Kes­tä­vää kehi­tys­tä Kou­lun päivässä

Hau­ki­pu­taan lukion 1. ja 2. vuo­den opis­ke­li­jat pää­se­vät kesä­lo­man kyn­nyk­sel­lä osal­lis­tu­maan Fol­kverks­tan-hank­keen, Oulu-opis­ton ja Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­miin työpajoihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lam­paat mai­se­man­hoi­to­töi­hin Ase­ma­ky­läs­sä. Kylä­läi­set tal­koi­li­vat aidan

Kii­min­ki­joen ran­ta­maat enti­sen Poh­jo­la-opis­ton ja Myl­ly­saa­ren tun­tu­mas­sa Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä ovat maa­pe­räl­tään ja kas­vus­tol­taan rehe­vää aluet­ta. Aida­tul­la alu­eel­la lähel­lä Myl­ly­saa­ren laa­vua kokeil­laan nyt mai­se­man­hoi­toa lam­mas­lai­dun­nuk­sel­la. Ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na on saa­da vie­ras­la­jit kuten lupii­nit aisoihin.


Kir­ja­kek­ke­rit ja diplo­mei­ta Martinniemessä

Oulun kou­luis­sa on mah­dol­li­suus suo­rit­taa kir­jal­li­suus­diplo­mi. Mar­tin­nie­men ala­kou­lus­sa sen suo­rit­ti tänä kevää­nä 65 oppi­las­ta. Mer­vi Myl­ly­mäen opet­ta­man 4B luo­kan kaik­ki 17 oppi­las­ta suo­rit­ti­vat diplo­min. Juh­lia pääs­tiin viet­tä­mään kir­jas­tos­sa vii­me vii­kol­la. Syys­lu­ku­kau­den päät­teek­si juh­lia ei koro­na­ra­joit­tei­den vuok­si voi­tu jär­jes­tää, mut­ta nyt sii­hen tuli mahdollisuus. 


Kes­tä­vää kehi­tys­tä ja luo­vaa rakentamista

Mie­li­ku­vi­tuk­sen len­nät­te­le­mis­tä, luon­nos­ta huo­leh­ti­mis­ta ja luo­vaa raken­te­le­mis­ta. Nii­tä ja pal­jon mui­ta asioi­ta sisäl­tyi Län­si­tuu­len kou­lun monia­lai­seen oppi­mis­ko­ko­nai­suu­teen, viik­koon, joka poik­ke­si täy­sin tavan­omai­ses­ta opiskelusta. 


Lap­set teki­vät oman ter­va­hau­tan­sa Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gin Väli­maal­la, Kutu­jär­ven lähei­syy­des­sä raken­net­tiin täl­lä vii­kol­la las­ten oma ter­va­hau­ta, joka pääs­tään toi­vot­ta­vas­ti sytyt­tä­mään ensi vii­kol­la, kun sateet kas­te­le­vat hiu­kan maas­toa. Ter­va­hau­dan raken­ta­mi­nen las­ten kans­sa on yli­kii­min­ki­läi­sen yrit­tä­jän, safa­rio­pas Esa Ukon­maa­na­hon ja ter­va­lot­nik­ka Mat­ti kois­ti­na­hon pro­jek­ti. Muka­na hei­dän lisäk­seen perin­ne­töis­sä oli kuusi las­ta ja yksi lap­sen vanhempi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii jakoi avus­tuk­sia järjestöille

Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­ta on myön­tä­nyt ylei­sa­vus­tuk­sia lii­kun­ta­työ­tä teke­vil­le iiläi­sil­le jär­jes­töil­le. Avus­tus­ta sai­vat Iin Urhei­li­jat ry (5367,97 e), Iin Yri­tys ry (3549,79 e), Iisu ry (2857,14 e), Iin Hiih­to­seu­ra (2683,98 e), Ii Vol­ley ry (1731,60 e), AC Susi­kä­det (1558,44 e), Kui­va­nie­men Yri­tys ry (1125,54 e), Iin Meri­seu­ra ry (606,06 e) ja Iin Hevos­har­ras­ta­jat (519,48 e).


Jen­ni Räi­nän tuo­re kir­ja vie retkeilemään

Vuo­den iiläi­sek­si vii­me vuon­na vali­tun tie­to­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nän uusi kir­ja vie luki­jan­sa luon­toon. Kul­ki­jat – Nai­sia met­sis­sä, soil­la ja tun­tu­reil­la ker­too yhdek­sän nai­sen luon­to­har­ras­tuk­ses­ta tai työs­tä luon­nos­sa. Räi­nä läh­tee näi­den nais­ten mukaan kul­ke­maan hei­dän mie­li­met­sis­sään ja ‑tun­tu­reil­laan ja kuun­te­le­maan hei­dän erä­ta­ri­noi­taan. Erä­ta­ri­noi­ta täy­den­tää kel­lo­lai­sen Tei­ja Soi­nin otta­mat valokuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­toa ja viih­det­tä enti­sil­le nuorille

Yhdes­sä ja etä­nä ‑tee­mal­la jär­jes­tet­tiin Iis­sä maa­nan­tai­na yli 65-vuo­tiail­le tar­koi­tet­tu pari­tun­ti­nen tie­toa ja viih­det­tä sisäl­tä­nyt tuo­kio. Koro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­net­tyä tapah­tu­maan oli lupa ottaa 50 hen­keä sekä Hui­lin­gin kat­so­moon että Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­le. Lisäk­si ohjel­maa pys­tyi seu­raa­maan netin kautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hei­jas­tus­ten tans­si ‑näyt­te­ly ava­taan vih­doin ylei­söl­le – näyt­te­lyn vii­mei­set teok­set saa­tiin rajan yli Suo­meen poikkeusluvalla

Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­seen on saa­pu­nut näy­til­le har­vi­nais­ta tai­det­ta. Venä­läi­sen tai­de­maa­la­rin Boris Jeflo­vin Hei­jas­tus­ten tans­si ‑näyt­te­ly ava­taan ylei­söl­le ensi maa­nan­tai­na lau­an­tain pie­nen ava­jais­ti­lai­suu­den saat­te­le­ma­na. Kie­ri­kin näyt­te­ly on ensim­mäi­nen, jos­sa Boris Jeflo­vin tai­det­ta on esil­lä yksi­tyis­näyt­te­lys­sä Suomessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus