Mat­ti esiin­tyi eduk­seen Äimärautiolla

Pap­pap­pe­ro, tutum­pi lem­pi­ni­mel­lään Mat­ti, Hau­ki­pu­das Hor­se Club ‑hevos­kim­pan omis­ta­ma ori­var­sa, esiin­tyi vii­me lau­an­tai­na ensim­mäi­sen ker­ran elä­mäs­sään oikeis­sa ravi­kil­pai­luis­sa Oulun Äimä­rau­tiol­la. Kil­paa ei Matil­la vie­lä ajet­tu, sil­lä iäl­tään se on vas­ta kak­si­vuo­tias nuo­ru­kai­nen, mut­ta ylei­sön eteen esi­tel­tä­väk­si Mat­ti jo pää­si. Matin omis­ta­vas­sa hevos­kim­pas­sa on run­saas­ti osak­kai­ta Ran­ta­poh­jan alueelta.

Lue lisää

Näp­pä­rin­kan­gas tuo Jää­liin sato­ja uusia asuk­kai­ta –Jää­lis­sä ollaan kaa­vaan tyy­ty­väi­siä, lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt puhuttavat

Jää­lin kas­va­mi­nen koh­ti Väli­ky­lää alkaa toden teol­la, kun Näp­pä­rin­kan­kaan 40 heh­taa­rin suun­nit­te­lua­lue löy­tää muo­ton­sa. Ase­ma­kaa­van on tar­koi­tus val­mis­tua tämän vuo­den aika­na, ja alu­een tont­te­ja voi­tai­siin suun­ni­tel­mien mukaan alkaa luo­vut­taa raken­ta­jil­le parin vuo­den pääs­tä kaa­van val­mis­tu­mi­ses­ta. Sen jäl­keen oma­ko­ti­ta­lo­ja tulee alu­eel­le toden­nä­köi­ses­ti val­mis­tu­maan kysyn­nän mukaan noin kah­dek­san talon vauh­tia usei­den vuo­sien ajan, sil­lä koko­nai­suu­des­saan alu­eel­le tulee 83 erillispientalotonttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uuden epä­va­kaan ajan alku

Koro­­na-aika­­na väsy­myk­seen saak­ka hoet­tu “uusi nor­maa­li” tun­tuu kau­kai­sel­ta haa­veel­ta sii­tä, mitä edes­sä voi­si olla. Koro­na jyl­lää juu­ri nyt aktii­vi­sem­min kuin…Haa­ra­pääs­ky­set yllät­ti­vät Pata­ka­rin taistelijat

Lau­an­tai­aa­mu­na seit­se­män kiep­peil­lä Hias­tin­haa­ran luon­to­po­lun park­ki­pai­kal­la on kol­me autoa. Niis­tä voi pää­tel­lä, että Pata­ka­rin tais­te­li­jat ovat aset­tu­neet ase­miin­sa. Bird­Li­fe Suomen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eva­kuoin­tia har­joi­tel­tiin myös Yli-Iissä

Suo­men Punai­sen Ris­tin val­ta­kun­nal­li­nen val­mius­har­joi­tus Suo­ja 2022 jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon lopul­la monel­la paik­ka­kun­nal­la. Eva­kuoin­tiai­hei­nen har­joi­tus toteu­tet­tiin pöy­tä­pe­li­nä. Näin myös Yli-Iis­sä, jos­sa har­joi­tuk­sen aihee­na oli kuvit­teel­li­nen pal­ve­lu­ta­lon tulipalo. 


Yhtei­sil­lä tal­koil­la kylä siistiksi

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen äitien­päi­vän aat­to­na jär­jes­tä­mä kylän sii­vous­ta­pah­tu­ma sai pari­sen­kym­men­tä inno­kas­ta pai­kal­lis­ta tal­koi­le­maan yhtei­sen viih­ty­vyy­den puo­les­ta. Asu­kas­tu­val­la oli jaos­sa ros­kien­ke­ruu­pih­te­jä ja jäte­säk­ke­jä. Huol­to pela­si mal­lik­kaas­ti: kah­via ja muu­ta väli­pa­laa tal­koo­lai­sil­le lait­te­li­vat asu­ka­syh­dis­tyk­sen aktii­vit Kat­ja Hava­na ja Taru Hir­vo­nen.


Älä jämäh­dä

Vaik­ka koro­nan viit­ta lie­huu­kin vie­lä har­tioil­lam­me, lie­nee pahin uhka jo taka­na­päin. Vakiin­tu­neis­ta suo­jau­tu­mis­kei­nois­ta luo­pu­mat­ta toi­voi­sin, että nyt jo vähän voi­sim­me löy­sä­tä ruuvia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isä­ni Vil­le Tii­ro 60 vuotta

Isä­ni täyt­ti maa­nan­tai­na 9. tou­ko­kuu­ta 60 vuot­ta. Ennen tun­tui, että kun ihmi­nen täyt­tää 60 vuot­ta, on hän jo mel­ko van­ha. He näyt­ti­vät­kin sii­nä iäs­sä jo van­hoil­ta. Moni ihmi­nen, jol­le olen sano­nut isä­ni täyt­tä­vän 60 vuot­ta, on heil­lä ensim­mäi­nen kom­ment­ti ollut: ”Häh, en ois usko­nu?!”. No, en kyl­lä mi-näkään, joten tai­taa mää­ri­tel­mä 60-vuo­tiais­ta men­nä uusik­si. Vai voi­si­ko isää­ni kut­sua nuo­rek­kaak­si kuusi­kymp­pi­sek­si? Lie­kö sil­lä run­saal­la urhei­lul­la, joka aamui­sel­la tar­kas­ti kei­te­tyl­lä kau­ra- ja moni­vil­ja­puu­ron sekoi­tuk­sel­la sekä run­sai­den itse poi­mit­tu­jen hil­la­mar­jo­jen syön­nil­lä ollut osuut­ta asiaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Ikä­vä yllätys.Ostin kou­lu­lais­ten myy­miä kark­ke­ja ja kek­se­jä. Rasiat oli avat­tu ja vajai­ta. Toi­von van­hem­pien val­von­taa asiaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus