Met­sä­kes­kus nos­taa maa­kun­nan puu­ra­ken­nus­koh­tei­ta esil­le – Koi­te­li toi­mii infra­ra­ken­ta­mi­sen esimerkkinä

Kol­man­nes kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä syn­tyy raken­nuk­sis­ta. Tämä lisää ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä jopa autoi­lua­kin enem­män. Niin­pä Suo­men met­sä­kes­kus nos­taa esiin Puu­ta sei­näs­tä sil­taan –hank­kees­saan puu­ra­ken­ta­mi­sen ilmas­to- ja ympäristöystävällisyyttä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu alkaa maaliskuussa

Oulun seu­dul­la alkaa maa­lis­kuun alus­sa työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu. Sen tavoit­tee­na on edis­tää työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­tä sekä kou­lu­tuk­seen ja pal­ve­lui­hin ohjau­tu­mis­ta nykyis­tä tehok­kaam­min ja luo­da uusia rat­kai­su­ja osaa­van työ­voi­man saatavuuteen.


Oulu-opis­ton Hau­ki­pu­taan toi­mis­to muutti

Oulu-opis­ton toi­mis­to on muut­ta­nut Hau­ki­pu­taal­la kir­jas­ton tiloi­hin. Samal­la toi­mis­to on supis­ta­nut aukioloaikojaan.

Opis­ton toi­mis­to on avoin­na pää­osin ainoas­taan maa­nan­tai­sin, mut­ta luku­kau­den alus­sa ja lopus­sa myös tiistaisin.


Koro­na­ra­joi­tuk­sia höl­len­ne­tään hie­man Iissä

Koro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat tam­mi­kuus­sa, mut­ta pal­ve­lui­ta ava­taan ensi maa­nan­tais­ta läh­tien Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä rajoitetusti.

Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa voi­daan käyn­nis­tää sovel­tu­vin osin koro­naoh­jeet huo­mioi­den maa­nan­tais­ta 11.1. läh­tien. Tämä kos­kee kan­sa­lais­opis­toa ja tai­de­kou­lua, nuo­ri­so­ti­lo­ja ja Iisi-areenaa. 


Leu­van­joen Öty­sii­nil­tä juhlalevy

Öty­sii­ni-yhtye Yli-Iin Leu­val­ta on jul­kais­sut 25-vuo­tis­juh­la­ää­nit­teen. Kokoel­ma­le­vyl­le on tal­len­net­tu kol­me­tois­ta kap­pa­let­ta, yhteen­sä lähes tun­ti öty­sii­ni­mäis­ta heumpno-musiikkia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kari Hol­ma 70 vuot­ta: Vuo­si­kym­me­net täyn­nä muis­to­ja, kult­tuu­ria ja elämää

Per­jan­tai­na 8.1.2021 tai­tei­li­ja Kari Hol­ma juh­lii 70-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä. Iso­ja juh­lia ei koro­nan takia ole nyt mah­dol­lis­ta jär­jes­tää, ja syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri juh­lii­kin merk­ki­päi­vään­sä perhepiirissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta­vaa­leil­la on merkitystä

Onko demo­kra­tia kaven­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la eten­kin niis­sä pitä­jis­sä, jot­ka liit­tyi­vät Ouluun 2010-luvul­la. Vai­kea sanoa, mut­ta jotain voi­nee pää­tel­lä sii­tä, mil­tä alu­eel­ta Ran­ta­poh­ja saa run­saim­min eri­lai­sia mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia. Ehdot­to­mas­ti eni­ten nii­tä – ja rai­lak­kai­ta­kin – tulee iiläi­sil­tä. Ennen Oulun suur­ta kun­ta­lii­tos­ta pai­kal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa kos­ke­vaa mie­li­pi­de­kir­joit­te­lua oli enem­män myös Hau­ki­pu­taal­ta, Kii­min­gis­tä, Yli-Iis­tä ja Yli­kii­min­gis­tä­kin. Voi­ko täs­tä havain­nos­ta teh­dä sit­ten pää­tel­lä jotain yleis­pä­te­vää. Ehkä sen, että kun pää­tök­sen­te­ko siir­tyy kau­em­mas, niin kan­sa­lai­sil­le voi syn­tyä tun­ne että vai­kut­taa ei enää voi.