Valon sii­vin joulutunnelmaan

Kun saa­puu Jaa­na ja Rei­no Ukko­lan pihaan Mar­tin­nie­men Elman­tiel­lä, tun­tee tup­sah­ta­van­sa jou­lui­seen satu­maa­il­maan. Piha­pii­riä ja raken­nuk­sia koris­ta­vat lukui­sat valo­sar­jat ja…


Jak­ku­ky­län sil­ta­kä­sit­te­lys­tä teh­tiin valitus

Iin kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä käsi­tel­lä Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­mää­rä­ra­ha-asia salai­se­na on teh­ty vali­tus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le. Kun­nan­val­tuu­tet­tu Oili Kale­van (kesk.) teke­mäs­sä vali­tuk­ses­sa vaa­di­taan hal­lin­to-oikeut­ta kumoa­maan pää­tös käsit­te­lys­tä sul­je­tuin ovin ja mää­rää­mään mää­rä­ra­ha­pää­tös täy­tän­töön­pa­no­kiel­toon vali­tus­pro­ses­sin ajaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lyh­dyt koris­ti­vat Kon­tion alueen

Ala­ky­län, Tirin­ky­län ja Hai­pus­ky­län asuk­kaat näyt­ti­vät, mitä on yhtei­söl­li­syys ja valai­si­vat yli 2 000 jää­lyh­dyl­lä kylien­sä tei­den var­ret. Vii­me lau­an­tai­na ilta­sel­la kylän rai­til­la oli kul­ki­joi­ta keväis­ten jäit­ten läh­tö­jen tapaan. Tun­nel­ma oli läm­min ja iloi­nen, kun koro­na-aikaa piris­tä­mään suun­ni­tel­tu tem­paus onnis­tui yli odo­tus­ten. Kylän­rai­til­le oli sovit­tu glö­git­ref­fe­jä ja mui­ta tapaa­mi­sia monien perut­tu­jen pik­ku­jou­lu­jen ja tapah­tu­mien kor­vik­keek­si. Autoi­li­jat eri puo­lil­ta Kii­min­kiä oli­vat tul­leet kylä­läis­ten aikaan­saan­nos­ta ihastelemaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Teks­ta­rit

Nimi­mer­kil­le Nyt on muu­tos­ten aika. Vaik­ka en pidä täs­tä kun­nan eri osien väli­ses­tä kinas­te­lus­ta, en voi olla tuo­mat­ta säh­kö­asi­aan omaa näkö­kul­maa­ni. Olet­ko miet­ti­nyt, mis­tä säh­kö sin­ne Yli-Olha­vaan tulee? Aika suu­rel­ta osin var­maan Iijoen voi­ma­lai­tok­sis­ta, joi­den hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta olem­me saa­neet jo pit­kään “naut­tia”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun ensim­mäi­nen kirkko

Oulun­suun kyläs­sä on 1600-luvun alus­sa ollut noin 60 taloa ja ylem­pä­nä joki­var­res­sa noin 100 taloa. Oulun­sa­los­sa on ollut noin 30 taloa. Asuk­kai­ta koko alu­eel­la on ollut lähem­mäs 1 000.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus