Hau­ki­pu­taan ilme parem­mak­si

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man ylei­sil­meen paran­ta­mis­ta on suun­ni­tel­tu ja ideoi­tu mil­loin min­kä­kin hank­keen yhtey­des­sä. Juu­ri mitään ei ole kui­ten­kaan tapah­tu­nut eikä toteut­ta­jaa löy­ty­nyt. Mil­loin on odo­tet­tu kaa­va­muu­tok­sen val­mis­tu­mis­ta, mil­loin enti­sen kun­nan­ta­lon ton­tin raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta ja sii­nä ohes­sa Kirk­ko­tien ympä­ris­tön paran­nus­ta. Vir­kis­tys­reit­ti joki­ran­taan on myös vireil­lä.

Lue lisää

Ans­si Kela, Erin, Hap­po­ra­dio ja Ato­mi­rot­ta sekä monet muut hui­put nouse­vat Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin laval­le ensi elo­kuus­sa

Suo­men kau­nein fes­ti­vaa­li on edel­leen pien­tä ja kau­nis­ta, vaik­ka laa­je­nee­kin kym­men­vuo­tis­juh­lan­sa kun­niak­si kak­si­päi­väi­sek­si ja täräyt­tää laval­le sekä aiem­min Koi­te­lis­sa näh­ty­jä, että fes­ta­reil­la ennen näke­mät­tö­miä bän­de­jä.


Tau­lu­lah­joi­tus Kivi­nie­men kou­lul­le

Hau­ki­pu­das-seu­ra luo­vut­ti Kivi­nie­men kou­lul­le esil­lä pidet­tä­väk­si saa­man­sa lah­joi­tus­tau­lun Kivi­nie­men ran­ta 1935. Kehys­te­tyn valo­ku­van taka­kan­nes­sa lukee: ”Kivi­nie­men ran­ta­ku­vaa kuvan­nut lau­la­ja­tar Oli­via Geb­hard 1935. Oli lomaa viet­tä­mäs­sä Lie­dek­sen poru­kan kans­sa Löy­hän saa­res­sa tois­ta viik­koa. Olin muka­na. Hel­vi Inki­lä.”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin kun­to­sa­lin lai­te­kan­taa uudis­te­taan lähiai­koi­na

Tukes eli Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to pyy­si Oulun kau­pun­gil­ta Yli­kii­min­gin kun­to­sa­lin tilas­ta tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­sen, jon­ka kau­pun­ki toi­mit­ti täl­lä vii­kol­la. Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys ker­too, että sel­vi­tys­tä pyy­det­tiin lähin­nä yksit­täi­sen lait­teen kun­nos­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Räi­sä­nen ja Nie­me­lä Yli-Iin kir­kos­sa

Jou­lu­kon­sert­ti, jos­sa Suo­men tun­ne­tuim­piin mezzo­sopraa­noi­hin kuu­lu­va kii­min­ki­läis­käh­töi­nen Vir­pi Räi­sä­nen ja hau­ki­pu­taa­lai­nen urku­tai­tei­li­ja Elias Nie­me­lä esiin­ty­vät, tar­jo­aa har­vi­nais­ta kuul­ta­vaa Yli-Iin kir­kos­sa…


Ases­so­ri Timo Hol­man koti­seu­tu- ja hen­gel­li­nen perin­tö

– Kyl­lä sitä mon­ta kas­te- vih­ki­toi­mi­tus­ta ehti Hau­ki­pu­taal­la kol­mes­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa teh­dä, tote­si Timo Hol­ma vii­me tapaa­mi­ses­sam­me mar­ras­kuus­sa Jär­ven­pään Aino­lan Vil­la Kives­sä. Ei tar­vin­nut jat­kos­sa myös­kään kysel­lä suku­ni­miä, sil­lä se ”näkyi naa­mas­ta” eli naa­ma­tau­lun koko­nais­vai­ku­tel­mas­ta, nau­rah­taa Timo. Minut ja Eevan­kin hän vih­ki vuon­na 1974.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Pik­ku­jou­luis­sa riit­ti kävi­jöi­tä Kui­va­nie­mel­lä

Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan Kyläyh­dis­tyk­sen pik­ku­jou­lut Vatun­gis­sa vii­me sun­nun­tai­na kerä­si hie­nos­ti kylä­läi­siä yhteen. Kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Peu­ra­saa­ri kiit­te­li tapah­tu­maan osal­lis­tu­nei­ta sekä tal­koo­vä­keä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaik­ki Oulun alu­een junio­ri­kiek­koi­li­jat Kärp­pä­pai­taan – Muka­na myös Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat ja Ahmat Hau­ki­pu­taal­ta

Seit­se­män jää­kiek­ko­seu­raa Oulun alu­eel­ta muo­dos­taa jää­kiek­ko­seu­ro­jen yhtei­sön, jos­sa tulee pelaa­maan noin 2 500 pelaa­jaa U15-C2 –ikä­luo­kas­ta alkaen. Tämä on suu­rin seu­rayh­tei­sö koko Suo­mes­sa. Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on seu­ro­jen har­ras­ta­ja­mää­rän lisää­mi­nen lap­si- ja junio­ri­vai­hees­sa sekä leveän ja laa­duk­kaan pelaa­ja­po­lun jat­ku­va kehi­tys kil­pa­kiek­ko­vai­hees­sa.