PVO-Vesi­voi­ma pitää kala­ta­lous­vel­voit­tei­den muu­tos­vaa­ti­muk­sia koh­tuut­to­mi­na

PVO-Vesi­­voi­­ma Oy pitää Lapin ELY-kes­­kuk­­sen hake­mus­ta Iijoen voi­ma­lai­tos­ten kala­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­ses­ta koh­tuut­to­ma­na. Tiis­tai­na näh­tä­vil­le ase­te­tus­sa hake­muk­ses­sa vaa­di­taan toi­mi­vien kala­tei­den ja alas­vael­lus­reit­tien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mir­ja Veh­ka­pe­rä on jo kää­ri­nyt hihat uusien haas­tei­den edes­sä

Maa­lis­kuun alus­sa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan pai­kal­le astu­va, hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) pitää tär­keä­nä sitä, että Oulus­sa näh­dään aluei­den rik­kaus ja halu­taan kehit­tää kau­pun­kia moni­puo­li­se­na asu­mis- ja työs­ken­te­ly­alu­ee­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Kiu­ru­jen usko­mat­to­mat vuo­det

Kii­min­ki-seu­ran koti­seu­tuil­las­sa pääs­tiin sukel­ta­maan kuo­ro­lau­lun maa­il­maan, kun Kii­min­gin Kiu­ru­jen kuo­ron­joh­ta­ja Lii­sa Räi­sä­nen ker­ta­si kuo­ron vai­hei­ta 70-luvul­ta aina vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen saak­ka. 1974 las­ten oman aloit­teel­li­suu­den joh­dos­ta käyn­nis­ty­nyt kuo­ro­toi­min­ta kir­joit­ti ole­mas­sao­lon­sa aika­na niin kan­sal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti usko­mat­to­man menes­tys­ta­ri­nan, jol­lais­ta tus­kin kos­kaan Suo­mes­sa on saa­tu lukea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­sen syö­väs­tä voi puhua

On arki-ilta­päi­vä, 7-vuo­tias eka­luok­ka­lai­nen Mil­ja on juu­ri tul­lut kou­lus­ta kotiin. Hän syö väli­pa­laa, leik­kii ja kat­soo tele­vi­sios­ta las­te­noh­jel­maa. Laku-koi­ra on tou­huis­sa muka­na. Äiti Tan­ja puu­hai­lee koto­na. Kak­si van­hem­paa las­ta on vie­lä kou­lus­sa ja isä töis­sä.
Vaik­ka kaik­ki vai­kut­taa tui­ki taval­li­sel­ta, on sii­nä jota­kin eri­tyis­tä. Arki alkaa vas­ta pala­ta vähi­tel­len rai­teil­leen Kau­pin per­hees­sä. Rei­lu vuo­si sit­ten leu­ke­mi­aan sai­ras­tu­nut Mil­ja aloit­ti hel­mi­kuus­sa nor­maa­lin kou­lun­käyn­nin Mar­tin­nie­men kou­lus­sa, mis­tä hän on innois­saan. Äiti Tan­ja suun­nit­te­lee töi­hin­pa­luu­ta omais­hoi­ta­jan roo­lis­ta teke­mään lyhen­net­tyä työ­päi­vää, mikä on mah­dol­lis­ta eka­luok­ka­lai­sen van­hem­mal­le.
Taka­na on vai­kea ja haas­ta­va vuo­si Mil­jal­le ja koko per­heel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mies­ten par­tu­ri ava­si Iis­sä

Iis­sä on avau­tu­nut mies­ten par­tu­ri­pal­ve­lu­ja tar­joa­va Iin Clas­sic Bar­ber Shop. Liik­keen ava­si par­tu­riy­rit­tä­jä Husam Al-Sawae­­di, joka on aiem­min työs­ken­nel­lyt par­tu­ri­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuot­ta­jat ja keit­tä­jät saman padan ääres­sä

Ruo­ka­lis­ta­työ­pa­jaan Iin Val­ta­rin kou­lun keit­ti­öön kokoon­tu­neet tuot­ta­jat ja keit­tiöi­den edus­ta­jat lait­toi­vat ruo­kaa lähi-, luo­­mu- ja luon­non­ke­ruu­tuot­teis­ta. – Raa­­ka-aineis­­ta mah­dol­li­sim­man suu­ri.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Snowc­ross-menes­tys­tä

Art­tu Lau­rik­ka­la ja Alek­si Rehu Hau­ki­pu­taal­ta ajoi­vat vauh­dik­kaas­ti ja sijoit­tui­vat mita­leil­le Sta­dion Snowc­ross -moot­to­ri­kelk­ka­ki­sois­sa Rak­si­lan Pesä­pal­los­ta­dio­nil­la vii­kon­lop­pu­na.