Hau­ki­pu­taan ilme parem­mak­si

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man ylei­sil­meen paran­ta­mis­ta on suun­ni­tel­tu ja ideoi­tu mil­loin min­kä­kin hank­keen yhtey­des­sä. Juu­ri mitään ei ole kui­ten­kaan tapah­tu­nut eikä toteut­ta­jaa löy­ty­nyt. Mil­loin on odo­tet­tu kaa­va­muu­tok­sen val­mis­tu­mis­ta, mil­loin enti­sen kun­nan­ta­lon ton­tin raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta ja sii­nä ohes­sa Kirk­ko­tien ympä­ris­tön paran­nus­ta. Vir­kis­tys­reit­ti joki­ran­taan on myös vireil­lä.

Lue lisää

Ans­si Kela, Erin, Hap­po­ra­dio ja Ato­mi­rot­ta sekä monet muut hui­put nouse­vat Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin laval­le ensi elo­kuus­sa

Suo­men kau­nein fes­ti­vaa­li on edel­leen pien­tä ja kau­nis­ta, vaik­ka laa­je­nee­kin kym­men­vuo­tis­juh­lan­sa kun­niak­si kak­si­päi­väi­sek­si ja täräyt­tää laval­le sekä aiem­min Koi­te­lis­sa näh­ty­jä, että fes­ta­reil­la ennen näke­mät­tö­miä bän­de­jä.


Tau­lu­lah­joi­tus Kivi­nie­men kou­lul­le

Hau­ki­pu­das-seu­ra luo­vut­ti Kivi­nie­men kou­lul­le esil­lä pidet­tä­väk­si saa­man­sa lah­joi­tus­tau­lun Kivi­nie­men ran­ta 1935. Kehys­te­tyn valo­ku­van taka­kan­nes­sa lukee: ”Kivi­nie­men ran­ta­ku­vaa kuvan­nut lau­la­ja­tar Oli­via Geb­hard 1935. Oli lomaa viet­tä­mäs­sä Lie­dek­sen poru­kan kans­sa Löy­hän saa­res­sa tois­ta viik­koa. Olin muka­na. Hel­vi Inki­lä.”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin kun­to­sa­lin lai­te­kan­taa uudis­te­taan lähiai­koi­na

Tukes eli Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to pyy­si Oulun kau­pun­gil­ta Yli­kii­min­gin kun­to­sa­lin tilas­ta tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­sen, jon­ka kau­pun­ki toi­mit­ti täl­lä vii­kol­la. Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys ker­too, että sel­vi­tys­tä pyy­det­tiin lähin­nä yksit­täi­sen lait­teen kun­nos­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Kes­tä­vän Kehi­tyk­sen –tii­mi perus­tet­tiin Län­si­tuu­len kou­lul­le

Län­si­tuu­len kou­lul­le on perus­tet­tu kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi eli KeKe -tii­mi. Tii­mi koos­tuu kou­lum­me 5.–9. -luok­ka­lai­sis­ta. Tii­miä ohjaa­vat kou­lum­me bio­lo­gian ja maan­tie­don opet­ta­jam­me Vil­le Savi­lam­pi ja Mai­ja Kaup­pi­la, jot­ka toi­mi­vat kou­lum­me kes­tä­vän kehi­tyk­sen koor­di­naat­to­rei­na.


Teks­ta­rit 12.12.2109

Hei, te van­hem­pi paris­kun­ta. Tie­dät­te­kö te, miten näky­mät­tö­miä te olet­te tum­mis­sa vaat­teis­sa kul­kies­san­ne Hau­ki­väy­läl­lä aamui­sin. Voi­sit­te­ko lait­taa hei­jas­ta­van lii­vin pääl­le tai voit­te­ko vali­ta tur­val­li­sem­man käve­ly­rei­tin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu: Pipo pää­hän ulu­koi­li­ma­vi­li­mie­si­tyk­seen

Ran­ta­poh­jas­ta 7.2.1980:Kaksi naa­pu­ria jut­te­li kyläl­lä kuu­lu­mi­sis­taan. Hei­dän luok­seen tuli vie­ras mies, joka ker­toi kysel­leen­sä venet­tä ostet­ta­vak­si. Sil­loin toi­nen sanoi hänel­lä ole­van veneen, joka kyl­lä jou­tai­si myy­dä­kin ja alkoi kehu­maan veneel­lään oikein moni­sa­nai­ses­ti. Vie­ras kysäi­si sil­tä toi­sel­ta naa­pu­ril­ta että onko sii­nä per­rää. Tämä toi­nen vas­ta­si, että ei sii­nä oo per­rää,. No enhän minä sem­mos­ta venet­tä osta josa ei oo per­rää, sanoi vie­ras mies.Nimim. A.B

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lau­ri Tii­ron muis­tol­le

Lau­ri Tii­ro (18.10.1929–09.09.2019) syn­tyi yksi­tois­ta­lap­si­sen maan­vil­je­li­jä­per­heen toi­sek­si van­him­mak­si lap­sek­si. Maa­lais­per­heis­sä opit­tiin töi­tä teke­mään jo pik­ku­po­jas­ta ja -tytös­tä läh­tien. Kou­lus­ta­kin sai vapaa­ta, mm. perun­an­nos­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Räi­sä­nen ja Nie­me­lä Yli-Iin kir­kos­sa

Jou­lu­kon­sert­ti, jos­sa Suo­men tun­ne­tuim­piin mezzo­sopraa­noi­hin kuu­lu­va kii­min­ki­läis­käh­töi­nen Vir­pi Räi­sä­nen ja hau­ki­pu­taa­lai­nen urku­tai­tei­li­ja Elias Nie­me­lä esiin­ty­vät, tar­jo­aa har­vi­nais­ta kuul­ta­vaa Yli-Iin kir­kos­sa…