Raa­sa­kan kala­tei­den raken­ta­mis­ta vas­tus­te­taan muis­tu­tuk­sis­sa

Raa­sa­kan kala­tei­den val­mis­te­lu­lu­vas­ta jätet­tiin Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon muis­tu­tuk­sia, jois­sa vas­tus­te­taan luvan myön­tä­mis­tä. Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don ja Raa­sa­kan sään­nös­te­ly­pa­don kala­tei­den raken­ta­mi­nen ja val­mis­te­lu­lu­pa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Saa­ga Päk­ki­län työ Ber­lii­nin

Jakun kou­lun kol­mas­luok­ka­lai­sen Saa­ga Päk­ki­län työ sijoit­tui jae­tul­le ensim­mäi­sel­le sijal­le osuus­pank­kien val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa. Saa­gan työ “Onnea on… koi­ra lumes­sa” jat­kaa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhden­ver­tai­set laa­ja­kais­tayh­tey­det Oulun val­tuus­to­ryh­mien yhtei­se­nä tavoit­tee­na

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää elo­kuun lop­puun men­nes­sä sen, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la oli­si toi­mia run­ko­ver­kon tai valo­kui­tu­ver­kon omis­ta­ja­na alueil­la, jois­sa nämä ver­kot.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kär­ry­kau­pal­la ros­kia pois tien­var­sil­ta

Pide­tään Ii siis­ti­nä -kam­pan­jan puit­teis­sa on jo muu­ta­mi­na vuo­si­na kerät­ty keväi­sin ros­kia Iin taa­ja­man tei­den var­sil­ta eri puo­lil­la kylää. Täl­lä­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saa­te­tut

Ado­nia Rik­hard Soi­ni kuo­li 14.5. Kui­va­nie­mel­lä, hän oli 86-vuo­­tias. Hel­vi Jose­fii­na Juuso­la Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­ta kuo­li 30.4.2020. Hän oli 98-vuo­­tias. Timo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mon­ta­ko pol­tin­ta, mil­lais­ta mate­ri­aa­lia, miten hoi­de­taan ja min­ne sijoi­te­taan – näis­tä piir­teis­tä tun­nis­tat hyvän kaa­sugril­lin

Gril­li kuu­luu kesään, mut­ta huo­nol­la gril­lil­lä ei ole kiva gril­la­ta. Vähän hei­kom­pi­kin gril­li voi toi­mia satun­nai­ses­sa käy­tös­sä koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta hei­kot.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oks­a­pui­ta?

Lues­ke­len tak­ka­huo­nees­sa. Lei­vi­nuu­nis­sa on tulet, läm­pöä “tilauk­ses­sa”. Pala­mas­sa on vii­mei­set halot ja koh­ta pää­sen kohen­te­le­maan. No niin, taas on uunis­sa…


Vapaam­pi kesä saa­puu senio­reil­le­kin

Suo­mes­sa on nou­da­tet­tu koro­naan liit­ty­viä ohjeis­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia hyvin, ja esi­mer­kik­si Oulun­kaa­ren alu­eel­la tilan­ne on hyvin rau­hal­li­nen. Vii­me aikoi­na on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus