Puun­han­kin­nan haas­tee­na kul­je­tus ja kor­juu – Met­sä Group näkee nykyi­set tur­veu­ra­koit­si­jat ja hei­dän työn­te­ki­jän­sä otol­li­si­na työllistyjinä

Met­sä Grou­pin uusi bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyy vuo­den 2023 lop­pu­puo­lel­la, ja sen koe­käyt­tö alkaa jo vuo­den 2023 alus­sa. Teh­taal­le tar­vit­ta­van puun mää­rä kas­vaa nykyi­seen ver­rat­tu­na noin 4,5 kuu­tio­met­ril­lä eli Kemiin raken­net­ta­va uusi teh­das käyt­tää kaik­ki­aan noin 7,6 mil­joo­naa kuu­tio­met­riä puuta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kas­vun ihmeel­le mahdollisuus

Yhtei­söl­li­sen kas­vi­maan sie­me­niä on jo idä­tet­ty yli­kii­min­ki­läi­sis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa kevään mit­taan. Tiis­tai­na Vesa­las­sa tal­koil­tiin kou­lun, päi­vä­ko­din, koti­kou­lu­toi­mi­kun­nan ja Reki-Vesa­lan kyläyh­dis­tyk­sen väen yhteis­työs­sä puu­tar­han perus­ta­mi­sek­si kou­lun joki­ran­taan. Vii­me päi­vien aika­na Yli­kii­min­gis­sä on myös vie­tet­ty Kylä puh­taak­si ‑päi­viä ja sii­vot­tu tal­koil­la kylä­ku­vaa siis­tik­si. Yhtei­söl­li­syys on voimissaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sii­ka­saa­ren vene­val­ka­ma asu­ka­syh­dis­tyk­sen hoitoon

Hau­ki­pu­taan Sii­ka­saa­ren vene­val­ka­ma on siir­ty­nyt Oulun kau­pun­gil­ta Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­lin­taan ja hoi­toon tou­ko­kuun alus­sa. Hal­lin­ta­oi­keu­den myö­tä vene­ran­nas­ta huo­leh­tii jat­kos­sa asu­ka­syh­dis­tys vapaa­eh­tois­voi­min. Tosin aiem­min­kin venei­den omis­ta­jat ja asuk­kaat ovat itse huo­leh­ti­neet ran­nas­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan, mut­ta nyt viral­li­sen siir­ty­män myö­tä vene­val­ka­ma­ran­taa pääs­tään hoi­ta­maan kes­ki­te­tym­min ja paremmin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta­vaa­li­mai­nok­set ilmes­ty­vät kylil­le, ennak­ko­ää­nes­tys alkaa keskiviikkona

Kun­ta­vaa­lien mai­nos­te­li­neet ilmes­tyi­vät katu­jen var­sil­le ja kylän­rai­teil­le alku­vii­kos­ta ja eili­ses­tä läh­tien puo­lueil­la on ollut mah­dol­li­suus lait­taa oma mai­nos pai­koil­leen. Kul­le­kin puo­lu­eel­le tai ehdok­kai­ta aset­ta­neel­le ryh­mit­ty­mäl­le on varatt­tu yksi mai­nos­paik­ka teli­net­tä kohti. 


Äänes­tä­mi­sen ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan monin tavoin

Kun­ta­vaa­leis­sa nou­da­te­taan oikeus­mi­nis­te­riön, THL:n ja pai­kal­li­sen ter­veys­vi­ran­omai­sen ohjei­ta ennak­ko­ää­nes­tys­pai­koil­la, koti- ja lai­to­sää­nes­tyk­ses­sä sekä var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän vaa­li­huo­neis­tois­sa. Tämä on mah­dol­lis­ta muun muas­sa taval­lis­ta pidem­mäl­lä ennak­ko­ää­nes­tys­jak­sol­la ja mah­dol­li­suu­del­la äänes­tää vaik­ka­pa pihalla.


Uusi val­tuus­to päät­tää Iin kehityssuunnista

Syk­syl­lä toi­mi­kau­ten­sa aloit­ta­va Iin uusi kun­nan­val­tuus­to päät­tää monis­ta kun­nan tule­vai­suu­teen liit­ty­vis­tä asiois­ta esi­mer­kik­si kun­taan laa­dit­ta­van stra­te­gi­sen yleis­kaa­van muo­dos­sa. Tule­vil­le asia­lis­toil­le pää­ty­vät asiat riip­pu­vat myös teki­jöis­tä, jot­ka eivät ole kun­nan pää­tet­tä­vä­nä. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si Nelos­tien ohi­tus­tien raken­ta­mi­sai­ka­tau­lu ja sote-uudistus. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­saa­ren hiih­to­ma­ja uusit­ta­neen lähi­vuo­si­na, uima­hal­lia tus­kin pian tulossa

Kun­ta­lais­ten lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det Iis­sä oli­vat netis­sä jär­jes­te­tyn vaa­li­pa­nee­lin aihee­na tiis­tai-ilta­na. Kysees­sä oli Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n (PoPL) ja Yhdis­tyk­sis­tä hyvin­voin­tia ‑hank­keen jär­jes­tä­mä ensim­mäi­nen vaa­li­ti­lai­suus. PoPLin alue­joh­ta­ja Esko Has­si­sen joh­ta­mis­sa kym­me­nes­sä panee­lis­sa käsi­tel­lään kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia ja lii­kun­nan roo­lia sen osa­te­ki­jä­nä. Iin panee­lis­sa oli­vat muka­na Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi vih­reis­tä, Sep­po Kel­ta­mä­ki sosia­li­de­mo­kraa­teis­ta, Jari-Juk­ka Joke­la kes­kus­tas­ta, Pet­ri Hyvö­nen perus­suo­ma­lai­sis­ta, Johan­na Jak­ku-Hii­va­la vasem­mis­tos­ta ja Jus­si Kurt­ti­la kokoomuksesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paras­ta veto­voi­maa ovat tyy­ty­väi­set ihmiset

Tämä aika on monin tavoin eri­lai­nen kuin vie­lä vuo­si sit­ten. Men­nyt vuo­si on ollut koet­te­le­va ihmis­ten ter­vey­del­le ja jak­sa­mi­sel­le, yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le. Ketään meis­tä tämä poik­keus­vuo­si ei ole jät­tä­nyt kos­ke­mat­ta. Monel­le on mah­dol­lis­tu­nut etä­työs­ken­te­ly. Sit­ten on mei­tä, joi­den työ on jat­ku­nut toi­mi­pis­teis­sä – jos on jat­ku­nut. Työ­tä teh­dään ja töi­hin kul­je­taan eri­lai­sis­ta ympäristöistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kir­jas­ton todel­li­set menot

Iin kun­nan vai­kean talous­ti­lan­teen vuok­si etsi­tään eri toi­mia­loil­le sääs­tö­jä ja mie­ti­tään leik­kaus­lis­to­ja. Iin kir­jas­ton kuluis­ta sanot­tiin val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa, että Iin kun­ta yli­sat­saa kir­jas­toon ver­rat­tu­na mui­hin kun­tiin. Tämä ei pidä paik­kaan­sa ja enti­se­nä kir­jas­ton­joh­ta­ja­na kor­jaan ilmi­sel­vän virheen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus