Lii­kun­ta­hal­li avau­tui kou­lu­lai­sil­le – ensi vii­kol­la muil­le kun­ta­lai­sil­le

Iin lii­kun­ta­hal­lin hal­li­val­vo­jat Riit­ta Hau­ta­jo­ki ja Allan Nyman ovat aloit­ta­neet työn­sä hal­lin avaa­mi­seen liit­ty­vil­lä val­mis­te­lu­töil­lä. Pari viik­koa on kulu­nut tii­viis­ti tava­roi­den pur­ka­mi­ses­sa, lait­tei­den kasaa­mi­ses­sa sekä pal­lo­jen, mai­lo­jen ja mui­den urhei­lu­vä­li­nei­den las­ke­mi­ses­sa ja merk­kaa­mi­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­van­te­ko kieh­too ja kou­kut­taa

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la näyt­ti per­jan­tai­na pääl­li­sin­puo­lin rau­hal­li­sel­ta, mut­ta kur­kis­tus kulis­sei­hin pal­jas­ti, että käyn­nis­sä oli iso ja jän­nit­tä­vä jut­tu. Mil­jöös­sä kuvat­tiin Kaik­ki syn­nit -rikos­draa­ma­sar­jan toi­sen tuo­tan­to­kau­den uskon­nol­li­sen yhtei­sön seu­ra­koh­tauk­sia yhden päi­vän aika­na.


Tal­vi 1929–1930 oli myös eri­koi­nen

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la Pert­ti Kaa­nil­la on tal­les­sa isoi­sän­sä isän Juho Kaa­nin muis­tiin­pa­no­ja tal­ven sääs­tä vuo­si­na 1929–1930. Tuo tal­vi oli hyvin eri­koi­nen ja saman­kal­tai­nen kuin mitä nyt ele­tään. Ehkä­pä juu­ri sik­si Tom­min­nie­mes­sä asu­nut Juho Kaan (s. 1863, k. 1946) kat­soi aiheel­li­sek­si kir­joit­taa muis­tiin havain­to­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tai­ku­ri Simon synt­tä­ris­how Kel­los­sa

Tai­ku­ri Simo Aal­lon 60-vuo­tis­juh­la­kier­tue saa­puu Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ral­le kes­ki­viik­ko­na 29.1. kel­lo 18.Simo ”Joke­ri Poke­ri Box” Aal­to täyt­tää pyö­rei­tä vuo­sia ja juh­lii synt­tä­rei­tään koko vuo­den. Synt­tä­ri­juh­liin on kut­sut­tu kai­ke­ni­käi­set ja juh­lia vie­te­tään koko vuo­si isoil­la ja pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la. Luvas­sa on koko per­heel­le suun­nat­tu, yllä­tyk­siä täyn­nä ole­va synt­tä­ris­how. Juh­la­vuo­teen mah­tuu myös esiin­ty­mi­nen Yhdys­val­lois­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men asuk­kaat ovat kyl­läs­ty­neet odot­ta­maan – Nyt odo­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton mah­dol­lis­ta muu­tos­ta luo­ki­tus­jär­jes­tel­mään

Vir­pi­nie­men alu­een asuk­kaat ovat vuo­sia vaa­ti­neet kau­pun­gil­ta kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si vaki­tui­sen asu­mi­sen alu­eel­la, mut­ta mitään ei ole tapah­tu­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOulu Sin­fo­nian Kama­ri­muusi­koi­den kevään kon­ser­tit alka­vat Kie­ri­kis­tä

Oulu Sin­fo­nian Kama­ri­muusi­koi­den kevät­kausi alkaa Musii­kin suur­lä­het­ti­läät-kon­ser­tin mer­keis­sä Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa tors­tai­na 23. tam­mi­kuu­ta kel­lo 19 ja Made­to­jan salis­sa sun­nun­tai­na 26. tam­mi­kuu­ta kel­lo 14. Ohjel­mis­tos­sa on moni­puo­li­nen kat­taus Kes­ki-Euroo­pan sävel­tä­jien musiik­kia 1900- sekä 2000-luvul­ta.


Toi­mit­ta­jal­ta: Ottaa vai jät­tää

Pie­ni­ruo­kais­ten tyt­tä­rien äiti­nä on haus­ka seu­ra­ta pal­jon omia lap­sia­ni nuo­rem­pien vel­jen­poi­kien ruo­ka­ha­lua. Sii­nä, mis­sä tyt­tö­jen lau­ta­sel­la peru­nan­pa­la, kas­ti­ke­tilk­ka ja salaat­ti sijait­se­vat suju­vas­ti eri puo­lil­la lau­tas­ta täyt­täen vain pie­nen osan poh­jas­ta, ovat poi­kien lau­ta­set kuk­ku­roil­laan ruo­kaa ilman kovin sel­keä­tä jär­jes­tys­tä. Kukin siis taval­laan.