Län­si­tuu­len yhtei­sö­ko­ta otet­tiin käyt­töön jou­lui­sis­sa tunnelmissa

Vih­doin­kin se on tot­ta! Yhtei­sö­ko­ta on val­mis­tu­nut Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din piha­pii­riin ja se otet­tiin käyt­töön jou­lui­sen juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa vii­me kes­­ki­­viik­­ko-ilta­­na. Kaikille.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vee­ran Puo­tin Vee­ral­le yrittäjäpalkinto

Oijär­ven kylä­kaup­pias, Vee­ran Puo­tin yrit­tä­jä Vee­ra Kuha on Kui­va­nie­men Vuo­den yrit­tä­jä 2021. Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry:n ja Iin kun­nan yrit­tä­jä­pal­kin­to luovutettiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men Yrit­tä­jien hal­li­tus valittiin

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry:n joh­dos­sa jat­kaa Ari Kaak­ku­ri­nie­mi. Hänen lisäk­seen syys­ko­kouk­ses­sa valit­tiin hal­li­tuk­seen ero­vuo­roi­sis­ta jäse­nis­tä Mat­ti Kum­pu­lai­nen, Veik­ko Södö ja Jukka-Pekka…Iin kun­ta Lohi Iijo­keen ‑hank­kee­seen

Iin kun­ta läh­tee mukaan Poh­­jois-Poh­­jan­­maan lii­tos­sa val­mis­tel­tuun Lohi Iijo­keen ‑hank­kee­seen. Hank­kees­sa toteu­te­taan muun muas­sa mit­ta­va smolt­tien seu­ran­ta­tut­ki­mus Haa­pa­kos­ken ja Pahkakosken…


Jää­lin jou­lu­ta­pah­tu­mas­sa hyvä tun­nel­ma – Kari Aron­tie esit­te­li teke­mään­sä erä­maa­la­dun virtuaalikierrosta

Rap­sak­ka pak­ka­nen ei hai­tan­nut, kun Jää­lis­sä vie­tet­tiin perin­teis­tä jou­lu­ta­pah­tu­maa. Kii­min­gin seu­ra­kun­nan Kai­kuos-kuo­ro ja Made­to­jan lukio­lais­ten tier­nae­si­tys sekä jou­lu­pu­kin vie­rai­lu sii­vit­ti­vät tapah­tu­man hyvään tun­nel­maan. Myy­jiä ja mark­ki­na­vä­keä oli pai­kal­la niin pal­jon, että Jää­lin lei­jo­nien keit­tä­mä sop­pa­ty­kil­li­nen rii­si­puu­roa jaet­tiin lop­puun saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Värien vah­vaa sin­fo­ni­aa Hau­ki­pu­taan asukastuvalla

Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la on avat­tu Mer­ja Barc­kin ja Eli­na Heis­ka­rin tai­de­näyt­te­ly. Tai­de yhdis­ti hau­ki­pu­taa­lai­set tai­teen­te­ki­jät tuo­maan teok­si­aan yhteis­näyt­te­lyyn. Esil­lä on väri­kyl­läi­siä ja aiheil­taan kos­ket­ta­via öljy- ja akryy­li­vä­ri­töi­tä – sil­mä­ni­loa kaa­mok­sen keskelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Esa Aal­lol­le ja Vil­le Luotolalle

Vas­ti­ne kir­joi­tuk­seen­ne 23.11.2021 Ran­ta­poh­jas­sa, joka kos­ki Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den asui­na­luei­den vai­he­kaa­vaa. Edus­tat­te puo­luei­ta, joi­den yksi tär­keim­mis­tä tavoit­tei­ta ja toi­min­nan ohje­nuo­ris­ta on taval­lis­ten ihmis­ten hyvin­voin­nin tur­vaa­mi­nen yhteis­kun­nas­sam­me. Mihin tämä on teil­tä on unohtunut? 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Hyvät kans­sa-autoi­li­jat, voi­sit­te­ko park­ki­pai­koil­la jät­tää auto­jen väliin enem­män tilaa, jos tyh­jiä ruu­tu­ja on tar­jol­la. Lii­an lähel­le pysä­köi­täes­sä on vaa­ra­na kol­hia vie­reis­tä autoa, kuten joku oli omal­le autol­le­ni teh­nyt eikä yhteys­tie­to­jaan jät­tä­nyt… Jätin park­kee­ra­tes­sa auton väl­jäs­ti, ja sil­ti pois läh­ties­sä oli autoon ilmes­ty­nyt lom­mo. Joka kol­hun kor­jau­tus mak­saa oma­vas­tuun verran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pak­ka­nen kuu­ra­si testijuoksijoita

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­ja jat­kui mar­ras­kuun osa­ki­sas­sa 15–17 asteen kipa­kas­sa pak­ka­ses­sa. Maa­lis­sa näh­tiin mel­koi­sia kuurapartoja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus