Yhden­ver­tai­set laa­ja­kais­tayh­tey­det Oulun val­tuus­to­ryh­mien yhtei­se­nä tavoit­tee­na

Oulun strategiassa todetaan, että kaupungin tulee tukea valokuituverkkojen rakentamista harvaanasutuille alueilleen. Seuraavaksi asiaa käsitellään elokuun lopussa kaupunginhallituksessa. Valtuustoryhmät ovat yhtä mieltä laajakaistayhteyksien tärkeydestä, mutta oman kuituyhtiön perustaminen kaupungille ei saa ryhmien varauksetonta tukea. (Kuva: Teea Tunturi)Oulun strategiassa todetaan, että kaupungin tulee tukea valokuituverkkojen rakentamista harvaanasutuille alueilleen. Seuraavaksi asiaa käsitellään elokuun lopussa kaupunginhallituksessa. Valtuustoryhmät ovat yhtä mieltä laajakaistayhteyksien tärkeydestä, mutta oman kuituyhtiön perustaminen kaupungille ei saa ryhmien varauksetonta tukea. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää elo­kuun lop­puun men­nes­sä sen, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la oli­si toi­mia run­ko­ver­kon tai valo­kui­tu­ver­kon omis­ta­ja­na alueil­la, jois­sa nämä ver­kot eivät mark­ki­naeh­toi­ses­ti toteu­du. Suu­ri osa Ran­ta­poh­jan alu­ees­ta kuu­luu nime­no­maan näi­hin aluei­siin, jot­ka ovat jää­mäs­sä pahas­ti laa­ja­kais­tayh­teyk­sien kehi­tyk­sen kel­kas­ta. Tasa-arvo tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien toi­mi­vuu­des­sa ei toteu­du Oulun alu­eel­la. Kysyim­me Oulun kaik­kien val­tuus­to­ryh­mien puheen­joh­ta­jil­ta sitä, mil­lais­ta kes­kus­te­lua val­tuus­to­ryh­mis­sä on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus