Tilaon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Oulun polii­si­lai­tok­sel­la menee hyvin, sanoo uusi polii­si­pääl­lik­kö Mika Hei­ni­lä – Lisä­vah­vis­tus­ta har­vaan asu­tul­le alu­eel­le, lähi­po­lii­si­toi­min­taa ja polkupyöräpoliiseja

Oulun ja Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mien sisäil­maon­gel­mis­ta joh­tu­vat toi­mi­ti­laon­gel­mat oli­vat Mika Hei­ni­läl­lä hyvin tie­dos­sa, kun hän aloit­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­si­pääl­lik­kö­nä elo­kuus­sa. Hän oli viras­sa ensin kol­men kuu­kau­den sijai­suu­den, jon­ka jäl­keen hänet valit­tiin mar­ras­kuun alus­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen virkaan. 

Lue lisää

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun arki alkaa

Kii­min­ki­puis­ton kou­lu aloit­ti toi­min­tan­sa Kii­min­gis­sä Syke-talon ja lukion vie­res­sä vii­me tors­tai­na, jol­loin oppi­laat kui­ten­kin oli­vat päi­vä­työ­ke­räyk­ses­sä ja opet­ta­jat val­mis­te­li­vat kou­lua käyt­töön­sä. Per­jan­tai­na oppi­laat pää­si­vät tutus­tu­maan uuteen kou­luun, ja täl­lä vii­kol­la pääs­tään totut­te­le­maan arkeen uusis­sa tiloissa.


Yli­kii­min­gin hyvät luis­te­lu­jäät syn­ty­vät pit­käl­lä kokemuksella

Yli­kii­min­ki­läi­nen ura­koit­si­ja Pek­ka Inka­la on hoi­ta­nut työ­mie­hi­neen Yli­kii­min­gin kent­tien jää­dy­tyk­sen jo 15 vuo­den ajan. Nykyi­sin jää­dy­tys sujuu, ja kir­kon­ky­län ja Vesa­lan ken­tät pysy­vät hel­pos­ti kun­nos­sa läpi tal­ven. Aiem­min urak­ka oli pal­jon haas­ta­vam­pi, sil­lä kent­tiä oli ympä­ri Yli­kii­min­kiä ja väli­mat­ko­jen aja­mi­nen trak­to­ril­la hauk­ka­si suu­ren osan päivästä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmas­to­lu­ku­pii­rit alka­vat Iin kirjastossa

Iin kir­jas­tos­sa alkaa hel­mi­kuus­sa kai­kil­le avoin ilmas­to­lu­ku­pii­ri, jos­sa lue­taan ilmas­to- ja luon­to­tee­mais­ta kir­jal­li­suut­ta. Ilmas­to­lu­ku­pii­ri tar­jo­aa ihmi­sil­le tilan, jos­sa voi poh­tia esi­mer­kik­si, miten eri­lais­ten ympä­ris­tö­krii­sien kans­sa ele­tään, tai miten kir­jal­li­suus voi aut­taa näi­den tee­mo­jen käsit­te­le­mis­tä esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten kans­sa. Luku­pii­ris­sä lue­taan proo­saa ja tietokirjallisuutta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa junan alle Iis­sä – Toi­nen kuo­li lin­tua pelas­ta­neen vetu­rin­kul­jet­ta­jan autoon

Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa kah­den eri junan alle Iis­sä. Meri­kot­kat oli­vat syö­mäs­sä radan vie­rel­lä ollei­ta junaan aiem­min tör­män­nei­tä poroja.

Ensim­mäi­nen meri­kot­kis­ta jäi tava­ra­ju­nan alle maa­nan­tai­na 28.12.

– Radan var­res­sa Iin ja Olha­van puo­li­vä­lis­sä oli junan alle jää­nei­tä poro­ja, joi­den kim­pus­sa muut­kin vetu­rin­kul­jet­ta­jat oli­vat jo näh­neet kot­kia ja korp­pe­ja. Näin kot­kan läh­te­vän len­toon radal­ta ja se len­si suo­raan vetu­rin tuu­li­la­siin, ker­too iiläi­nen vetu­rin­kul­jet­ta­ja, joka halu­aa pysyä nimettömänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lisäyk­siä Kari Hol­man haastatteluun

Lisäyk­siä 8.1 Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tuun Kari Hol­man haas­tat­te­luun. Hol­ma kir­joit­tau­tui Göte­bor­gin yli­opis­toon, mut­ta ei kos­kaan opis­kel­lut siel­lä. Palat­tu­aan Suo­meen hän opis­ke­li Oulun yli­opis­tos­sa. Oulus­sa hän val­mis­tui sys­tee­mi­suun­nit­te­li­jak­si. Jo opis­ke­luai­ka­na Hol­ma perus­ti Poh­jois-Suo­men Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­leh­den, joka ei tosin enää ilmes­ty. Lion­seis­sa Hol­ma on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 1974.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­kuuset kierrätykseen

Sääs­tö­kuop­pa jär­jes­ti jou­lu­kuusi­ke­räyk­sen vii­me vii­kol­la. Kau­pan pihal­la oli lava, jon­ne saat­toi tuo­da luon­non­kuuset kier­rä­tyk­seen. Kuuset toi­mi­te­taan pol­tet­ta­vak­si läm­pö­voi­ma­lai­tok­seen Martinniemeen. –…


Säh­kö- ja hybri­di­au­tot kiinnostivat

Jou­lu­kuus­sa 2020 rekis­te­röi­tiin 14 793 uut­ta ajo­neu­voa, jois­ta auto­ja oli 9 812, ker­too Tilas­to­kes­kus. Ensi­re­kis­te­röin­nit kas­voi­vat 14,1 pro­sent­tia edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen ver­rat­tu­na. Uusia hen­ki­lö­au­to­ja rekis­te­röi­tiin jou­lu­kuus­sa 8 132, mikä on yksi pro­sent­ti vähem­män kuin jou­lu­kuus­sa 2019. Hen­ki­lö­au­tois­ta 12,9 pro­sent­tia oli täys­säh­kö­au­to­ja ja 18,5 pro­sent­tia ladat­ta­via hybri­de­jä. Nii­tä rekis­te­röi­tiin yhteen­sä 2 561, mikä on 166 pro­sent­tia enem­män kuin jou­lu­kuus­sa 2019. Tie­dot perus­tu­vat Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton (Tra­ficom) lii­ken­ne­asioi­den rekis­te­riin ja ne on tuot­ta­nut Tilas­to­kes­kus. Luvuis­sa ei ole muka­na Ahve­nan­maan ajoneuvoja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus