Iin Poh­ja­tut­ki­mus ja Mit­taus­pal­ve­lu palkittiin

Iin Yrit­tä­jät ry ja Iin kun­ta on luo­vut­ta­nut Vuo­den yrit­tä­jä­pal­kin­non Iin Poh­ja­tut­ki­mus ja Mit­taus­pal­ve­lu Oy:lle. Kysees­sä on rei­lut 30 vuot­ta toi­mi­nut yri­tys, jon­ka toi­mia­laan kuu­lu­vat eri­lai­set mit­tauk­set ja kar­toi­tuk­set, poh­ja­tut­ki­muk­set sekä laa­dun­val­von­ta. Suu­rim­mat työl­lis­tä­jät yri­tyk­sel­lä ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin ELY-kes­kuk­set, Oulun seu­dun kun­nat, raken­nus­liik­keet sekä poh­ja­tut­ki­mus­ten osal­ta yksi­tyi­set talon­ra­ken­ta­jat. Yri­tyk­sen omis­ta­vat Har­ri Pousi, Sep­po Paak­ko­la ja Mat­ti Vik­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus