Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­kaa­va ete­nee –Suun­nit­te­lus­sa nyt 42 voi­ma­lan vaihtoehto

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton val­mis­te­luai­neis­to on tulos­sa jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le. Kaa­van ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­sa on tar­kas­tel­tu kol­mea eri vaih­toeh­toa, jot­ka ovat 63 voi­ma­lan, 15 voi­ma­lan ja 42 voi­ma­lan tuu­li­puis­tot. Jokai­ses­sa vaih­toeh­dos­sa tuu­li­voi­ma­loi­den yksik­kö­te­ho on 5–9 megawat­tia, tor­nin kor­keus noin 200 met­riä ja lavan pituus enin­tään 100–125 met­riä. Voi­ma­loi­den koko­nais­kor­keus on enin­tään 300 metriä. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Iin syn­ty­vyys kään­tyi nousuun, muu Ran­ta­poh­jan alue jyr­käs­sä laskussa

Suo­mes­sa syn­ty­vyys on las­ke­nut suh­teel­li­ses­ti kaik­kia mui­ta Poh­jois­mai­ta jyr­kem­min vuo­des­ta 2010 alkaen. Sii­nä, mis­sä vuon­na 2010 suo­ma­lais­nai­nen sai 1,87 las­ta, hän saa nyt 1,35 las­ta. Syn­ty­vyys Suo­mes­sa ei ole mil­loin­kaan 1900-luvun tai 2000-luvun aika­na ollut näin alhainen.


Mario­nei­den tari­nat kirjaksi

Tie­toa ja tari­noi­ta voi­ma­lai­tos­työ­mail­la käy­te­tyis­tä Marion-jät­ti­kai­vu­reis­ta on tal­len­net­tu kir­jaan. Yli-iiläi­sen his­to­rian­har­ras­ta­ja Jar­mo Ala­siu­ruan kir­joit­ta­ma teos ker­too Ii‑, Oulu- ja Kemi­joel­la työs­ken­nel­leis­tä kol­mes­ta Marion 7400 ‑kai­vin­ko­nees­ta, nii­den käyt­tä­jis­tä ja nii­hin liit­ty­vis­tä eri­koi­sis­ta tapahtumista.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kun­ta siir­tää puo­lu­een lai­nan perintään

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti siir­tää Iin Sosia­li­de­mo­kraa­tit ry:n 9 000 euron pus­ku­ri­lai­nan perintään.

Kun­ta myön­si kesäl­lä 2017 Iin Sosia­li­de­mo­kraa­tit ry:lle pus­ku­ri­lai­nan Suo­men Koti­seu­tu­lii­ton seu­ro­jen­ta­lon kor­jausa­vus­tuk­sen 9 000 euron lop­pue­rää vas­taan. Takai­sin­mak­su sovit­tiin tuol­loin vuo­den 2019 mennessä.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Rant­sik­ka: Lisää roskakoreja!

Olen huo­man­nut, että koro­nan myö­tä ros­kan mää­rä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti ja yhä suu­rem­pi osa ros­kis­ta on mas­ke­ja. Mas­keil­le ei ole mitään yhteis­tä keräys­paik­kaa, joten har­mil­li­sen usein nii­tä näkee tien var­sil­la ja ojien pohjalla. Päät­tä­jäl­tä: Koro­na – kes­tä­vyys­tes­ti tulevaisuuteen

Koro­na on koe­tel­lut lähes kaik­kia ikä­ryh­miä. Nuor­ten ja ikään­ty­nei­den tun­not ovat jää­neet vähäl­le. Päi­vät vilis­tä­vät sil­mis­sä ja sitä miet­tii, että mil­loin tämä kum­mal­li­nen aika on ohi. Aika on muut­ta­nut muo­to­aan, kun sitä ennen ryt­mit­tä­neet tapah­tu­mat ovat nyt pit­käl­ti pois­sa. Elä­mä rul­laa koti­pii­ris­sä. Työ­tä, ulkoi­lua ja kotoi­lua. Monel­le tämä aika on kui­ten­kin äärim­mäi­sen kuor­mit­ta­va ja stres­saa­va. Eris­täy­ty­mi­nen kotiin saat­taa aiheut­taa ahdis­tus­ta. Yksi­näi­syys voi olla kipeäm­pää kuin koskaan.


Toni Her­ra­sel­la vai­he­ri­kas SM3-debyyt­ti Rovaniemellä

17-vuo­ti­aan jää­li­läi­sen Toni Her­ra­sen ensie­siin­ty­mi­nen SM3-luo­kas­sa tapah­tui vii­kon­lop­pu­na Ral­li SM ‑kau­den avaus­kil­pai­lus­sa Rova­nie­men Arc­tic Lapland Ral­lys­sa. Alla oli tuli­te­rä GRX Hau­to­mon Ford Fies­ta Rally4. Vauh­dil­li­ses­ti nousu­joh­tei­sen kil­pai­lun pila­si avaus­päi­vän vii­mei­sel­le eri­kois­ko­keel­le osu­nut sähkövika.


Pai­kal­lis­leh­ti ker­toi sen oikein

Kyl­lä­hän me Ran­ta­poh­jan teki­jät tämän tie­sim­me­kin, mut­ta on hyvä että asi­aa on jäl­leen ker­ran tut­kit­tu. Suu­rin osa suo­ma­lais­ta seu­raa koti­kun­tan­sa asioi­ta pai­kal­li­sis­ta leh­dis­tä. Jopa 84 pro­sent­tia kun­ta­lai­sis­ta saa tie­toa kun­nis­ta niin sano­tus­ta perin­tei­ses­tä medias­ta. Toki pai­kal­lis­leh­dil­lä­kin on nyky­ään omat digi­taa­li­set pal­ve­lun­sa mukaan lukien eri­lai­set some­ka­na­vat. Näin on myös Rantapohjalla.