Nui­ja­mies­ten laval­la hiki vir­ta­si ja nau­ru raikasi

Urhei­luseu­ra Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het ry juh­lii tänä vuon­na sata­vuo­tis­ta tai­val­taan ja sen kun­niak­si jär­jes­tet­tiin vii­me lau­an­tai­na juh­la­tans­sit Nui­ja­mies­ten laval­la. Illan pää­täh­det Mat­ti ja Tep­po & Horize nos­ti­vat illan aika­na tun­nel­man kat­toon van­hem­mal­la ja tuo­reem­mal­la tuo­tan­nol­la ja tans­si­joil­la hiki vir­ta­si. Yli­kii­min­gis­tä kotoi­sin ole­va Ire­ne Illi­kai­nen oli tul­lut kau­em­paa pai­kal­le ja oli iloi­nen, että omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la edel­leen jär­jes­te­tään tansseja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­rin­ta­man elä­mää yksiin kan­siin – Eva­kot toi­vat Tan­ni­laan­kin muka­naan uut­ta kult­tuu­ria ja uuden­lai­sia tapoja

Itse­näi­syys­päi­vä­nä jul­kais­ta­va koti­rin­ta­man nais­ten ja per­hei­den elä­mää käsit­te­le­vä kir­ja sai alkun­sa vuon­na 2019, kun sotien aika­na Lot­ta Svärd ‑jär­jes­tös­sä toi­mi­nut pudas­jär­vi­nen Hel­mi Hii­to­la pyy­si Hilk­ka Park­ki­sen­nie­meä kokoa­maan aineis­toa sotien aika­na koti­rin­ta­mal­la nais­ten teke­mäs­tä työs­tä Pudas­jär­vel­lä ja sen lähialueilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Läh­de?

Pää­asial­li­se­na yli­o­pis­­to-opis­­ke­­li­­ja­­na läh­de­mer­kin­nät aiheut­ta­vat kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta. Ymmär­rän läh­de­viit­tei­den anta­vat väit­teil­le päte­vyyt­tä. Samal­la ihmet­te­len, mik­si “vaa­li­pu­heet ovat vai­kut­ta­maan pyr­ki­viä puhei­ta” on…Läh­de?

Pää­asial­li­se­na yli­o­pis­­to-opis­­ke­­li­­ja­­na läh­de­mer­kin­nät aiheut­ta­vat kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta. Ymmär­rän läh­de­viit­tei­den anta­vat väit­teil­le päte­vyyt­tä. Samal­la ihmet­te­len, mik­si “vaa­li­pu­heet ovat vai­kut­ta­maan pyr­ki­viä puhei­ta” on…Ran­ta­poh­jan luki­ja­mat­kal­la läm­pöä, vesil­lä­oloa ja oopperaa

Savon­lin­nan oop­pe­ra­juh­lil­le suun­tau­tu­neen Ran­ta­poh­jan luki­ja­mat­kan suu­rim­man jän­ni­tyk­sen aiheen muo­dos­ti sää, jon­ka ennus­tei­den perus­teel­la piti sisäl­tää raju­ja ukko­sia ja vesi­sa­tei­ta eten­kin juu­ri lau­an­tai­na, jol­loin ryh­män oli tar­koi­tus suun­na­ta sekä lai­va­ris­tei­lyl­le että illan oopperaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSuo­suk­sien monet nimet

Hei­nä­kuun alun Ran­ta­poh­jas­sa oli mai­nio kir­joi­tus suo­suk­sis­ta ja sii­pi­vii­kat­tees­ta. Syn­ty­mä­pi­tä­jäs­sä­ni kou­lu­poi­ka­na tuli tutuk­si luon­non­nii­tyil­lä molem­mat työ­ka­lut. Sii­pi­vii­ka­te oli juu­ri sel­lai­nen kuin teks­tis­sä ker­ro­taan. Vii­kat­teen var­si on Poh­jois-Suo­mes­sa käy­te­tyn mal­lin mukai­nen. Sen sijaan ete­läs­sä käy­tet­ty mal­li poik­ke­aa tästä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus