Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue pal­ve­lee yli 400 000 asu­kas­ta – Muu­tos­joh­ta­ja Ilk­ka Luo­ma: “Toi­min­to­jen hal­li­tun siir­ron jäl­keen alkaa vuo­sia jat­ku­va uudistustyö.”

Kun 30 poh­jois­poh­ja­lai­sen kun­nan sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men sekä pelas­tus­toi­men pal­ve­lut siir­ty­vät 1.1.2023 hyvin­voin­tia­lu­een vas­tuul­le, pal­ve­lee Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue noin 413 000 asu­kas­ta. Alue työl­lis­tää noin 17 000–18 000 työn­te­ki­jää, ja sen bud­jet­ti on koko­nai­suu­des­saan lähes 1,6 mil­jar­dia euroa. Pää­osa rahoi­tuk­ses­ta tulee valtiolta.

Lue lisää

Täs­tä alue­vaa­leis­sa on kyse

Suo­men ensim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun 23. päi­vä. Vaa­leis­sa vali­taan alue­val­tuu­te­tut, jot­ka päät­tä­vät ter­vey­den­huol­toon, sosi­aa­li­huol­toon ja pelas­tus­toi­meen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Uudis­tuk­sen myötä…


Yli-Iis­sä uusi vuo­si otet­tiin vas­taan ilotulituksella

Vuo­si 2022 toi­vo­tet­tiin Yli-Iis­sä ter­ve­tul­leek­si kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäl­lä perin­tei­sel­lä ilo­tu­li­tuk­sel­la. Kylän­rait­tia, Möl­jää ja Iijo­ki­vart­ta oli koris­tel­tu ulko­tu­lin ja tun­nel­ma oli hyvä, vaik­ka koro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si var­si­nais­ta tapah­tu­maa ei voi­tu­kaan järjestää.
Noin 600 jää­lyh­tyä valai­si Jakkukylää

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys orga­ni­soi juh­lal­li­sen jää­lyh­ty­va­lais­tuk­sen uuden vuo­den vaih­tu­mi­sen ja riip­pusil­lan val­mis­tu­mi­sen kun­niak­si Jak­ku­ky­lään. Valais­tus syty­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran jou­luk­si ja uusittiin…


Pal­kat­to­mil­la vapail­la säästöjä

Vapaa­eh­toi­sia kei­no­ja talou­den tasa­pai­not­ta­mi­ses­sa käy­te­tään Iis­sä tänä­kin vuon­na. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että työn­te­ki­jät saa­vat nel­jäs­tä pide­tys­tä vapaa­eh­toi­ses­ta pal­kat­to­mas­ta työ­päi­väs­tä yhden palkallisen…


Kui­va­nie­men hyvin­voin­ti­pis­te avau­tuu 17.1.

Kui­va­nie­men hyvin­voin­ti­pis­te avau­tuu 17.1. Kui­­va­­nie­­mi-talol­­la. Kaik­ki pal­ve­lut siel­lä toi­mi­vat ajan­va­rauk­sel­la. Kui­­va­­nie­­mi-talol­­la toi­mi­vat labo­ra­to­rion näyt­teen­ot­to, sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to, ilmais­ja­ke­lun tar­vik­kei­den jako, fysioterapeutin…