Puun­han­kin­nan haas­tee­na kul­je­tus ja kor­juu – Met­sä Group näkee nykyi­set tur­veu­ra­koit­si­jat ja hei­dän työn­te­ki­jän­sä otol­li­si­na työllistyjinä

Kemin biotuotetehtaan työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 350 työntekijää. Vuoden 2022 kesällä työmaalla on töissä jopa 2 700 työntekijää. Tehdas valmistuu vuoden 2023 loppupuoliskolla. (Kuva: Mitta Oy)

Met­sä Grou­pin uusi bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyy vuo­den 2023 lop­pu­puo­lel­la, ja sen koe­käyt­tö alkaa jo vuo­den 2023 alus­sa. Teh­taal­le tar­vit­ta­van puun mää­rä kas­vaa nykyi­seen ver­rat­tu­na noin 4,5 kuu­tio­met­ril­lä eli Kemiin raken­net­ta­va uusi teh­das käyt­tää kaik­ki­aan noin 7,6 mil­joo­naa kuu­tio­met­riä puuta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus