Uusi kar­ton­ki­teh­das kiih­dyt­tää Ran­ta­poh­jan alu­een puukauppaa

Sto­ra Enson Oulun teh­taan tar­pei­siin oste­taan par­hail­laan puu­ta kiih­ty­väl­lä tah­dil­la. Teh­taan kar­ton­gin tuo­tan­to alkaa lop­pu­vuo­den aika­na, ja teh­taal­la tar­vi­taan puoli.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-iiläi­set muut­ta­vat koto­aan heti perus­kou­lun jälkeen

Suu­rin osa yli-iiläi­sis­tä perus­kou­lun­sa päät­tä­vis­tä nuo­ris­ta muut­taa pois koto­aan lähem­mäs toi­sen asteen opis­ke­lu­paik­kaan­sa. Tämä joh­tuu oppi­lai­den mukaan lähes yksi­no­maan sii­tä, että Yli-Iis­tä ei ole toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä oikein mihin­kään suuntaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Iin kun­ta sai val­tio­no­suu­den korotusta

Iin kun­ta on saa­nut 700 000 euroa har­kin­nan­va­ras­ta val­tio­no­suu­den koro­tus­ta. Oulun kau­pun­ki ei koro­tus­ta saanut. 

Val­tio­neu­vos­to myön­si har­kin­nan­va­rai­set val­tio­no­suu­den koro­tuk­set vii­me tors­tai­na. Val­tio­no­suu­den koro­tus­ta haki tänä vuon­na 149 kun­taa. Haet­tu sum­ma oli yhteen­sä lähes 346 mil­joo­naa euroa. Val­tio­no­suu­den koro­tus­ta myön­net­tiin 66 kun­nal­le yhteen­sä 60 mil­joo­naa euroa. 


Nau­run var­jol­la on ilo­ton stand up-elokuva

Stand up on kas­va­nut Suo­mes­sa vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä mer­kit­tä­väk­si viih­de­teol­li­suu­den haa­rak­si. Sami Hed­ber­gin ja Ismo Lei­ko­lan kal­tai­set nimet esiin­ty­vät lop­puun­myy­dyil­le katsomoille.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJou­lu­kausi avat­tiin räiskyvästi

Myrs­kyi­nen sää piti ylei­söä jän­ni­tyk­ses­sä vii­mei­seen asti tors­­tai-ilta­­na, voi­daan­ko Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien jou­lu­na­vauk­sen ilo­tu­li­tus jär­jes­tää. Ilo­tu­li­tus näh­tiin kuin näh­tiin­kin ja joulukausi-.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus