Lii­kun­ta­hal­li avau­tui kou­lu­lai­sil­le – ensi vii­kol­la muil­le kun­ta­lai­sil­le

Iin lii­kun­ta­hal­lin hal­li­val­vo­jat Riit­ta Hau­ta­jo­ki ja Allan Nyman ovat aloit­ta­neet työn­sä hal­lin avaa­mi­seen liit­ty­vil­lä val­mis­te­lu­töil­lä. Pari viik­koa on kulu­nut tii­viis­ti tava­roi­den pur­ka­mi­ses­sa, lait­tei­den kasaa­mi­ses­sa sekä pal­lo­jen, mai­lo­jen ja mui­den urhei­lu­vä­li­nei­den las­ke­mi­ses­sa ja merk­kaa­mi­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­van­te­ko kieh­too ja kou­kut­taa

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la näyt­ti per­jan­tai­na pääl­li­sin­puo­lin rau­hal­li­sel­ta, mut­ta kur­kis­tus kulis­sei­hin pal­jas­ti, että käyn­nis­sä oli iso ja jän­nit­tä­vä jut­tu. Mil­jöös­sä kuvat­tiin Kaik­ki syn­nit -rikos­draa­ma­sar­jan toi­sen tuo­tan­to­kau­den uskon­nol­li­sen yhtei­sön seu­ra­koh­tauk­sia yhden päi­vän aika­na.


Tal­vi 1929–1930 oli myös eri­koi­nen

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la Pert­ti Kaa­nil­la on tal­les­sa isoi­sän­sä isän Juho Kaa­nin muis­tiin­pa­no­ja tal­ven sääs­tä vuo­si­na 1929–1930. Tuo tal­vi oli hyvin eri­koi­nen ja saman­kal­tai­nen kuin mitä nyt ele­tään. Ehkä­pä juu­ri sik­si Tom­min­nie­mes­sä asu­nut Juho Kaan (s. 1863, k. 1946) kat­soi aiheel­li­sek­si kir­joit­taa muis­tiin havain­to­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men asuk­kaat ovat kyl­läs­ty­neet odot­ta­maan – Nyt odo­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton mah­dol­lis­ta muu­tos­ta luo­ki­tus­jär­jes­tel­mään

Vir­pi­nie­men alu­een asuk­kaat ovat vuo­sia vaa­ti­neet kau­pun­gil­ta kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si vaki­tui­sen asu­mi­sen alu­eel­la, mut­ta mitään ei ole tapah­tu­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Ottaa vai jät­tää

Pie­ni­ruo­kais­ten tyt­tä­rien äiti­nä on haus­ka seu­ra­ta pal­jon omia lap­sia­ni nuo­rem­pien vel­jen­poi­kien ruo­ka­ha­lua. Sii­nä, mis­sä tyt­tö­jen lau­ta­sel­la peru­nan­pa­la, kas­ti­ke­tilk­ka ja salaat­ti sijait­se­vat suju­vas­ti eri puo­lil­la lau­tas­ta täyt­täen vain pie­nen osan poh­jas­ta, ovat poi­kien lau­ta­set kuk­ku­roil­laan ruo­kaa ilman kovin sel­keä­tä jär­jes­tys­tä. Kukin siis taval­laan.


Tai­de­maa­la­rin elä­mä­ker­ta Hele­ne on vuo­sien kehit­te­lyn tulos

Elo­ku­va tai­de­maa­la­ri Hele­ne Sch­jerf­bec­kis­tä on pit­kään ollut ohjaa­ja Ant­ti J. Joki­sen unel­ma­pro­jek­ti. Suo­men tun­ne­tuin nais­maa­la­ri herät­ti Joki­sen mie­len­kiin­non jo nuo­rel­la iäl­lä, kun hänen äitin­sä vei pojan Ate­neu­min tai­de­museoon kat­so­maan tämän töi­tä. Nyt vuo­sien jäl­keen unel­mas­ta on tul­lut tot­ta ja suu­re­lo­ku­va Hele­ne saa­puu ensi-iltaan­sa per­jan­tai­na 17. tam­mi­kuu­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Todel­la hyvää hävik­kis­moot­hie­ta

– Todel­la hyvää, oli Iin Hami­nan kou­lun kuu­des­luok­ka­lais­ten Eli­na Mil­las­kan­kaan ja Iita Kim­pi­mäen ensi­reak­tiot eilen kou­lun lou­naal­la jäl­ki­ruu­ak­si tar­jo­tus­ta hedel­mäs­moot­hies­ta. Smoot­hie oli teh­ty ruo­ka­mar­ket­tien hedel­mä­hä­vi­kis­tä eli nor­maa­lis­ti bio­jät­teek­si pää­ty­vis­tä hyvis­tä, mut­ta asiak­kaal­le kel­paa­mat­to­mis­ta hedel­mis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri jat­kaa sar­ja­kär­jes­sä

Vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa Kii­min­gin Rien­to näyt­ti vie­raal­leen ONMKY:n Kaik­ki -jouk­ku­eel­le, mis­tä peli­mie­het on teh­ty. Koti­voit­to tuli sel­vin luvuin 84–51 (38–32) fani­kat­so­moon pit­käs­tä aikaa tien­sä löy­tä­neen Kari Tirin rie­muk­si.