Luon­to- ja erä­kult­tuu­ri­museos­ta käy­dään kova kil­pai­lu – Kie­rik­ki voi­si toi­mia Oulus­sa museon etä­pis­tee­nä, ei sijaintipaikkana

Suo­meen on syn­ty­mäs­sä uusi kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti mer­kit­tä­vä Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­museo. Pää­mää­rä­nä on raken­taa met­säs­tyk­sen, kalas­tuk­sen, luon­non­tuot­tei­den keräi­lyn, ret­kei­lyn ja ylei­ses­ti ottaen luon­non vir­kis­tys­käy­tön ja sen kes­tä­vän hyö­dyn­tä­mi­sen koke­mi­sen ja esit­te­lyn kes­kus. Uuden museon tavoit­tee­na on 100 000 kävi­jää vuo­des­sa ja vii­den mil­joo­nan euron vuo­tui­set alue­ta­lou­del­li­set vaikutukset. 

Lue lisää

Gal­le­ria Jau­hiai­ses­sa vuo­den makein näyttely

Kii­min­ki­läis­läh­töi­sen Tot­ti Kor­puan ja Sul­ka­val­la syn­ty­neen Saa­ra Koleh­mai­sen yhteis­näyt­te­ly Kark­ki-ark­ki on näh­tä­vil­lä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 14.1.–6.2. Näyt­te­ly on epäi­le­mät­tä gal­le­rian vuo­den makein ja tem­pai­see kat­se­li­jan mukaan kark­kien maailmaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iis­sä hiih­to­kou­lu toteu­te­taan omatoimisesti

Koro­na­ra­joi­tus­ten takia peruun­tu­nut Iin Hiih­to­seu­ran hiih­to­kou­lu toteu­te­taan niin sano­tus­ti etä­hiih­to­kou­lu­na. Hiih­to­kou­lua var­ten on Illin­saa­ren 1 kilo­met­rin rei­til­le ja sta­dio­nil­le teh­ty rata, jota voi käy­dä kier­tä­mäs­sä yksin tai per­heen kans­sa. Tai­to­ra­ta on kaik­kien hiih­tä­jien vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä maa­nan­tai­sin kel­lo 17–20. Pak­kas­ra­ja on ‑15 astetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä vastaa

Tör­mä­sin Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tuun ylei­sö­kir­joi­tuk­seen Iin vuo­den nuo­ren yrit­tä­jän pal­kin­toon liit­tyen, joka siis minul­le mar­ras­kuun lopus­sa annet­tiin. Ihan muu­ta­maan koh­taan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa haluai­sin ottaa kantaa. Pom­min­kes­tä­vä postilaatikko

Juha­ni Yli­ta­lo Yli-Iis­tä oli lähet­tä­nyt Ran­ta­poh­jaan kuvan ilo­tu­lit­teil­la riko­tus­ta pos­ti­laa­ti­kos­ta. Hänel­tä oli rikot­tu laa­tik­ko myös vuo­si sit­ten. Kuvas­ta tuli mie­lee­ni jo edes­men­nyt isä­ni, joka ei jää­nyt neu­vot­to­mak­si vas­taa­vas­sa tilanteessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus