Loma-asun­to­kaup­pa on kak­sin­ker­tais­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la — Asun­to­kaup­pa­kin käy hyvin

Asun­to­kaup­pa alkaa hil­jal­leen toi­pua kevään romah­duk­ses­ta, ja lop­pu­ke­säs­tä koet­tiin Hypon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan jopa jon­kin­lai­nen kuplan pur­kau­tu­mi­nen, kun jäis­sä ollei­ta kaup­po­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lie­tet­tä varas­toi­tiin Haka­suol­la vas­toin ohjei­ta toi­mi­jan lai­te­ri­kon vuok­si

Yli­kii­min­gin Puo­lan­gan­tien var­rel­le Haka­suol­le on heinä–elokuussa kul­je­tet­tu Tas­ki­lan jäte­ve­den­puh­dis­ta­mos­sa syn­ty­nyt­tä, kemial­li­ses­ti käsi­tel­tyä lie­tet­tä. Elo­kuun lopus­sa ja syys­kuun alus­sa Haka­suol­la aumois­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Park­ki Felix val­mis­tui vii­mei­sim­pä­nä Pate­nie­men var­vil­ta

Pate­nie­men lai­va­var­vin perus­ta­mi­sa­jan­koh­ta­na pide­tään päi­vä­mää­rää 4.3.1856, kun oulu­lai­set kaup­pi­aat kokoon­tui­vat perus­ta­maan lai­van­ra­ken­nus­yh­tiö­tä. Yhtiön nimek­si tuli Oulun suu­ri lai­­va­­var­­vi- ja lai­van­ra­ken­nus­yh­tiö.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


PVO-Vesi­voi­man uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Jani Pul­li: Vesi­voi­man roo­li säh­kön­tuo­tan­non sää­te­li­jä­nä kor­vaa­ma­ton

PVO-Vesi­­voi­­ma Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na syys­kuun alus­ta aloit­ta­nut Jani Pul­li koros­taa vesi­voi­man suur­ta roo­lia Suo­men säh­kö­jär­jes­tel­mäs­sä. – Vesi­voi­ma on koti­mai­nen, mer­kit­tä­vä uusiu­tu­van ener­gian.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vara­tut puhe­lin­lin­jat

Olen yrit­tä­nyt soit­taa mm. koro­na­neu­von­taan. Nau­ha ilmoit­taa, että “vas­taam­me mah­dol­li­sim­man pian”. Tun­tien­kin jäl­keen­kin nau­ha vain pyö­rii. Olen soit­ta­nut tak­sien mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­lai­sil­le oma kios­ki sil­lan kupee­seen

Maa­li­pens­se­lit viu­hui­vat riva­kas­ti, kun Jakun kou­lun yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ryh­mä pää­si maa­lias­tian äärel­le maa­nan­tai­na. Puun­vä­ri­se­nä netin osto- ja myyn­ti­pai­kas­ta ostet­tu kios­ki­ra­ken­nus sai het­kes­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus