Tik­ka­sen­har­jun päi­vä­ko­ti aloit­taa vuo­den alussa

Tik­ka­sen­har­jun päi­vä­ko­ti aloit­taa toi­min­tan­sa ensi vuo­den alus­sa Iis­sä. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­si päi­vä­ko­din aloit­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat mää­rä­ra­hat var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den ensi vuo­den talous­ar­vioon.  Päi­vä­ko­tiin on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuus­toa­loi­te mah­dol­li­suu­des­ta ostaa mat­ka­lip­pu­ja Iin koulukyyteihin

Mah­dol­li­suu­des­ta ostaa mat­ka­lip­pu­ja Iin kun­nan jär­jes­tä­miin kou­lu­kyy­tei­hin on teh­ty val­tuus­toa­loi­te Iin kun­taan. Jari-Juk­­ka Joke­lan (kesk.) ja kym­me­nen muun kun­nan­val­tuu­te­tun tekemässä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuus­toa­loit­tees­sa vaa­di­taan pää­tök­sien toimeenpanemista

Pää­tök­sien toi­meen­pa­non saat­ta­mis­ta kun­nal­lis­lain mukai­sik­si vaa­di­taan Iin kun­taan jäte­tys­sä val­tuus­toa­loit­tees­sa. Kun­nan­val­tuu­tet­tu Pek­ka Kos­ke­lan (kesk.) ja kuu­den muun val­tuu­te­tun teke­mäs­sä aloitteessa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tar­ken­nus Jakun siltapäätökseen

Iin kun­nan­val­tuus­to myön­si vii­me vii­kon maa­nan­tai­na rahoi­tuk­sen Jak­ku­ky­län sil­lan muu­tos­töi­hin. Ran­ta­poh­jas­sa 12.11. ollees­ta uuti­ses­ta voi saa­da käsi­tyk­sen, että Oili Kaleva…


Iin influens­sa­ro­ko­tus­ten jonot venyi­vät luvat­to­man pitkiksi

Kausi-influens­­sa­­ro­­ko­­tuk­­set käyn­nis­tyi­vät Iis­sä vii­me lau­an­tai­na. Vaik­ka sisään­käyn­ti ter­veys­a­se­mal­le oli por­ras­tet­tu asiak­kaan suku­ni­men alku­kir­jai­men mukai­ses­ti, pai­kal­le syn­tyi päi­vän aika­na pit­kiä jonoja.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus