Hel­le ei hel­li leh­miä – “Hel­teil­lä leh­mä makaa var­jos­sa ja märehtii”

Kuu­mi­na kesä­päi­vi­nä voi huo­ma­ta, että lai­tu­mel­la ole­vat leh­mät lähin­nä lekot­te­le­vat var­jos­sa. Asian­tun­ti­ja Lee­na Suo­ja­la Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain Kes­kus­lii­tol­ta ker­too, että hel­teet vai­kut­ta­vat suo­raan leh­mien käyttäytymiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kunt­tau­kot hyväl­lä asialla

OuluZo­nes­sa jär­jes­tet­tiin Poh­jois-Suo­men alu­een syö­pä­lap­si­per­heil­le akti­vi­teet­ti- ja aje­lu­tus­päi­vä, jos­sa­lap­set ja per­heet pää­si­vät aje­le­maan mönk­kä­reil­lä, ral­li­au­toil­la sekä offroad-autol­la. Puu­ha­mie­he­nä päi­väs­sä oli jär­jes­tä­vän seu­ran eli Team Kunt­tauk­ko­jen Jari Lusik­ka.


Vau­vo­ja

Lau­ri ja Mari­ka Mer­ta­la Iis­tä sai­vat 25.6. tyt­tö­vau­van, jon­ka mitat oli­vat 3 275 gram­maa ja 51 sent­tiä. Vel­jet Lee­vi, Vil­ja­mi ja Valt­te­ri sai­vat jouk­koon­sa pie­nen prinsessan.


Kor­jaus

Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin tiis­tai­na Ala­kos­ken kutuso­ra­kois­ta. Jutus­sa Eco­Ri­ver Oy:n edus­ta­jan nimi oli vää­rin kir­joi­tet­tu. Hen­ki­lön oikea nimi on Timo Poh­ja­mo, ei…


Oulun kau­pun­ki etsii sijaisperheitä

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää sijais­van­hem­muu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le per­heil­le las­ten­suo­je­lun per­he­hoi­don ennak­ko­val­men­nuk­sia. Sijais­per­hei­tä hae­taan alle 18-vuo­tiail­le huos­taan ote­tuil­le lap­sil­le ensi­si­jai­ses­ti Oulun lähis­töl­tä. Seu­raa­va ryh­mä­muo­toi­nen per­he­hoi­ta­jien val­men­nus alkaa syk­syl­lä 2021, ja se kes­tää yhteen­sä 4–6 kuukautta.


Koh­ti aluevaaleja

Vaa­lit ovat aina kisa ja kisois­sa halu­taan esiin­ty­mään par­haat voi­mat. Näin tulee käy­mään myös ensi tam­mi­kuus­sa pidet­tä­vis­sä alue­vaa­leis­sa, joi­den kam­pan­join­tiai­ka alkaa viral­li­ses­ti huo­men­na. Puo­luei­den ehdok­kai­na tulee var­mas­ti esiin­ty­mään näky­viä val­ta­kun­nan- ja kun­nal­lis­po­lii­tik­ko­ja. Kun yksi puo­lue tekee niin, ei sitä toi­nen­kaan voi olla teke­mät­tä. Näky­vä ja tun­net­tu ehdo­kas kerää ääniä koko ryhmälleen.


Vie­ras­la­ji val­taa Illinsaaren

Illin­saa­ren upea luon­to on pilal­le pol­jet­tu. Kaik­ki se vih­reys mikä vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten peit­ti saa­ren met­säl­li­sen maa­poh­jan on nyt vain rus­keal­le mul­lal­le pol­jet­tua pöli­se­vää humusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pan­de­mia syn­nyt­ti oppimisvajeen

Koro­na on noin 1,5 vuo­den aika­na vai­kut­ta­nut monin tavoin yhteis­kun­nas­sam­me. Mitä se on mer­kin­nyt kou­lu­tuk­sel­le? Mitä voim­me oppia korona-ajasta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Ajel­tiin sis­ko­ni kans­sa pyö­räl­lä maa­nan­tai­na Iin Hamina/keskusta alu­eel­la ja etsit­tiin kah­vi­paik­kaa. Ei löy­ty­nyt. Hui­lin­ki kiin­ni ja lei­rin­tä-alu­een recep­tion autio ja tyh­jä! Miten ihmees­sä kes­kel­lä kesää ei löy­dy turis­teil­le edes kah­vio­ta mistään?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


FIN5-suun­nis­tus­vii­kol­la nau­tit­tiin helteestä

FIN5-ras­ti­viik­ko suun­nis­tet­tiin haas­ta­vis­sa Posion ja Kuusa­mon maas­tois­sa vii­me vii­kol­la. Kak­si ensim­mäis­tä osa­kil­pai­lua ras­te­ja etsit­tiin Posion Kirin­tö­vaa­ran lähia­lu­eel­la. Yhden väli­päi­vän jäl­keen kol­me vii­meis­tä osa­kil­pai­lua suun­nis­tet­tiin Kuusa­mon Mes­kus­vaa­ran maastoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus