Vah­to­lan­lah­den vesis­tön tilaa tut­ki­taan kun­nos­ta­mis­ta varten

Ongan­ran­ta ja Vah­to­lan­lah­ti ry:n tut­ki­mus Vah­to­lan­lah­den vesis­tön ja ympä­ris­tön tilas­ta alkaa. Vah­to­lan­lah­den kun­toa sel­vit­tä­vä ja tulos­ten poh­jal­ta laa­dit­ta­va kun­nos­tus­suun­ni­tel­ma toteu­te­taan yhteis­työs­sä Oulun yli­opis­ton kans­sa. Tut­ki­muk­sen ja kun­nos­tus­suun­ni­tel­man tekee Pro gra­du ‑tut­kiel­ma­naan 4. vuo­den luon­non­maan­tie­teen opis­ke­li­ja Nin­ni Lauk­ka­nen ohjaa­ja­naan toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va Mar­kus Saa­ri vesi‑, ener­gia ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan tutkimusyksiköstä.

Lue lisää

Raa­sa­kan kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la tut­ki­taan kala­nis­tu­tus­ta­po­jen ero­ja –Tavoit­tee­na paran­taa istu­tus­ten tuloksellisuutta

Voi­ma­lo­hi Oy:n Raa­sa­kan kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la teh­dään tut­ki­mus­ta, jos­sa ver­tail­laan suo­ran istu­tuk­sen ja vapau­tusal­la­sis­tu­tuk­sen ero­ja. Samal­la tut­ki­taan virik­keel­li­sen ja nor­maa­lin kalan­kas­va­tuk­sen ero­ja. Molem­pia asioi­ta voi­daan tut­kia asen­ta­mal­la istu­tet­ta­viin lohen­poi­ka­siin pie­ni mik­ro­si­ru eli PIT-merkki. 


Veden ääni ja kie­lo­jen hur­maa­va tuok­su vie­vät lap­suu­den muistoihin

Kii­min­ki­läi­nen Lii­sa Kää­riä (s. Ran­ta­la) syn­tyi 80 vuot­ta sit­ten tou­ko­kuun 8. päi­vä­nä Oulus­sa Park­ki­sen­kan­kaal­la, jos­sa hänen van­hem­mil­laan Vil­jo ja Mar­jat­ta Ran­ta­lal­la oli jo tont­ti­kin ostet­tu­na oman talon raken­ta­mis­ta var­ten. Sota kui­ten­kin aiheut­ti sen, että tont­ti myy­tiin ja äiti tyt­tä­ri­neen muut­ti sodan jalois­ta Vesa­laan äidin koti­ta­loon Heik­ki­seen, Kii­min­ki­joen rantatörmälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kul­ta­se­pän­lii­ke Kul­ta-Aal­to sul­ki oven­sa – Lea Aal­to jat­kaa elä­ke­päi­vil­lä Hami­nan ris­tien tekemistä

Kul­ta­se­pän­lii­ke Kul­ta-Aal­lon ovi kävi vii­me vii­kol­la tiu­haan. Yri­tys myi vii­mei­set päi­vät tuot­tei­ta puo­leen hin­taan, mikä sai ihmi­set liik­keel­le kau­em­paa­kin. Nyt ovi on kui­ten­kin sul­keu­tu­nut. Kul­ta­sep­pä Lea Aal­to täyt­ti vii­me tors­tai­na 65 vuot­ta, sul­ki liik­keen­sä per­jan­tai­na ja aloit­ti elä­ke­päi­vät lau­an­tai­na. 39-vuo­ti­aal­le yri­tyk­sel­le ei löy­ty­nyt jatkajaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin ener­gia­rat­kai­sut tut­tu­ja kun­nan uudel­le tek­ni­sel­le johtajalle

Iin kun­nan uusi tek­ni­nen joh­ta­ja Vil­le Kerä­nen on aloit­ta­nut työn­sä Iis­sä pari viik­koa sitten. 

Hän ker­too työ­koh­tei­siin tutus­tu­mi­sen ole­van hyväl­lä alul­la. Ii oli hänel­le entuu­des­taan tut­tu kun­nan ener­gia­hank­kei­den osalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Leu­van lenk­ki tulee

Yli-Iis­sä Leu­van kyläyh­dis­tys jär­jes­tää Leu­van Lenk­ki ‑pyö­räi­ly­ta­pah­tu­man kesä­kuun alus­sa. Tapah­tu­ma on suun­nat­tu kai­kil­le pol­ku­pyö­räi­lys­tä kiin­nos­tu­neil­le nuo­ril­le ja van­hoil­le, mut­ta reit­ti kul­kee sekä asfalt­ti- että sora­tie­tä. Tapah­tu­mas­sa on mehu­tar­joi­lu ja osal­lis­tu­nei­den kes­ken jär­jes­te­tään arvon­ta. Tar­kem­pi aika­tau­lu ja reit­ti ilmoi­te­taan myöhemmin.

– Kun­to­vih­kot ovat edel­leen käy­tös­sä enti­sen Hala­jär­ven­tien ris­teyk­ses­sä ja Leu­van kylä­ta­lol­la. Kyläyh­dis­tys toi­vot­taa kai­kil­le aktii­vis­ta ja lii­kun­nal­lis­ta kesää, sanoo puheen­joh­ta­ja Lii­sa Sara­jär­vi.


Rant­sik­ka: Keväi­nen juh­la-ate­ria Kui­va­nie­men tapaan

Kui­va­nie­men kou­lun 8. luo­kan valin­nai­sen koti­ta­lou­den ryh­mä suun­nit­te­li ja val­mis­ti keväi­sen juh­la-ate­rian. Sitä var­ten oppi­laat sekä muok­ka­si­vat löy­tä­mi­ään resep­te­jä että kek­si­vät nii­tä koko­naan itse. Alku­pa­la­na oli pais­tet­tu­ja peru­noi­ta ja sal­sa bra­vaa ja pää­ruo­ka­na broi­le­ri-par­sa­pas­taa ja vih­re­ää salaat­tia ruco­lal­la ja feta­juus­tol­la. Ate­rian kruu­na­si keväi­nen sit­rus-pas­sion-juh­la­juo­ma ja her­kul­li­nen valkosuklaa-marjatäytekakku. 


Älä luo­vu ajotaidosta

Ran­ta­poh­jan alu­een koti­ta­louk­sil­la on suu­rim­mal­la osal­la käy­tös­sään auto. Sil­lä teh­dään työ­mat­kat ja kaup­pa-asioin­nit sekä loma­reis­sut. Monil­la talouk­sil­la on kak­si­kin ajopeliä.


Vir­pi Räi­sä­nen 50 vuot­ta: Viu­lis­tis­ta kuo­riu­tui onnel­li­nen laulaja

Vir­pi Räi­sä­nen oli kol­men vuo­den ikäi­nen, kun hänen äitin­sä otti vas­taan työn kii­min­ki­läi­sen Tirin­ky­län kou­lun opet­ta­ja­na. Sekä äiti että Oulun yli­opis­tol­la fyy­sik­ko­na työs­ken­nel­lyt isä miel­tyi­vät Kii­min­kiin asuin­paik­ka­na, joten per­he aset­tui kun­taan, ja siel­lä käyn­nis­tyi Vir­pin­kin tai­val koululaisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kun­ta­lais­aloi­te Iin kir­kon­ran­nan raken­nus­ten ja perin­ne­mai­se­man säi­lyt­tä­mi­sek­si avat­tu. Voit osal­lis­tua aloit­tee­seen osoit­tees­sa Iin kun­ta kuntalaisaloitteet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus