Auto­maa­laa­mo­y­rit­tä­jä halu­aa vai­kut­taa alan­sa ja koti­kun­tan­sa asioihin

Juhan Auto­maa­laa­mon iiläi­nen yrit­tä­jä Juha Kal­lio sanoo, että hänen on vai­ke­aa sanoa ei. Niin­pä hän toi­mii muun muas­sa Suo­men Kola­ri­kor­jaa­moi­den lii­ton (SKKL) vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja Iin Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Molem­mis­ta hän ker­too oppi­van­sa koko ajan itse­kin uutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vil­la­pai­to­ja neu­lo­taan nyt vimmalla

Neu­lo­mi­nen, eli täkä­läi­sit­täin kuto­mi­nen, on nyt sel­lai­ses­sa suo­sios­sa, että monien myy­mä­löi­den ja net­ti­kaup­po­jen lan­ka- ja puik­ko-osas­toil­la on jou­dut­tu myy­mään ei-oota. Net­ti­foo­ru­meil­la vin­ka­taan lan­ko­jen osto­paik­ko­ja ja kysel­lään yli­jää­nei­den tie­tyn­vä­ris­ten lan­ka­nöt­tös­ten perään. Netis­tä löy­tyy myös ryh­miä niin hai­luo­to­lai­sen tik­ku­röi­jyn, islan­ti­lais­neu­lei­den kuin nor­ja­lais­pai­to­jen­kin teki­jöil­le. Myös vir­tu­aa­li­kurs­se­ja on tarjolla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVar­hais­kas­va­tuk­sen juh­la­vuo­si näkyy kai­kis­sa päi­vä­ko­deis­sa – Yli­kii­min­gin päi­vä­ko­din lap­set esiin­tyi­vät 120-vuotisjuhlassa

Oulun var­hais­kas­va­tuk­ses­sa vie­te­tään tänä vuon­na 120-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Juh­la­vuo­den avul­la teh­dään näky­väk­si oulu­lai­sen var­hais­kas­va­tuk­sen his­to­ri­aa sekä var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön teke­mää työ­tä las­ten ja per­hei­den hyväk­si alueellamme.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kova pak­ka­nen hei­jas­tuu auto­kor­jaa­mon töihin

Syn­ty­jään yli-iiläi­nen, mut­ta jo pit­kään Kii­min­gis­sä asu­nut Heik­ki Perä­lä perus­ti vii­me vuo­den loka­kuus­sa oman auto­kor­jaa­mon­sa, Avucar Oy:n Kii­min­kiin. Alan töi­tä hän on ennen tätä teh­nyt noin kak­si­kym­men­tä vuot­ta eri työ­nan­ta­jien pal­ve­luk­ses­sa. Oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen sat­tui usko­mat­to­man han­ka­lal­le vuo­del­le, mut­ta mie­hes­tä tun­tuu, että aika on kui­ten­kin oikea. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maas­to­pyö­rä­reit­ti syn­tyy tal­koo­voi­min Jäälissä

Jää­lis­sä pää­see nyt kul­ke­maan Kala­mäes­tä Koi­te­liin saak­ka maas­to­pyö­räl­lä pit­käl­ti erä­maa­la­tua mukai­le­vaa pol­kua pit­kin. Rei­til­le voi läh­teä myös Jää­lin kou­lun vie­res­tä Lai­va­kan­kaan luis­te­lu­ken­tän takaa. Aktii­vi­set maas­to­pyö­räi­lyn har­ras­ta­jat Toni Tuo­hi­no ja Hen­ri Las­si­la ovat pitä­neet uraa auki nyt parin vii­kon ajan vetä­mäl­lä kävel­len peräs­sään autonrengasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oma­ko­ti­ta­loa­lue Kar­hun saa­res­sa ei toteudu

Oma­ko­ti­ta­loa­lu­een raken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­van ase­ma­kaa­van laa­ti­mi­nen Iin seu­ra­kun­nan omis­ta­mal­le maal­le Iin Kar­hun saa­reen on lope­tet­tu. Kaa­voi­tus tys­sä­si Ilma­tie­teen lai­tok­sen lausun­toon, jon­ka mukaan alim­man raken­ta­mis­kor­keu­den tulee olla kaa­vas­sa 2,85 met­riä. Tuon vuo­si sit­ten saa­dun lausun­non jäl­keen kun­ta on käy­nyt ELY-kes­kuk­sen kans­sa läpi muun muas­sa tul­va-asioi­ta, alin­ta raken­ta­mis­kor­keut­ta ja Natu­ra-arvioin­nin täy­den­nys­tä. Tämän jäl­keen on tar­kas­te­lu uudel­leen ase­ma­kaa­va-alu­een mah­dol­lis­ta tont­ti­mää­rää sekä raken­ta­mi­sen kustannuksia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin elin­kei­no-ohjel­ma valmistumassa

Iin kun­taan on laa­dit­tu elin­kei­no-ohjel­ma, jos­sa lin­ja­taan ne elin­kei­no­jen kehit­tä­mi­seen liit­ty­vät toi­min­nat, joi­hin kun­nas­sa lähi­vuo­si­na panos­te­taan. Ohjel­ma ohjaa elin­kei­no­pai­not­tei­sen kun­ta­stra­te­gian käy­tän­nön toteut­ta­mis­ta elin­kei­no­jen osal­ta aluei­den kehit­tä­mi­sen näkökulmasta.