Pyö­rä­tie lisäi­si Koi­te­lin ja Hut­tu­ky­län väli­sen lii­ken­teen turvallisuutta

Koi­te­lin ja Hut­tu­ky­län väli­sen jalan­kul­ku- ja pyö­räi­lyn väy­län suun­nit­te­lu on käyn­nis­sä. Suun­nit­te­lu­ra­han han­ke sai edus­kun­nan lisä­ra­hoi­tuk­sen eli jako­va­ran kaut­ta. Itse pyö­rä­tien raken­ta­mi­sen alus­ta­va bud­jet­ti on noin 1,6 mil­joo­naa euroa. Hank­keen raken­nus­suun­ni­tel­man pitäi­si val­mis­tua tal­ven 2022–2023 aika­na, ja mikä­li rahoi­tus raken­ta­mi­sel­le löy­tyy, se toteu­taan lähi­vuo­sien aikana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lun kel­la­riin tuli Sade­met­sä ja Lukula

Vii­me ajat lähin­nä varas­to­käy­tös­sä olleet kel­la­ri­ti­lat tuu­nat­tiin uuteen käyt­töön Poh­­jois-Iin kou­lul­la. Nyt kel­la­ris­ta löy­tyy Luku­lak­si nimet­ty luku­huo­ne ja oles­­ke­­lu- ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Riip­pusil­ta yhdis­tää kylän ja ihmiset

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan ava­jais­juh­las­sa koros­tui­vat yhdes­sä teke­mi­nen ja yhtei­söl­li­syys. Jak­ku­ky­lä­läi­set sai­vat sil­tan­sa sin­nik­kyy­den ja yhteen hii­leen puhal­ta­mi­sen avul­la. Samal­la muut­kin kulkijat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKivi­suol­le laa­ja yksi­tyi­nen luonnonsuojelualue

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on maa­no­mis­ta­jan Hau­ki­pu­das-Onka­mon yhteis­met­sän hake­muk­ses­ta perus­ta­nut noin 106 heh­taa­rin suu­rui­sen Yhteis­met­sän luon­non­suo­je­lua­lu­een, joka sijoit­tuu Kivi­suol­le ja Ete­lä­suol­le. Suo­je­lua­lue on luon­non­ti­lais­ta kei­da­saa­pa­suo­ta met­sä­saa­rek­kei­neen ja reunametsineen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Tääl­lä on ollu hauskaa”

Otsi­kon kom­ment­ti kuu­lui useam­man­kin kil­pai­li­jan suus­ta Kie­ri­kin maas­tois­sa ja kivi­kau­den kyläs­sä lau­an­tai­na käy­ty­jen par­tio­tai­to­kil­pai­lu­jen aika­na. Ja mikä­pä oli kisa­tes­sa, kun aurin­ko pais­toi ja läm­pöä­kin ilmas­sa riit­ti sopivasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus