi, että vesi­pos­tin lait­ta­mi­nen ei oli­si edes suu­ria kus­tan­nuk­sia vaa­ti­va pro­jek­ti, mut­ta kun ei niin ei!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Sil­mäi­lin­pä MM-ylei­sur­hei­lun lopul­lis­ta mita­li­tau­luk­koa. Ettei vaan oli­si kään­täen ver­ran­nol­li­nen toteu­tet­ta­vaan doping-kont­rol­liin, var­sin­kin (har­joi­tus­kau­den) yllä­tys­tes­tei­hin? Euroo­pas­sa tiu­kin kontrolli…


Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa esil­lä elä­mää Euroopassa

San­na Lar­mo­lan näyt­te­ly Arkea etsi­mäs­sä on mat­ka, joka kul­kee läpi Euroo­pan palaa­mat­ta kos­kaan takai­sin läh­tö­pis­tee­seen­sä. Näyt­te­ly koko­aa yhteen Sanna

Lar­mo­lan katu­va­lo­ku­via kym­me­nen vuo­den ajal­ta, jol­loin Lar­mo­la on työs­ken­nel­lyt ja elä­nyt liik­ku­vaa elä­mää eri pai­kois­sa ympä­ri Euroop­paa. Se tut­kii ihmis­ten ja raken­ne­tun ympä­ris­tön vuo­ro­vai­ku­tus­ta, kult­tuu­rien inte­graa­tio­ta ja ajan vai­ku­tus­ta eri­lai­siin rakenteisiin. 


Vink­ke­jä lukioon lähteville

Jäl­leen hää­möt­tää edes­sä uusi kou­lu­vuo­si. Var­sin­kin perus­kou­lun­sa päät­tä­neil­lä oppi­lail­la on nyt jän­nät pai­kat, kun vas­tas­sa on täy­sin uudet ympyrät.