Kii­min­ki­läis­aloit­tees­ta on syn­ty­mäs­sä yleis­oh­je kun­to­por­tai­den rakentamiseen

Kii­min­gin reser­vi­läi­set ry:n luot­saa­ma­na ollaan par­hail­laan luo­mas­sa val­ta­kun­nal­lis­ta yleis­oh­jet­ta kun­to­por­tai­den raken­ta­mi­seen. Hank­keel­le hae­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu- ja kehi­tys­hank­kei­den tukea. Oulun kau­pun­ki ja Suo­men Hiih­to­liit­to ovat jo osal­taan muka­na rahoit­ta­mas­sa pro­jek­tia. Hank­keen rahoi­tus on koh­dan­nut mat­kan var­rel­la han­ka­luuk­sia, mut­ta nyt mukaan hou­ku­tel­laan Oulun lisäk­si myös mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja. Oulun kau­pun­ki näkee, että ohjet­ta voi­si­vat jat­kos­sa käyt­tää hyväk­seen muun muas­sa eri yhdis­tyk­set kun­to­por­tai­ta toteuttaessaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men yrit­tä­jät muka­na hyvinvointihankkeessa

Kym­me­ni­sen yrit­tä­jäyh­dis­tys­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­ta tart­tui­vat ESR-rahoit­tei­seen Läs­nä yrit­tä­jän arjes­sa ‑hank­kee­seen. Hank­keen tar­koi­tus on muun muas­sa työs­sä­jak­sa­mi­sen tuke­mi­nen, työ­hy­vin­voin­nin paran­ta­mi­nen, ver­kos­toi­tu­mi­nen sekä neu­von­ta­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen yrittäjille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den yri­tys oli heräteostos

Kui­va­nie­men Vuo­den Yri­tyk­se­nä pal­kit­tu Nes­te Nelos­park­ki oli alun perin paik­ka­kun­nal­le noin kuusi­kym­men­tä vuot­ta sit­ten perus­tet­tu Kesoil-huol­ta­mo. On oikeas­taan sat­tu­maa, että yri­tys on edel­leen toi­min­nas­sa. Kun Eija ja Veik­ko Södön lap­set alkoi­vat vart­tua ja läh­teä maa­il­mal­le, sanoi Eija yrit­tä­jä­mie­hel­leen, että hom­maa hänel­le­kin töi­tä. Sii­hen saak­ka Eija oli las­ten­hoi­don ohel­la teh­nyt mie­hen­sä raken­nus­yri­tyk­sen toi­mis­to­töi­tä ja työs­ken­nel­lyt vii­kon­lop­pui­sin huoltamolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tei­jo Lie­des jat­kaa ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen johdossa

Iin ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous valit­si Tei­jo Lie­dek­sen jat­ka­maan yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen mui­na jäse­ni­nä jat­ka­vat Eija Ala­raa­sak­ka, Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, San­na Koi­vis­to, Jor­ma Kok­ko, Johan­na Kont­ti­la, Pek­ka Vauh­ko­la ja Juuso Vat­tu­lai­nen. Vara­jä­se­ne­nä jat­kaa Pir­jo Elo­vuo­ma-Käy­rä.


Iihin esi­te­tään uut­ta virkaa

Iihin suun­ni­tel­laan kiin­teis­tö­pääl­li­kön viran perus­ta­mis­ta. Vir­kaan ollaan siir­tä­mäs­sä nykyis­tä tek­nis­tä joh­ta­jaa Jan­ne Joke­lais­ta. Tek­ni­sen joh­ta­jan vir­ka tuli­si avoimeksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Poh­ja­tut­ki­mus ja Mit­taus­pal­ve­lu palkittiin

Iin Yrit­tä­jät ry ja Iin kun­ta on luo­vut­ta­nut Vuo­den yrit­tä­jä­pal­kin­non Iin Poh­ja­tut­ki­mus ja Mit­taus­pal­ve­lu Oy:lle. Kysees­sä on rei­lut 30 vuot­ta toi­mi­nut yri­tys, jon­ka toi­mia­laan kuu­lu­vat eri­lai­set mit­tauk­set ja kar­toi­tuk­set, poh­ja­tut­ki­muk­set sekä laa­dun­val­von­ta. Suu­rim­mat työl­lis­tä­jät yri­tyk­sel­lä ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin ELY-kes­kuk­set, Oulun seu­dun kun­nat, raken­nus­liik­keet sekä poh­ja­tut­ki­mus­ten osal­ta yksi­tyi­set talon­ra­ken­ta­jat. Yri­tyk­sen omis­ta­vat Har­ri Pousi, Sep­po Paak­ko­la ja Mat­ti Vik­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mat­ti Räty Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheenjohtajaksi

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Mat­ti Räty. Hän on aiem­min toi­mi­nut yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäsenenä.

Vii­si vuot­ta Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut, kylä­pääl­li­kök­si usein titu­lee­rat­tu Han­nu Kais­to ker­too jät­tä­vän­sä teh­tä­vät seu­raa­jal­leen hyvil­lä mielin.