Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toi­hin tuli jon­kin ver­ran täydennyksiä

Oulus­sa kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tan jät­ti 16 puo­luet­ta vii­me tiis­tain mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Lisäk­si jätet­tiin yksi yhteis­lis­ta. Iis­sä ehdo­kas­lis­tan jät­ti kuusi puoluetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koi­vun­mah­la löy­det­tiin uudelleen

Koi­vun­mah­lan kerää­mi­nen on nii­tä van­hem­mal­le väel­le tut­tu­ja asioi­ta, jot­ka nuo­rem­pi pol­vi on vii­me vuo­si­na löy­tä­nyt uudel­leen. Mah­lan juok­sut­ta­mi­seen on innos­ta­nut huo­mio, että se on ter­veel­li­sek­si koet­tua lähi­juo­maa parhaimmillaan. 

Jää­li­läi­nen Mat­ti Par­ta­nen innos­tui mah­lan keruus­ta vii­me vuon­na hänen mökil­lään Puo­lan­gal­la mah­laa valut­ta­neen kave­rin­sa innoittamana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pelt­si etsi Kii­min­ki­joel­ta tul­vaa — ja löysikin

Pelt­sin toi­nen luon­to ‑ohjel­maa kuvat­tiin huh­ti­kuun lopun ja tou­ko­kuun alun aika­na Kii­min­ki­joel­la. Mik­ko “Pelt­si” Pel­to­la yhdes­sä tii­min­sä kans­sa oli tul­lut joel­le kuvaa­maan kevään tul­via ja melo­maan tul­va­ve­sien täyt­tä­mil­le met­sil­le ja pel­loil­le sekä otta­maan mit­taa itses­tään Kii­min­ki­joen monis­sa kos­kis­sa. Vaik­ka tämän vuo­den tul­va ei ollut kovin­kaan mit­ta­va, tul­vi­via aluei­ta löy­tyi sil­ti. Ohjel­man kuvauk­set aloi­tet­tiin vap­pu-aat­to­na Kur­tin­hau­das­ta Haukiputaalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nal­le lisää rakennusoikeutta

Oulun kau­pun­gil­la on val­mis­teil­la ase­ma­kaa­va Hau­ki­pu­taan Keis­kas­sa alu­eel­le, jol­la sijait­see Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan nykyi­set kak­si kiin­teis­töä toi­mis­to­ti­la ja varas­to­ra­ken­nus. Ase­ma­kaa­van laa­din­taan liit­tyen kau­pun­ki sol­mii Säh­kö­osuus­kun­nan kans­sa maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen, joka sisäl­tää maan­luo­vu­tus­ta puo­lin ja toisin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­sel­ta rahaa Ylikiiminkiin

Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euron mää­rä­ra­hat Oulun alu­een nuor­ten osal­li­suus­ryh­mien ehdo­tuk­sil­le äänes­tyk­sen jäl­keen. Yli­kii­min­gin suur­ten ideoi­jien eli Y.K.S.1 ‑ryh­män esi­tyk­sel­le parem­pien oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­paik­ko­jen saa­mi­sek­si Yli­kii­min­gin kou­lun sisä­ti­loi­hin myön­net­tiin 1 200 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den iiläis­tä ja ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jaa voi ehdottaa

Ehdo­tuk­sia vuo­den iiläi­sek­si sekä ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jak­si voi teh­dä 19.5.–2.6. väli­se­nä aika­na. Ehdo­tuk­sen voi teh­dä kun­nan verk­ko­si­vuil­le tule­vas­ta lin­kis­tä tai pape­ri­lo­mak­keel­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tois­sa. Vuo­den iiläi­sen ja ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jan valit­see kun­nan­hal­li­tus kun­ta­lais­ten teke­mien ehdo­tus­ten pohjalta.Kir­ja vie tut­ki­jan kans­sa matkoille

Leo Kou­ta­nie­mi mat­kus­ti työ­ural­laan Oulun yli­opis­ton tut­ki­ja­na ja yhtei­seu­roop­pa­lai­sen hank­keen jäse­ne­nä Kel­lon Kivi­nie­mes­tä ympä­ri maa­il­maa. Mat­koil­taan itä­ra­jan taak­se Kou­ta­nie­mi jul­kai­si vuon­na 2013 kir­jan Inha Itä. Nyt oli aika tal­len­taa myös mui­ta mat­ko­ja, jois­ta kir­jaan pää­tyi­vät koh­teet Islan­ti, Puo­la, Euroop­pa, Ame­rik­ka, Siperia–Moskova, Ete­lä­man­ner, Kii­na sekä Karjala–Kuola. Kir­jan mat­kois­ta ensim­mäi­set ajoit­tu­vat 70-luvul­le, vii­mei­set 2010-luvulle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mal­mi­net­sin­tä­va­raus Oijärvelle

Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to (Tukes) on hyväk­sy­nyt EMX Fin­land Oy:n varausil­moi­tuk­sen, jol­la yhtiö saa etuoi­keu­den mal­mi­net­sin­tä­lu­paan Iis­sä ja Ranual­la. Kysees­sä on 159,87 neliö­ki­lo­met­rin alue, joka sijoit­tuu Oijärvi–Särkijärvi-alueelle ja sen pohjoispuolelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus