Huhul­ta kat­kais­taan sii­vet: Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen labo­ra­to­rio­pal­ve­lut eivät ole loppumassa

Hau­ki­pu­taal­la on liik­ku­nut sit­keäs­ti huhu, jon­ka mukaan Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen labo­ra­to­rio­pal­ve­lui­ta oltai­siin aja­mas­sa alas ja jopa lopettamassa.

Huhut eivät pidä paik­kan­sa, toi­min­ta ei ole lop­pu­mas­sa, tote­aa pal­ve­lue­si­mies Mar­ja Laa­so­nen Hau­ki­pu­taan hyvinvointikeskuksesta.

Lue lisää

Iin ilmas­to­toi­mia koot­tiin kes­tä­vän kehi­tyk­sen tilinpäätökseen

Iin kun­ta on teh­nyt ensim­mäi­sen kes­tä­vän kehi­tyk­sen tilin­pää­tök­sen­sä. Sii­nä tar­kas­tel­laan vuo­si­na 2016–2021 eli pää­osin kulu­val­la val­tuus­to­kau­del­la toteu­tet­tu­ja mer­kit­tä­vim­piä resurs­si­vii­sau­den toi­men­pi­tei­tä. Näi­den vuo­sien aika­na Iin kun­ta on kas­va­nut koko­aan suu­rem­mak­si ja kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­te­tuk­si toi­mi­jak­si ilmas­to- ja ympäristötyössä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Las­se Oika­ri­nen — koo­mik­ko ja kahvinystävä

Kol­mi­sen vuot­ta sit­ten Kel­lon Kivi­nie­meen muut­ta­nut stand up ‑koo­mik­ko Las­se Oika­ri­nen per­hei­neen on tykäs­ty­nyt uuteen asuin­paik­kaan ja alu­een ihmi­siin aivan täy­sil­lä. Komiik­kaa hän on teh­nyt vuo­des­ta 2013 lähtien.

– On aivan mah­ta­va asua lähel­lä mer­ta maa­seu­tu­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä aivan kau­pun­gin vieressä.

Van­nou­tu­nee­na kah­vi­nys­tä­vä­nä ja Kivi­nie­men erin­omai­suu­des­ta ins­pi­roi­tu­nee­na Oika­ri­nen kehit­te­lee har­ras­tuk­se­naan Kivi­nie­meen omaa kahvibrändiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHuol­ta­jat kul­jet­ta­vat pal­jon kou­lu­lai­sia Iis­sä ja Kuivaniemellä

Huol­ta­jat kul­jet­ta­vat erit­täin pal­jon kou­lu­lai­sia kou­luun Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä. Huol­ta­jien saat­to­lii­ken­ne aiheut­taa tur­val­li­suuson­gel­mia monen kou­lun lähiym­pä­ris­tös­sä. Tämä ilme­ni kyse­lys­tä, jol­la kar­toi­tet­tiin kou­lu­mat­ko­jen turvallisuutta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­rik­ki, Iin ilmas­to­työ ja Kult­tuu­ri­kaup­pi­la näky­vät Oulu2026-hankkeessa

Oulu2026-haku­kir­ja jul­kis­tet­tiin juh­lal­li­suuk­sien kera vii­me vii­kol­la. Nyt kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keel­la on edes­sään pii­naa­va odo­tus, sil­lä tou­ko­kuun aika­na valin­ta­lau­ta­kun­ta vie­rai­lee vir­tu­aa­li­ses­ti ehdo­kas­kau­pun­geis­sa ja tekee lopul­li­sen valin­tan­sa vuo­den 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si kesä­kuun 2. päi­vä­nä. Valin­ta teh­dään Oulun, Savon­lin­nan ja Tam­pe­reen välillä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausWebi­naa­ri brändäyksestä

Vision­sa mukai­ses­ti Jää­li halu­aa olla Oulun paras kau­pun­gin­osa vuon­na 2026. Jää­lin veto­voi­maa pyri­tään lisää­mään, jot­ta alue kehit­tyi­si, pal­ve­lut säi­lyi­si­vät ja para­ni­si­vat ja Jää­lin kou­lu pysyi­si tehok­kaas­sa käytössä.Maa­kun­nan paras kylä etsinnässä

Poh­jois-Poh­jan­maan Kylät ry pyy­tää maa­kun­nan kylä- ja asu­ka­syh­dis­tyk­siä ilmoit­tau­tu­maan ehdok­kaak­si Vuo­den Kylä 2021 ‑kil­pai­luun 31.5. mennessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus