Tal­tu­ta tyl­syys luke­mal­la

Kesä­lo­mal­la on niin pal­jon vapaa-aikaa, että välil­lä teke­mi­nen mei­naa lop­pua. Jos kave­rei­ta ei voi näh­dä, kaik­ki sar­jat on kat­sot­tu läpi…


Yli-Iin Nase­va käyn­nis­tää kesä­toi­min­tan­sa

Yli-Iin Nase­va on alka­nut käyn­nis­te­le­mään kesä­toi­min­taan­sa koro­na­ke­vään jäl­jil­tä. Nase­van joh­to­kun­nan jäsen Sari Pah­ka­la ker­too, että nor­maa­lis­ti seu­ran kesä­toi­min­not oli­si­vat alka­neet.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ohjausai­dan uppoa­mi­nen Luken tie­dos­sa

Lohien vael­lus­poi­kas­ten eli smolt­tien ohjaa­mi­seen tar­koi­tet­tu kel­lu­va ohjausai­ta Iijoen Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la on irron­nut sil­lan puo­lei­ses­sa pääs­sä kiin­ni­tyk­ses­tään ja pai­nu­nut osin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan Kyläyh­dis­tys toi­mii aktii­vi­ses­ti asuk­kai­den viih­ty­vyy­den vuok­si

Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan Kyläyh­dis­tys perus­tet­tiin alun alkaen lisää­mään alu­een yhtei­söl­li­syyt­tä, yllä­pi­tä­mään sen perin­tei­tä ja perin­ne­mai­se­maa sekä edis­tä­mään pai­kal­li­sia hank­kei­ta, kuten tei­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Oulun Osuus­pan­kil­ta tilan­ne­kat­saus video­muo­dos­sa

Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Posio ker­too video­ter­veh­dyk­sen väli­tyk­sel­lä poik­keuk­sel­li­ses­ta alku­vuo­des­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta OP Oulun toi­min­taan. OP oulun alku­vuo­den lii­ke­voit­to.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus